ข้ามไปเนื้อหา

กีฬาฟันดาบในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาฟันดาบ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 12 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • Foil บุคคลชาย
  • Sabre บุคคลชาย
  • Epee บุคคลชาย
  • Foil ทีมชาย
  • Sabre ทีมชาย
  • Epee ทีมชาย
  • Foil บุคคลหญิง
  • Sabre บุคคลหญิง
  • Epee บุคคลหญิง
  • Foil ทีมหญิง
  • Sabre ทีมหญิง
  • Epee ทีมหญิงสรุปเหรียญรางวัล ฟันดาบ[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 5 4 6 15
2 ลพบุรี 2 2 4 8
3 มหาสารคาม 2 0 3 5
4 ชุมพร 2 0 0 2
5 ตรัง 1 3 2 6
6 ชลบุรี 1 0 0 1
7 ขอนแก่น 0 0 1 1
เชียงใหม่ 0 0 1 1
ปัตตานี 0 0 1 1
รวม 12 12 24 48


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ดาบ Foil บุคคลชาย กรุงเทพมหานคร
ฐาปนันท์  ฟักอังกูร
ลพบุรี
ศุภากร  ศรีแตงอ่อน
กรุงเทพมหานคร
สรรพ์พชร์  นวลพลับ
ลพบุรี
สถาพร  นุชประไพ
ดาบ Sabre บุคคลชาย มหาสารคาม
วีระเดช  คอดมณี
ตรัง
เรืองฤทธิ์  แหเกิด
ชลบุรี
นที  เกตุตันเจริญ
มหาสารคาม
พัฒนะ  เทพมาลาพันธ์ศิริ
ดาบ Epee บุคคลชาย ลพบุรี
สำเริง  เกลื่อนเพชร
ตรัง
วงศ์ธร  ทรงประไพ
ตรัง
วิทย์สรัช  ก้องสุวรรณคีรี
กรุงเทพมหานคร
ปัณถวิทย์  ฉ่ำเจิรญ
ดาบ Foil ทีมชาย ลพบุรี
เจษฎา  จันทร์สวย
ศุภากร  ศรีแตงอ่อน
สถาบัน  นุชประไพ
สถาพร  นุชประไพ
กรุงเทพมหานคร
ฐาปนันท์  ฟักอังกูร
นพพร  รัตนบุญเจือ
สรรพ์พชร์  นวลพลับ
โสภณัฐ  มายะการ
ชลบุรี
กิตติคุณ  ว่องไวพนานิจ
เจริญ  สายดี
วีรพล  สรัสสมิต
เชียงใหม่
พงษกร  ไชยบำรุง
พัฒนพงศ์  ศรีสวัสดิ์
ศราวุฒิ  มิเคล สวิมเฟ่อร์
เสริมมิตร  สุวรรณภูมิ
ดาบ Sabre ทีมชาย มหาสารคาม
กำชัย  โยโพธิ์
ชิตพล  เบ็ญจวรรณ
พัฒนะ  เทพมาลาพันธ์ศิริ
วีระเดช  คอดมณี
ลพบุรี
กัญจน์  กระจกเหลี่ยม
จักรวุธ  แสนภูวา
ธนพล  อ้นจันทร์
ประกาศิต  สุนทรส
กรุงเทพมหานคร
จตุพล  ชินวัฒน์
ชินวัตร  ธรรมนิยม
ประกิต  บุรพลชัย
ภาคภูมิ  พงศ์จะนะ
ชลบุรี
นที  เกตุตันเจริญ
พัชรพล  เตชะมา
สนั่น  แสงสุวรรณ
สิทธิณัฐ  วัชโรบล
ดาบ Epee ทีมชาย ตรัง
เฉลิมพล  กาญจนพิบูลย์
ธนพล  มณีเรือง
วงศ์ธร  ทรงประไพ
วิทย์สรัช  ก้องสุวรรณคีรี
กรุงเทพมหานคร
ฐณะรินทร์  ปิยะอนันต์
ปัณถวิทย์  ฉ่ำเจิรญ
พูลอนันต์  ปิยะอนันต์
สุพจน์  ชวาลานฤมิต
ชลบุรี
กันตพัฒน์  อนุพงษ์กุลกิจ
คณิศร  ธานี
นวพรรษ  สว่างภูมิ
ภัทรพงษ์  ใจวงษ์
ลพบุรี
นันทวัช  คงพรปรารถนา
ไพศาล  แดงจันทร์แก้ว
วิทธวัช  พูลทรัพย์
สำเริง  เกลื่อนเพชร
ดาบ Foil บุคคลหญิง ชุมพร
ทิพย์สุดา  บูระวัตรเดชา
ชลบุรี
นันทา  จันทรสุวรรณสิน
ลพบุรี
กรณิการ์  สิริพาหมณกุล
กรุงเทพมหานคร
ชิดชนก  ลิ้มวัฒนะ
ดาบ Sabre บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร
ศิรวลัย  สตารัตน์
ชลบุรี
อุไรพร  แดนกมล
ชลบุรี
ขวัญหทัย  วัชโรบล
กรุงเทพมหานคร
วิชาดา  รัตนากีรณวร
ดาบ Epee บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร
วันวิภา  ทองเผือก
กรุงเทพมหานคร
กรวรรณ  ธานี
ตรัง
ชญาภา  นาคะไพบูลย์
กรุงเทพมหานคร
วรณี  จันทสุวรรณสิน
ดาบ Foil ทีมหญิง ชุมพร
ทิพย์สุดา  บูระวัตรเดชา
ภณชนก  เมธเศรษฐ
เมวดี  ว่องไวพนานิจ
สุธีตา  สรัสสมิต
กรุงเทพมหานคร
กรกช  สุดสวัสดิ์
ชิดชนก  ลิ้มวัฒนะ
ณัฐกฤตา  ทองนอก
สุธิชา  รักษาพล
ลพบุรี
กนกพร  ไชยบำรุง
กรณิการ์  สิริพาหมณกุล
วัชรี  รัศมีดิษฐ์
สายธาร  รักอยู่
ชลบุรี
นันทา  จันทรสุวรรณสิน
สิริธร  นทีธร
อาภรณ์  อรวรรธนะ
ดาบ Sabre ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
จิตรเกษม  เหลืองไพโรจน์
พรสวรรค์  เงินรุ่งเรืองโรจน์
วิชาดา  รัตนากีรณวร
ศิรวลัย  สตารัตน์
ชลบุรี
ขวัญหทัย  วัชโรบล
วิติพร  พจนาคม
สุพรรณา  สมาบุตร
อุไรพร  แดนกมล
ขอนแก่น
พัชรณัฐ  ฉันทะวัฒนรักษ์
ภาวินี  วุฒิปรีดี
สถาพร  สุโพธิ์
มหาสารคาม
นันท์ทิพย์  ภู่ริยะพันธ์
ปารีดา  สิมลา
เปรมกมล  เบ็ญจวรรณ
ดาบ Epee ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
กรวรรณ  ธานี
พรนภา  ว่องวุฒิพรชัย
วรณี  จันทสุวรรณสิน
วันวิภา  ทองเผือก
ตรัง
ชญาภา  นาคะไพบูลย์
ณัฐสินี  ศักดิ์ประดิษฐ์
พจนีย์  ซามาตย์
วิจิตตา  ทาคำวงค์
ปัตตานี
จนัญญา  เกิดชาตรี
ทัศนีพรรณ  สิวราวุฒิ
เมทินี  สิวราวุฒิ
อารีรัตน์  ไชยแบน
มหาสารคาม
กฤษณา  ทองนาค
จินตนา  สุ่มมาตย์
ดาเรศ  มากสิน


ผลการแข่งขัน[แก้]

ดาบ Foil บุคคลชาย[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
12 ธันวาคม ชุมพร - อภิสิทธิ์ สุขวั้น 15 - 5 ขอนแก่น - สามารถ บุญไกร


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ลพบุรี-ศุภากร ศรีแตงอ่อน 15  
 ชุมพร-อภิสิทธิ์ สุขวั้น 6      ลพบุรี-ศุภากร ศรีแตงอ่อน 15  
 ตรัง-นันทิวุฒิ รามวงศ์ 10      เชียงใหม่-ศราวุฒิ มิเคล สวิมเฟ่อร์ 8  
 เชียงใหม่-ศราวุฒิ มิเคล สวิมเฟ่อร์ 15        ลพบุรี-ศุภากร ศรีแตงอ่อน 15  
 ชลบุรี-กิตติคุณ ว่องไวพนานิจ 15        ลพบุรี-เจษฎา จันทร์สวย 9  
 ชลบุรี-เจริญ สายดี 14      ชลบุรี-กิตติคุณ ว่องไวพนานิจ 14  
 นครปฐม-ทรงกรด บุญส่ง 10      ลพบุรี-เจษฎา จันทร์สวย 15  
 ลพบุรี-เจษฎา จันทร์สวย 15        ลพบุรี-ศุภากร ศรีแตงอ่อน 15
 ลพบุรี-สถาพร นุชประไพ 15        ลพบุรี-สถาพร นุชประไพ 5
 อุบลราชธานี-ประยุทธ แสวงผล 1      ลพบุรี-สถาพร นุชประไพ 15  
 นนทบุรี-ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 15      นนทบุรี-ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 10  
 เชียงใหม่-เสริมมิตร สุวรรณภูมิ 13        ลพบุรี-สถาพร นุชประไพ 15  
 นครปฐม-กฤษดา จิระวาณิชกุล 15        ลพบุรี-สถาบัน นุชประไพ 13  
 ขอนแก่น-นพรัตน์ ป้อมเชียงพัง 8      นครปฐม-กฤษดา จิระวาณิชกุล 8       
 เชียงใหม่-พงษกร ไชยบำรุง 9      ลพบุรี-สถาบัน นุชประไพ 15       
 ลพบุรี-สถาบัน นุชประไพ 15  

สายล่าง[แก้]

  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 กรุงเทพมหานคร-สรรพ์พชร์ นวลพลับ 15  
 ขอนแก่น-รัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ 3      กรุงเทพมหานคร-สรรพ์พชร์ นวลพลับ 15  
 นครปฐม-ณัฐพงษ์ จันทร์อุทัย 0      นครปฐม-นรบดี ดวงจิตต์ 5  
 นครปฐม-นรบดี ดวงจิตต์ 15        กรุงเทพมหานคร-สรรพ์พชร์ นวลพลับ 15  
 เชียงใหม่-พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 15        เชียงใหม่-พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 13  
 ชุมพร-รณกฤต คงชนะ 0      เชียงใหม่-พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 15  
 อุบลราชธานี-ศิริวัฒน์ ปราศจาก 5      กรุงเทพมหานคร-โสภณัฐ มายะการ 10  
 กรุงเทพมหานคร-โสภณัฐ มายะการ 15        กรุงเทพมหานคร-สรรพ์พชร์ นวลพลับ 12
 ชลบุรี-วีรพล สรัสสมิต 15        กรุงเทพมหานคร-ฐาปนันท์ ฟักอังกูร 15
 อุบลราชธานี-ศักดา ด้วงแพง 3      ชลบุรี-วีรพล สรัสสมิต 9  
 ชุมพร-นพกฤษณ์ ขำโขนงงาม 5      กรุงเทพมหานคร-นพพร รัตนบุญเจือ 15  
 กรุงเทพมหานคร-นพพร รัตนบุญเจือ 15        กรุงเทพมหานคร-นพพร รัตนบุญเจือ 10  
 ลำปาง-บัณฑิต ชมภูรัตน์ 0        กรุงเทพมหานคร-ฐาปนันท์ ฟักอังกูร 15  
 นนทบุรี-สมภพ อมาตยกุล 15      นนทบุรี-สมภพ อมาตยกุล 5       
 ชุมพร-ศราวุฒิ แสงบัวเผื่อน 2      กรุงเทพมหานคร-ฐาปนันท์ ฟักอังกูร 15       
 กรุงเทพมหานคร-ฐาปนันท์ ฟักอังกูร 15  

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม
 ลพบุรี - ศุภากร ศรีแตงอ่อน 15  
 ลพบุรี - สถาพร นุชประไพ 5  
 
12 ธันวาคม
     ลพบุรี - ศุภากร ศรีแตงอ่อน 13
   กรุงเทพมหานคร - ฐาปนันท์ ฟักอังกูร 15
12 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร - สรรพ์พชร์ นวลพลับ 12
 กรุงเทพมหานคร - ฐาปนันท์ ฟักอังกูร 15  


ดาบ Sabre บุคคลชาย[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
14 ธันวาคม มหาสารคาม - กำชัย โยโพธิ์ 12 - 15 ศรีสะเกษ - สถาพร แสงจันทร์


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ตรัง-เรืองฤทธิ์ แหเกิด 15  
 ศรีสะเกษ-สถาพร แสงจันทร์ 3      ตรัง-เรืองฤทธิ์ แหเกิด 15  
 สิงห์บุรี-ทศพล ตั้งรัตนนพกุล 15      สิงห์บุรี-ทศพล ตั้งรัตนนพกุล 10  
 ขอนแก่น-ณัฐพล พฤกษาชีพ 11        ตรัง-เรืองฤทธิ์ แหเกิด 15  
 กรุงเทพมหานคร-ชินวัตร ธรรมนิยม 15        ลพบุรี-กัญจน์ กระจกเหลี่ยม 11  
 ลพบุรี-รวุธ แสนภูวา 9      กรุงเทพมหานคร-ชินวัตร ธรรมนิยม 11  
 ตรัง-รัฐภัทร์ แหเกิด 6      ลพบุรี-กัญจน์ กระจกเหลี่ยม 15  
 ลพบุรี-กัญจน์ กระจกเหลี่ยม 15        ตรัง-เรืองฤทธิ์ แหเกิด 15
 กรุงเทพมหานคร-ภาคภูมิ พงศ์จะนะ 15        ชลบุรี-นที เกตุตันเจริญ 14
 นครปฐม-วัชราทิตย์ เกิดทิพย์ 9      กรุงเทพมหานคร-ภาคภูมิ พงศ์จะนะ 15  
 ชุมพร-พีรพงษ์ ไทยประดิษฐ์ 3      กรุงเทพมหานคร-ประกิต บุรพลชัย 13  
 กรุงเทพมหานคร-ประกิต บุรพลชัย 15        กรุงเทพมหานคร-ภาคภูมิ พงศ์จะนะ 12  
 ชลบุรี-นที เกตุตันเจริญ 15        ชลบุรี-นที เกตุตันเจริญ 15  
 นครปฐม-ธนพล จันทกลิ่น 7      ชลบุรี-นที เกตุตันเจริญ 15       
 เชียงใหม่-รชานนท์ วะไลศรี 3      กรุงเทพมหานคร-จตุพล ชินวัฒน์ 5       
 กรุงเทพมหานคร-จตุพล ชินวัฒน์ 15  


สายล่าง[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
14 ธันวาคม อุบลราชธานี - สงศักดิ์ สว่างแก้ว 14 - 15 อุบลราชธานี - อภิวัฒน์ จันทะนิตย์
ขอนแก่น - ศตวรรษ สืบสิงห์คาร 15 - 3 ชุมพร - จิรวัฒน์ กลิ่นมาลัย


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ลพบุรี-ธนพล อ้นจันทร์ 15  
 อุบลราชธานี - อภิวัฒน์ จันทะนิตย์ 3      ลพบุรี-ธนพล อ้นจันทร์ 15  
 ขอนแก่น-พชรภัทร หล้าสีดา 12      ชลบุรี-พัชรพล เตชะมา 8  
 ชลบุรี-พัชรพล เตชะมา 15        ลพบุรี-ธนพล อ้นจันทร์ 14  
 สิงห์บุรี-ชวลิต อุลิศ 15        มหาสารคาม-พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ 15  
 สิงห์บุรี-นฤดล เปฎะพันธุ์ 4      สิงห์บุรี-ชวลิต อุลิศ 9  
 ศรีสะเกษ-ไพโรจน์ เจริญมุ่งมงคล 4      มหาสารคาม-พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ 15  
 มหาสารคาม-พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ 15        มหาสารคาม-พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ 7
 มหาสารคาม-ชิตพล เบ็ญจวรรณ 15        มหาสารคาม-วีระเดช คอดมณี 15
 ศรีสะเกษ-ปณวัฒน์ จุดาสิงห์ 5      มหาสารคาม-ชิตพล เบ็ญจวรรณ 15  
 ชุมพร-วิทยา แก้วบังตู 3      ชลบุรี-สิทธิณัฐ วัชโรบล 14  
 ชลบุรี-สิทธิณัฐ วัชโรบล 15        มหาสารคาม-ชิตพล เบ็ญจวรรณ 9  
 นครปฐม-ปฏิภาน ยืนทนต์ 15        มหาสารคาม-วีระเดช คอดมณี 15  
 ลพบุรี-ประกาศิต สุนทรส 6      นครปฐม-ปฏิภาน ยืนทนต์ 7       
 ขอนแก่น - ศตวรรษ สืบสิงห์คาร 6      มหาสารคาม-วีระเดช คอดมณี 15       
 มหาสารคาม-วีระเดช คอดมณี 15  


รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม
 ตรัง - เรืองฤทธิ์ แหเกิด 15  
 ชลบุรี - นที เกตุตันเจริญ 14  
 
14 ธันวาคม
     ตรัง - เรืองฤทธิ์ แหเกิด 6
   มหาสารคาม - วีระเดช คอดมณี 15
14 ธันวาคม
 มหาสารคาม - พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ 7
 มหาสารคาม - วีระเดช คอดมณี 15  ดาบ Epee บุคคลชาย[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
13 ธันวาคม นครปฐม - วีรภัทร แก้วใส 10 - 15 นครศรีธรรมราช - ปิติภูมิ นิกรแท้
ชุมพร - พชร โมฬี 7 - 15 ตรัง - ธนพล มณีเรือง
นนทบุรี - นิธินัย รังษีวุฒิศักดิ์ 15 - 10 นครศรีธรรมราช - จิรโพธิ พรประเสริฐ
ปัตตานี - กานต์ เชาว์ทอง 10 - 15 สิงห์บุรี - ภาณุวัชร บุญแก้ว
ลพบุรี - วิทธวัช พูลทรัพย์ 15 - 13 ปัตตานี - โยฮัน สามะ
เชียงใหม่ - พรเทพ ชายสุทธิ์ 15 - 12 สมุทรปราการ - อเนก นาสมบูรณ์
พัทลุง - ศุภชัย กุลจันทร์เพ็ญ 15 - 7 ลพบุรี - ไพศาล แดงจันทร์แก้ว


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 กรุงเทพมหานคร-สุพจน์ ชวาลานฤมิต 15  
 นครศรีธรรมราช-ปิติภูมิ นิกรแท้ 7      กรุงเทพมหานคร-สุพจน์ ชวาลานฤมิต 15  
 สมุทรปราการ-มนัสวี ดีจริง 6      ชลบุรี-ภัทรพงษ์ ใจวงษ์ 12  
 ชลบุรี-ภัทรพงษ์ ใจวงษ์ 15        กรุงเทพมหานคร-สุพจน์ ชวาลานฤมิต 9  
 นครปฐม-ยุทธนา พรโพธิ์ 15        ลพบุรี-สำเริง เกลื่อนเพชร 15  
 ตรัง-ธนพล มณีเรือง 11      นครปฐม-ยุทธนา พรโพธิ์ 14  
 นนทบุรี-นิธินัย รังษีวุฒิศักดิ์ 12      ลพบุรี-สำเริง เกลื่อนเพชร 15  
 ลพบุรี-สำเริง เกลื่อนเพชร 15        ลพบุรี-สำเริง เกลื่อนเพชร 15
 ชลบุรี-กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ 15        ตรัง-วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี 12
 สิงห์บุรี-ภาณุวัชร บุญแก้ว 6      ชลบุรี-กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ 15  
 ลพบุรี-วิทธวัช พูลทรัพย์ 9      ชลบุรี-คณิศร ธานี 13  
 ชลบุรี-คณิศร ธานี 15        ชลบุรี-กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ 4  
 ขอนแก่น-นิติภูมิ สิริพุทธ 13        ตรัง-วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี 15  
 เชียงใหม่-พรเทพ ชายสุทธิ์ 15      เชียงใหม่-พรเทพ ชายสุทธิ์ 3       
 พัทลุง-ศุภชัย กุลจันทร์เพ็ญ 4      ตรัง-วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี 15       
 ตรัง-วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี 15  


สายล่าง[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
13 ธันวาคม ปัตตานี - เกียรติขจร ก่อเกียรติพิทักษ์ 15 - 10 นครศรีธรรมราช - อรรถพล ชุมทิม
ปัตตานี - อาดือนัน มะดอแซ 5 - 15 ชุมพร - สมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย
นครปฐม - จิราเมธ จุลพิภพ 15 - 12 นครศรีธรรมราช - สุทธิสาร จันคงช่วย
ตรัง - เฉลิมพล กาญจนพิบูลย์ 12 - 15 สิงห์บุรี - ปราเมศ เจริญพรหม
ชุมพร - ณัฐพนธ์ สงละออ 15 - 6 เชียงใหม่ - สุรสีห์ ผัดอูป
ชลบุรี - นวพรรษ สว่างภูมิ ชนะบาย-0 ชุมพร - รณชัย ภูริชนพิทักษ์


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ตรัง-วงศ์ธร ทรงประไพ 15  
 ปัตตานี-เกียรติขจร ก่อเกียรติพิทักษ์ 7      ตรัง-วงศ์ธร ทรงประไพ 15  
 ขอนแก่น-ศุภชัย ปากเมย 7      กรุงเทพมหานคร-ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์ 7  
 กรุงเทพมหานคร-ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์ 15        ตรัง-วงศ์ธร ทรงประไพ 15  
 กรุงเทพมหานคร-พูลอนันต์ ปิยะอนันต์ 15        กรุงเทพมหานคร-พูลอนันต์ ปิยะอนันต์ 4  
 ชุมพร-สมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย 12      กรุงเทพมหานคร-พูลอนันต์ ปิยะอนันต์ 15  
 นครปฐม-จิราเมธ จุลพิภพ 4      ลพบุรี-นันทวัช คงพรปรารถนา 14  
 ลพบุรี-นันทวัช คงพรปรารถนา 15        ตรัง-วงศ์ธร ทรงประไพ 15
 นครปฐม-จรัสโชติ บุญปล้อง 15        กรุงเทพมหานคร-ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ 13
 สิงห์บุรี-ปราเมศ เจริญพรหม 4      นครปฐม-จรัสโชติ บุญปล้อง 14  
 ชุมพร-ณัฐพนธ์ สงละออ 11      สมุทรปราการ-เลิศปราชญ์ มหาศิรธนโรจน์ 15  
 สมุทรปราการ-เลิศปราชญ์ มหาศิรธนโรจน์ 15        สมุทรปราการ-เลิศปราชญ์ มหาศิรธนโรจน์ 5  
 สิงห์บุรี-อัฐวุฒิ ฉ่ำเจริญ 15        กรุงเทพมหานคร-ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ 15  
 สมุทรปราการ-กรกฎ จึงอำนวนชัย 14      สิงห์บุรี-อัฐวุฒิ ฉ่ำเจริญ 7       
 ชลบุรี-นวพรรษ สว่างภูมิ 4      กรุงเทพมหานคร-ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ 15       
 กรุงเทพมหานคร-ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ 15  

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม
 ลพบุรี - สำเริง เกลื่อนเพชร 15  
 ตรัง - วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี 12  
 
13 ธันวาคม
     ลพบุรี - สำเริง เกลื่อนเพชร 15
   ตรัง - วงศ์ธร ทรงประไพ 11
13 ธันวาคม
 ตรัง - วงศ์ธร ทรงประไพ 15
 กรุงเทพมหานคร - ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ 13  


ดาบ Foil ทีมชาย[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2555
  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
      
          กรุงเทพมหานคร
 โสภณัฐ มายะการ
 สรรพ์พชร์ นวลพลับ
 ฐาปนันท์ ฟักอังกูร
 นพพร รัตนบุญเจือ
45  
 ชุมพร
 ศราวุฒิ แสงบัวเผื่อน
 นพกฤษณ์ ขำโขนงงาม
 รณกฤต คงชนะ
 อภิสิทธิ์ สุขวั้น
15      ชลบุรี
 วีรพล สรัสสมิต
 กิตติคุณ ว่องไวพนานิจ
 เจริญ สายดี
22  
 ชลบุรี
 วีรพล สรัสสมิต
 กิตติคุณ ว่องไวพนานิจ
 เจริญ สายดี
45        กรุงเทพมหานคร
 โสภณัฐ มายะการ
 สรรพ์พชร์ นวลพลับ
 ฐาปนันท์ ฟักอังกูร
 นพพร รัตนบุญเจือ
42
 เชียงใหม่
 พงษกร ไชยบำรุง
 พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์
 เสริมมิตร สุวรรณภูมิ
 ศราวุฒิ มิเคล สวิมเฟ่อร์
45        ลพบุรี
 ศุภากร ศรีแตงอ่อน
 เจษฎา จันทร์สวย
 สถาบัน นุชประไพ
 สถาพร นุชประไพ
45
 อุบลราชธานี
 ศิริวัฒน์ ปราศจาก
 ประยุทธ แสวงผล
 ศักดา ด้วงแพง
16      เชียงใหม่
 พงษกร ไชยบำรุง
 พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์
 เสริมมิตร สุวรรณภูมิ
 ศราวุฒิ มิเคล สวิมเฟ่อร์
37
 ขอนแก่น
 รัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
 นพรัตน์ ป้อมเชียงพัง
 สามารถ บุญไกร
10      ลพบุรี
 ศุภากร ศรีแตงอ่อน
 เจษฎา จันทร์สวย
 สถาบัน นุชประไพ
 สถาพร นุชประไพ
45    
 ลพบุรี
 ศุภากร ศรีแตงอ่อน
 เจษฎา จันทร์สวย
 สถาบัน นุชประไพ
 สถาพร นุชประไพ
45  


ดาบ Sabre ทีมชาย[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2555


  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
      
          มหาสารคาม
 กำชัย โยโพธิ์
 ชิตพล เบ็ญจวรรณ
 พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
 วีระเดช คอดมณี
45  
 ชุมพร
 พีรพงษ์ ไทยประดิษฐ์
 จิรวัฒน์ กลิ่นมาลัย
 วิทยา แก้วบังตู
36      ศรีสะเกษ
 ไพโรจน์ เจริญมุ่งมงคล
 สถาพร แสงจันทร์
 ปณวัฒน์ จุดาสิงห์
16  
 ศรีสะเกษ
 ไพโรจน์ เจริญมุ่งมงคล
 สถาพร แสงจันทร์
 ปณวัฒน์ จุดาสิงห์
45        มหาสารคาม
 กำชัย โยโพธิ์
 ชิตพล เบ็ญจวรรณ
 พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
 วีระเดช คอดมณี
45  
            กรุงเทพมหานคร
 ภาคภูมิ พงศ์จะนะ
 ชินวัตร ธรรมนิยม
 จตุพล ชินวัฒน์
 ประกิต บุรพลชัย
31  
          สิงห์บุรี
 ทศพล ตั้งรัตนนพกุล
 ชวลิต อุลิศ
 วิจิตร ทัศศิริ
 นฤดล เปฎะพันธุ์
19  
          กรุงเทพมหานคร
 ภาคภูมิ พงศ์จะนะ
 ชินวัตร ธรรมนิยม
 จตุพล ชินวัฒน์
 ประกิต บุรพลชัย
45  
            มหาสารคาม
 กำชัย โยโพธิ์
 ชิตพล เบ็ญจวรรณ
 พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
 วีระเดช คอดมณี
45
            ลพบุรี
 จักรวุธ แสนภูวา
 ประกาศิต สุนทรส
 กัญจน์ กระจกเหลี่ยม
 ธนพล อ้นจันทร์
31
          ลพบุรี
 จักรวุธ แสนภูวา
 ประกาศิต สุนทรส
 กัญจน์ กระจกเหลี่ยม
 ธนพล อ้นจันทร์
45  
          นครปฐม
 ปฏิภาน ยืนทนต์
 อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม
 ธนพล จันทกลิ่น
 วัชราทิตย์ เกิดทิพย์
17  
            ลพบุรี
 จักรวุธ แสนภูวา
 ประกาศิต สุนทรส
 กัญจน์ กระจกเหลี่ยม
 ธนพล อ้นจันทร์
45  
            ชลบุรี
 สนั่น แสงสุวรรณ
 พัชรพล เตชะมา
 สิทธิณัฐ วัชโรบล
 นที เกตุตันเจริญ
41  
          ขอนแก่น
 ณัฐพล พฤกษาชีพ
 เจษฎา เลิศอุดมโชค
 พชรภัทร หล้าสีดา
 ศตวรรษ สืบสิงห์คาร
17       
          ชลบุรี
 สนั่น แสงสุวรรณ
 พัชรพล เตชะมา
 สิทธิณัฐ วัชโรบล
 นที เกตุตันเจริญ
45       
      


ดาบ Epee ทีมชาย[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2555


  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
      
          ตรัง
 วงศ์ธร ทรงประไพ
 ธนพล มณีเรือง
 เฉลิมพล กาญจนพิบูลย์
 วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี
45  
 ชุมพร
 สมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย
 รณชัย ภูริชนพิทักษ์
 พชร โมฬี
 ณัฐพนธ์ สงละออ
42      นครศรีธรรมราช
 ปิติภูมิ นิกรแท้
 อรรถพล ชุมทิม
 สุทธิสาร จันคงช่วย
 จิรโพธิ พรประเสริฐ
39  
 นครศรีธรรมราช
 ปิติภูมิ นิกรแท้
 อรรถพล ชุมทิม
 สุทธิสาร จันคงช่วย
 จิรโพธิ พรประเสริฐ
45        ตรัง
 วงศ์ธร ทรงประไพ
 ธนพล มณีเรือง
 เฉลิมพล กาญจนพิบูลย์
 วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี
45  
            ชลบุรี
 กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ
 นวพรรษ สว่างภูมิ
 คณิศร ธานี
 ภัทรพงษ์ ใจวงษ์
29  
          สมุทรปราการ
 อเนก นาสมบูรณ์
 เลิศปราชญ์ มหาศิรธนโรจน์
 กรกฎ จึงอำนวนชัย
 มนัสวี ดีจริง
37  
          ชลบุรี
 กันตพัฒน์ อนุพงษ์กุลกิจ
 นวพรรษ สว่างภูมิ
 คณิศร ธานี
 ภัทรพงษ์ ใจวงษ์
45  
            ตรัง
 วงศ์ธร ทรงประไพ
 ธนพล มณีเรือง
 เฉลิมพล กาญจนพิบูลย์
 วิทย์สรัช ก้องสุวรรณคีรี
45
            กรุงเทพมหานคร
 ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์
 พูลอนันต์ ปิยะอนันต์
 ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ
 สุพจน์ ชวาลานฤมิต
34
          ลพบุรี
 นันทวัช คงพรปรารถนา
 ไพศาล แดงจันทร์แก้ว
 วิทธวัช พูลทรัพย์
 สำเริง เกลื่อนเพชร
45  
          นครปฐม
 จิราเมธ จุลพิภพ
 วีรภัทร แก้วใส
 จรัสโชติ บุญปล้อง
 ยุทธนา พรโพธิ์
35  
            ลพบุรี
 นันทวัช คงพรปรารถนา
 ไพศาล แดงจันทร์แก้ว
 วิทธวัช พูลทรัพย์
 สำเริง เกลื่อนเพชร
39  
 สิงห์บุรี
 อัฐวุฒิ ฉ่ำเจริญ
 ปราเมศ เจริญพรหม
 ภาณุวัชร บุญแก้ว
45        กรุงเทพมหานคร
 ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์
 พูลอนันต์ ปิยะอนันต์
 ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ
 สุพจน์ ชวาลานฤมิต
45  
 ปัตตานี
 กานต์ เชาว์ทอง
 เกียรติขจร ก่อเกียรติพิทักษ์
 โยฮัน สามะ
 อาดือนัน มะดอแซ
37      สิงห์บุรี
 อัฐวุฒิ ฉ่ำเจริญ
 ปราเมศ เจริญพรหม
 ภาณุวัชร บุญแก้ว
39       
          กรุงเทพมหานคร
 ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์
 พูลอนันต์ ปิยะอนันต์
 ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจิรญ
 สุพจน์ ชวาลานฤมิต
45       
      

ดาบ Foil บุคคลหญิง[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
12 ธันวาคม เชียงใหม่ - โสรญา บุญมั่น 15 - 9 อุบลราชธานี - อรัญญา บุทธิจักร์


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ชลบุรี-นันทา จันทรสุวรรณสิน 15  
 เชียงใหม่-โสรญา บุญมั่น 5      ชลบุรี-นันทา จันทรสุวรรณสิน 15  
 ชลบุรี-อาภรณ์ อรวรรธนะ 15      ชลบุรี-อาภรณ์ อรวรรธนะ 7  
 ตรัง-มนตรา ถนอมวงษ์ 6        ชลบุรี-นันทา จันทรสุวรรณสิน 15  
 ชุมพร-เมวดี ว่องไวพนานิจ 15        ชุมพร-เมวดี ว่องไวพนานิจ 2  
 อุบลราชธานี-แก้วตา นาอุดม 1      ชุมพร-เมวดี ว่องไวพนานิจ 12  
 อุบลราชธานี-ปวีณา คล่องดี 3      มหาสารคาม-โสภิต สุทธิอำนวยกูล 6  
 มหาสารคาม-โสภิต สุทธิอำนวยกูล 15        ชลบุรี-นันทา จันทรสุวรรณสิน 15
 ชุมพร-ภณชนก เมธเศรษฐ 15        ลพบุรี-กรณิการ์ สิริพาหมณกุล 3
 ปัตตานี-มาฮีบ๊ะห์ มูซอ 6      ชุมพร-ภณชนก เมธเศรษฐ 15  
 ขอนแก่น-อาจารียา อ่อนสะอาด 8      กรุงเทพมหานคร-ณัฐกฤตา ทองนอก 10  
 กรุงเทพมหานคร-ณัฐกฤตา ทองนอก 15        ชุมพร-ภณชนก เมธเศรษฐ 9  
 ขอนแก่น-กรองกาญจน์ จันทร์สูง 15        ลพบุรี-กรณิการ์ สิริพาหมณกุล 15  
 ตรัง-ชลมาศ รัฐกุล 10      ขอนแก่น-กรองกาญจน์ จันทร์สูง 4       
 ปัตตานี-วรรณณิศา ถาวระ 0      ลพบุรี-กรณิการ์ สิริพาหมณกุล 15       
 ลพบุรี-กรณิการ์ สิริพาหมณกุล BYE  


สายล่าง[แก้]

  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 กรุงเทพมหานคร-ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ 15  
 ขอนแก่น-วโรชา ไกรครุฑ 5      กรุงเทพมหานคร-ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ 15  
 ลพบุรี-วัชรี รัศมีดิษฐ์ 15      ลพบุรี-วัชรี รัศมีดิษฐ์ 2  
 ตรัง-อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ 5        กรุงเทพมหานคร-ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ 12  
 ลพบุรี-สายธาร รักอยู่ 15        กรุงเทพมหานคร-สุธิชา รักษาพล 11  
 แพร่-ปรียานุช บ่อแก้ว 2      ลพบุรี-สายธาร รักอยู่ 2  
 ปัตตานี-กานต์ฐิญา คชรัตน์ 2      กรุงเทพมหานคร-สุธิชา รักษาพล 15  
 กรุงเทพมหานคร-สุธิชา รักษาพล 15        กรุงเทพมหานคร-ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ 7
 ชลบุรี-สิริธร นทีธร 5        ชุมพร-ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 10
 ลพบุรี-กนกพร ไชยบำรุง 15      ชลบุรี-สิริธร นทีธร 15  
 กรุงเทพมหานคร-กรกช สุดสวัสดิ์ 15      กรุงเทพมหานคร-กรกช สุดสวัสดิ์ 3  
 นนทบุรี-มทินี รังษีวุฒิศักดิ์ 8        ชลบุรี-สิริธร นทีธร 5  
 ตรัง-วัฒณีย์ โรจนเวทย์ 7        ชุมพร-ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 15  
 ชุมพร-สุธีตา สรัสสมิต 15      ชุมพร-สุธีตา สรัสสมิต 2       
 ปัตตานี-สุไหวบ๊ะ เจเพ็ง 4      ชุมพร-ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 15       
 ชุมพร-ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 15  


รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม
 ชลบุรี - นันทา จันทรสุวรรณสิน 15  
 ลพบุรี - กรณิการ์ สิริพาหมณกุล 3  
 
13 ธันวาคม
     ชลบุรี - นันทา จันทรสุวรรณสิน 11
   ชุมพร - ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 15
13 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร - ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ 7
 ชุมพร - ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 10  


ดาบ Sabre บุคคลหญิง[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

  รอบแรก รอบ 2 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
      
          กรุงเทพมหานคร-ศิรวลัย สตารัตน์ 15  
 ศรีสะเกษ-วัชลาวลี มีพันธ์ 4      ขอนแก่น-พัชรณัฐ ฉันทะวัฒนรักษ์ 7  
 ขอนแก่น-พัชรณัฐ ฉันทะวัฒนรักษ์ 15        กรุงเทพมหานคร-ศิรวลัย สตารัตน์ 15  
 กรุงเทพมหานคร-จิตรเกษม เหลืองไพโรจน์ 15        มหาสารคาม-เปรมกมล เบ็ญจวรรณ 7  
 แพร่-จินตนา กันทะสีคำ 6      กรุงเทพมหานคร-จิตรเกษม เหลืองไพโรจน์ 8  
 แพร่-วิภารัตน์ ข่มอาวุธ 0      มหาสารคาม-เปรมกมล เบ็ญจวรรณ 15  
 มหาสารคาม-เปรมกมล เบ็ญจวรรณ 15        กรุงเทพมหานคร-ศิรวลัย สตารัตน์ 15
 กรุงเทพมหานคร-พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์ 15        ชลบุรี-ขวัญหทัย วัชโรบล 10
 ศรีสะเกษ-เสาวคนธ์ ชาญญานนท์ 4      กรุงเทพมหานคร-พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์ 15  
 ชุมพร-บุศรา จิตดี 2      ขอนแก่น-สถาพร สุโพธิ์ 9  
 ขอนแก่น-สถาพร สุโพธิ์ 15        กรุงเทพมหานคร-พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์ 10  
 ลพบุรี-ปนัดดา ชัยเจริญวรรณ 15        ชลบุรี-ขวัญหทัย วัชโรบล 15  
 ลพบุรี-ญาณิกา อยู่ยิ่ง 8      ลพบุรี-ปนัดดา ชัยเจริญวรรณ 6       
 ชุมพร-กัญญาณัฐ สังวิรัต 2      ชลบุรี-ขวัญหทัย วัชโรบล 15       
 ชลบุรี-ขวัญหทัย วัชโรบล 15  


สายล่าง[แก้]

  รอบแรก รอบ 2 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 มหาสารคาม-นันท์ทิพย์ ภู่ริยะพันธ์ 15  
 ชุมพร-จุฑามาศ กิมเซียะ 6      มหาสารคาม-นันท์ทิพย์ ภู่ริยะพันธ์ 15  
 สิงห์บุรี-อุไรภรณ์ ศรีสุวรรณ์ 3      ขอนแก่น-ภาวินี วุฒิปรีดี 3  
 ขอนแก่น-ภาวินี วุฒิปรีดี 15        มหาสารคาม-นันท์ทิพย์ ภู่ริยะพันธ์ 14  
 ชลบุรี-อุไรพร แดนกมล 15        ชลบุรี-อุไรพร แดนกมล 15  
 มหาสารคาม-ปารีดา สิมลา 5      ชลบุรี-อุไรพร แดนกมล 15  
 ลพบุรี-สิริวลี หอมดอกไม้ 2      ชลบุรี-วิติพร พจนาคม 8  
 ชลบุรี-วิติพร พจนาคม 15        ชลบุรี-อุไรพร แดนกมล 15
 กรุงเทพมหานคร-วิชาดา รัตนากีรณวร 15        กรุงเทพมหานคร-วิชาดา รัตนากีรณวร 13
 อุบลราชธานี-ทิมาพร หอมดี 1      กรุงเทพมหานคร-วิชาดา รัตนากีรณวร 15  
 ศรีสะเกษ-อาริญา โอ่งรัมย์ 6      ลพบุรี-ศิรประภา พานทอง 6  
 ลพบุรี-ศิรประภา พานทอง 15        กรุงเทพมหานคร-วิชาดา รัตนากีรณวร 11  
 เชียงใหม่-จิราภรณ์ แสงเป็ก BYE        ชลบุรี-สุพรรณา สมาบุตร 15  
 ชุมพร-อภิษฐา กล่ำพัก 0      เชียงใหม่-จิราภรณ์ แสงเป็ก 6       
          ชลบุรี-สุพรรณา สมาบุตร 15       
      


รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร - ศิรวลัย สตารัตน์ 15  
 ชลบุรี - ขวัญหทัย วัชโรบล 10  
 
12 ธันวาคม
     กรุงเทพมหานคร - ศิรวลัย สตารัตน์ 15
   ชลบุรี - อุไรพร แดนกมล 5
12 ธันวาคม
 ชลบุรี - อุไรพร แดนกมล 15
 กรุงเทพมหานคร - วิชาดา รัตนากีรณวร 13  


ดาบ Epee บุคคลหญิง[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
14 ธันวาคม นครปฐม - จิรัฐติกาล อุ่นเจริญ 15 - 10 นครปฐม - ณิชา นิตินาวาการ
นครพนม - ณัฎยา เวสา 15 - 10 ปัตตานี - อารีรัตน์ ไชยแบน


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ตรัง-วิจิตตา ทาคำวงค์ 15  
 นครปฐม-จิรัฐติกาล อุ่นเจริญ 8      ตรัง-วิจิตตา ทาคำวงค์ 15  
 นครศรีธรรมราช-สุภาพร ภูมา 15      นครศรีธรรมราช-สุภาพร ภูมา 11  
 นครปฐม-เต็มตรอง รอดศิริ 11        ตรัง-วิจิตตา ทาคำวงค์ 13  
 กรุงเทพมหานคร-วรณี จันทสุวรรณสิน 15        กรุงเทพมหานคร-วรณี จันทสุวรรณสิน 15  
 ลพบุรี-พิชญาภา เอี่ยมเย็น 5      กรุงเทพมหานคร-วรณี จันทสุวรรณสิน 15  
 ขอนแก่น-ไพรินทร์ ศรีอ้น 10      มหาสารคาม-จินตนา สุ่มมาตย์ 14  
 มหาสารคาม-จินตนา สุ่มมาตย์ 15        กรุงเทพมหานคร-วรณี จันทสุวรรณสิน 9
 กรุงเทพมหานคร-กรวรรณ ธานี 15        กรุงเทพมหานคร-กรวรรณ ธานี 15
 ลพบุรี-กัญฑนีย์ หงษ์ทอง 9      กรุงเทพมหานคร-กรวรรณ ธานี 15  
 นครศรีธรรมราช-ปฐมาวดี จิตตมโนวรรณ 11      ปัตตานี-ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ 11  
 ปัตตานี-ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ 15        กรุงเทพมหานคร-กรวรรณ ธานี 15  
 ชุมพร-เอมอร มุกดาสกุลภิบาล 9        มหาสารคาม-ดาเรศ มากสิน 9  
 นครศรีธรรมราช-ญาณินท์ ชูทอง 10      นครศรีธรรมราช-ญาณินท์ ชูทอง 6       
 นครพนม-ณัฎยา เวสา 7      มหาสารคาม-ดาเรศ มากสิน 15       
 มหาสารคาม-ดาเรศ มากสิน 15  


สายล่าง[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
14 ธันวาคม ปัตตานี - จนัญญา เกิดชาตรี 0 - ชนะBYE ชุมพร - ศรารินทร์ แต้มรุ่งเรือง
ตรัง - พจนีย์ ซามาตย์ 15 - 14 มหาสารคาม - กฤษณา ทองนาค


  รอบ 2 รอบ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 ตรัง-ชญาภา นาคะไพบูลย์ 15  
 ชุมพร-ศรารินทร์ แต้มรุ่งเรือง 7      ตรัง-ชญาภา นาคะไพบูลย์ 15  
 นครศรีธรรมราช-จุฑาทิพย์ รอดสุวรรณ 15      นครศรีธรรมราช-จุฑาทิพย์ รอดสุวรรณ 11  
 ชลบุรี-ธนภรณ์ ทรงประไพ 12        ตรัง-ชญาภา นาคะไพบูลย์ 15  
 ชุมพร-ศุภานันท์ ลาแก้ว 15        กรุงเทพมหานคร-พรนภา ว่องวุฒิพรชัย 10  
 ชลบุรี-ณัฐญา หวังวงศ์สกุล 8      ชุมพร-ศุภานันท์ ลาแก้ว 12  
 ลพบุรี-ชนกชนม์ อ่อนศรี 14      กรุงเทพมหานคร-พรนภา ว่องวุฒิพรชัย 15  
 กรุงเทพมหานคร-พรนภา ว่องวุฒิพรชัย 15        ตรัง-ชญาภา นาคะไพบูลย์ 10
 ตรัง-ณัฐสินี ศักดิ์ประดิษฐ์ 10        กรุงเทพมหานคร-วันวิภา ทองเผือก 15
 ปัตตานี-เมทินี สิวราวุฒิ 15      ปัตตานี-เมทินี สิวราวุฒิ 15  
 ลพบุรี-อัคคณา พูลทรัพย์ 8      ชลบุรี-ปิยนุช นทีธร 12  
 ชลบุรี-ปิยนุช นทีธร 15        ปัตตานี-เมทินี สิวราวุฒิ 5  
 ชลบุรี-ณัฏฐิยาภรณ์ เอกกวีพงศา 15        กรุงเทพมหานคร-วันวิภา ทองเผือก 15  
 ขอนแก่น-จินตนา แม่นศรรา 13      ชลบุรี-ณัฏฐิยาภรณ์ เอกกวีพงศา 5       
 ตรัง-พจนีย์ ซามาตย์ 10      กรุงเทพมหานคร-วันวิภา ทองเผือก 15       
 กรุงเทพมหานคร-วันวิภา ทองเผือก 15  


รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร - วรณี จันทสุวรรณสิน 9  
 กรุงเทพมหานคร - กรวรรณ ธานี 15  
 
14 ธันวาคม
     กรุงเทพมหานคร - กรวรรณ ธานี 11
   กรุงเทพมหานคร - วันวิภา ทองเผือก 15
14 ธันวาคม
 ตรัง - ชญาภา นาคะไพบูลย์ 10
 กรุงเทพมหานคร - วันวิภา ทองเผือก 15  


ดาบ Foil ทีมหญิง[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2555
  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 ชุมพร
 ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
 ภณชนก เมธเศรษฐ
 เมวดี ว่องไวพนานิจ
 สุธีตา สรัสสมิต
45  
 ปัตตานี
 วรรณณิศา ถาวระ
 สุไหวบ๊ะ เจเพ็ง
 กานต์ฐิญา คชรัตน์
 มาฮีบ๊ะห์ มูซอ
13      ชุมพร
 ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
 ภณชนก เมธเศรษฐ
 เมวดี ว่องไวพนานิจ
 สุธีตา สรัสสมิต
45  
 ขอนแก่น
 อาจารียา อ่อนสะอาด
 กรองกาญจน์ จันทร์สูง
 วโรชา ไกรครุฑ
15      ลพบุรี
 วัชรี รัศมีดิษฐ์
 สายธาร รักอยู่
 กนกพร ไชยบำรุง
 กรณิการ์ สิริพาหมณกุล
17  
 ลพบุรี
 วัชรี รัศมีดิษฐ์
 สายธาร รักอยู่
 กนกพร ไชยบำรุง
 กรณิการ์ สิริพาหมณกุล
45        ชุมพร
 ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
 ภณชนก เมธเศรษฐ
 เมวดี ว่องไวพนานิจ
 สุธีตา สรัสสมิต
45
 กรุงเทพมหานคร
 กรกช สุดสวัสดิ์
 ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ
 สุธิชา รักษาพล
 ณัฐกฤตา ทองนอก
45        กรุงเทพมหานคร
 กรกช สุดสวัสดิ์
 ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ
 สุธิชา รักษาพล
 ณัฐกฤตา ทองนอก
37
 ตรัง
 ชลมาศ รัฐกุล
 มนตรา ถนอมวงษ์
 วัฒณีย์ โรจนเวทย์
 อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์
20      กรุงเทพมหานคร
 กรกช สุดสวัสดิ์
 ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ
 สุธิชา รักษาพล
 ณัฐกฤตา ทองนอก
45
 อุบลราชธานี
 แก้วตา นาอุดม
 ทิมาพร หอมดี
 อรัญญา บุทธิจักร์
 ปวีณา คล่องดี
10      ชลบุรี
 สิริธร นทีธร
 อาภรณ์ อรวรรธนะ
 นันทา จันทรสุวรรณสิน
42    
 ชลบุรี
 สิริธร นทีธร
 อาภรณ์ อรวรรธนะ
 นันทา จันทรสุวรรณสิน
45  


ดาบ Sabre ทีมหญิง[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2555
  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
      
          กรุงเทพมหานคร
 จิตรเกษม เหลืองไพโรจน์
 วิชาดา รัตนากีรณวร
 ศิรวลัย สตารัตน์
 พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์
45  
 ลพบุรี
 ญาณิกา อยู่ยิ่ง
 สิริวลี หอมดอกไม้
 ปนัดดา ชัยเจริญวรรณ
 ศิรประภา พานทอง
33      ขอนแก่น
 พัชรณัฐ ฉันทะวัฒนรักษ์
 ภาวินี วุฒิปรีดี
 สถาพร สุโพธิ์
17  
 ขอนแก่น
 พัชรณัฐ ฉันทะวัฒนรักษ์
 ภาวินี วุฒิปรีดี
 สถาพร สุโพธิ์
45        กรุงเทพมหานคร
 จิตรเกษม เหลืองไพโรจน์
 วิชาดา รัตนากีรณวร
 ศิรวลัย สตารัตน์
 พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์
45
 มหาสารคาม
 เปรมกมล เบ็ญจวรรณ
 นันท์ทิพย์ ภู่ริยะพันธ์
 ปารีดา สิมลา
45        ชลบุรี
 ขวัญหทัย วัชโรบล
 อุไรพร แดนกมล
 วิติพร พจนาคม
 สุพรรณา สมาบุตร
34
 ศรีสะเกษ
 อาริญา โอ่งรัมย์
 วัชลาวลี มีพันธ์
 เสาวคนธ์ ชาญญานนท์
15      มหาสารคาม
 เปรมกมล เบ็ญจวรรณ
 นันท์ทิพย์ ภู่ริยะพันธ์
 ปารีดา สิมลา
34
 ชุมพร
 บุศรา จิตดี
 จุฑามาศ กิมเซียะ
 กัญญาณัฐ สังวิรัต
 อภิษฐา กล่ำพัก
19      ชลบุรี
 ขวัญหทัย วัชโรบล
 อุไรพร แดนกมล
 วิติพร พจนาคม
 สุพรรณา สมาบุตร
45    
 ชลบุรี
 ขวัญหทัย วัชโรบล
 อุไรพร แดนกมล
 วิติพร พจนาคม
 สุพรรณา สมาบุตร
45  


ดาบ Epee ทีมหญิง[แก้]

 • แข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2555


  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
      
          กรุงเทพมหานคร
 วรณี จันทสุวรรณสิน
 วันวิภา ทองเผือก
 พรนภา ว่องวุฒิพรชัย
 กรวรรณ ธานี
39  
 นครปฐม
 ณิชา นิตินาวาการ
 เต็มตรอง รอดศิริ
 จิรัฐติกาล อุ่นเจริญ
21      ลพบุรี
 พิชญาภา เอี่ยมเย็น
 อัคคณา พูลทรัพย์
 ชนกชนม์ อ่อนศรี
 กัญฑนีย์ หงษ์ทอง
38  
 ลพบุรี
 พิชญาภา เอี่ยมเย็น
 อัคคณา พูลทรัพย์
 ชนกชนม์ อ่อนศรี
 กัญฑนีย์ หงษ์ทอง
45        กรุงเทพมหานคร
 วรณี จันทสุวรรณสิน
 วันวิภา ทองเผือก
 พรนภา ว่องวุฒิพรชัย
 กรวรรณ ธานี
45  
            ปัตตานี
 อารีรัตน์ ไชยแบน
 จนัญญา เกิดชาตรี
 เมทินี สิวราวุฒิ
 ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ
19  
          นครศรีธรรมราช
 ปฐมาวดี จิตตมโนวรรณ
 ญาณินท์ ชูทอง
 สุภาพร ภูมา
 จุฑาทิพย์ รอดสุวรรณ
44  
          ปัตตานี
 อารีรัตน์ ไชยแบน
 จนัญญา เกิดชาตรี
 เมทินี สิวราวุฒิ
 ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ
45  
            กรุงเทพมหานคร
 วรณี จันทสุวรรณสิน
 วันวิภา ทองเผือก
 พรนภา ว่องวุฒิพรชัย
 กรวรรณ ธานี
45
            ตรัง
 ชญาภา นาคะไพบูลย์
 ณัฐสินี ศักดิ์ประดิษฐ์
 พจนีย์ ซามาตย์
 วิจิตตา ทาคำวงค์
44
          มหาสารคาม
 ดาเรศ มากสิน
 กฤษณา ทองนาค
&nbspจินตนา สุ่มมาตย์
45  
          ชลบุรี
 ปิยนุช นทีธร
 ณัฐญา หวังวงศ์สกุล
 ธนภรณ์ ทรงประไพ
 ณัฏฐิยาภรณ์ เอกกวีพงศา
39  
            มหาสารคาม
 ดาเรศ มากสิน
 กฤษณา ทองนาค
&nbspจินตนา สุ่มมาตย์
31  
 ชุมพร
 ศุภานันท์ ลาแก้ว
 เอมอร มุกดาสกุลภิบาล
 ณัฐฐา ปาลิมาพันธ์
 ศรารินทร์ แต้มรุ่งเรือง
41        ตรัง
 ชญาภา นาคะไพบูลย์
 ณัฐสินี ศักดิ์ประดิษฐ์
 พจนีย์ ซามาตย์
 วิจิตตา ทาคำวงค์
45  
 ขอนแก่น
 ไพรินทร์ ศรีอ้น
 บุษกร บุญส่ง
 จินตนา แม่นศรรา
44      ขอนแก่น
 ไพรินทร์ ศรีอ้น
 บุษกร บุญส่ง
 จินตนา แม่นศรรา
27       
          ตรัง
 ชญาภา นาคะไพบูลย์
 ณัฐสินี ศักดิ์ประดิษฐ์
 พจนีย์ ซามาตย์
 วิจิตตา ทาคำวงค์
45       
      

อ้างอิง[แก้]