กีฬายิมนาสติกในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ยิมนาสติก"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 24 เหรียญทอง
    • 1.ยิมนาสติกสากล 14 เหรียญทอง
    • 2.ยิมนาสติกลีลา 6 เหรียญทอง
    • 3.ยิมนาสติกแอโรบิก 4 เหรียญทอง


  • จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน 159 คน (ช54 ญ109) จาก 21 ทีมจังหวัด
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-19 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : โรงเรียนสารภีพิทยาคม


สรุปเหรียญรางวัล ยิมนาสติก[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 12 8 4 24
2 ชลบุรี 6 0 0 6
3 กรุงเทพมหานคร 3 9 11 23
4 สมุทรสาคร 2 4 6 12
5 เชียงใหม่ 1 0 2 3
6 กาญจนบุรี 0 2 0 2
7 นนทบุรี 0 1 0 1
แม่ฮ่องสอน 0 1 0 1
9 อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม 24 25 24 73


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ยิมนาสติกสากล[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย สุพรรณบุรี<br\>ณัฐติพงศ์  เอียดวงค์<br\>ธีรพงษ์  วงษ์กัณหา<br\>นพดล  ยิ้มเสมียน<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ<br\>สกลวัฒน์  อยู่เจริญ<br\>สุริเยน  จันทร์ดวง สมุทรสาคร<br\>ชัชวาล  รอดอนันต์<br\>ชิรกรณ์  สุรินทรทะ<br\>ฑิฆัมพร  สุรินทรทะ<br\>ณัฐวัตร  โพธิ์ฉัตร<br\>ราชวัตร  แก้วปัญญา<br\>วรนาถ  แก้วปัญญา กรุงเทพมหานคร<br\>คงศุ  ศรีหาวงษ์<br\>ณัฐวัฒน์  ละม้ายวรรณ<br\>ณัฐวุฒิ  ละม้ายวรรณ<br\>ทิษณุพรรณ  วิเชียรประดิษฐ์<br\>อกฤศ  กิตตินรนันท์<br\>อนุชา  พรสิริจรรยา
บุคคลรวมอุปกรณ์ สมุทรสาคร<br\>ณัฐวัตร  โพธิ์ฉัตร สุพรรณบุรี<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ กรุงเทพมหานคร<br\>ทิษณุพรรณ  วิเชียรประดิษฐ์
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ สุพรรณบุรี<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ สมุทรสาคร<br\>ณัฐวัตร  โพธิ์ฉัตร สุพรรณบุรี<br\>นพดล  ยิ้มเสมียน
ม้ากระโดด สุพรรณบุรี<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ สุพรรณบุรี<br\>ณัฐติพงศ์  เอียดวงค์ สมุทรสาคร<br\>วรนาถ  แก้วปัญญา
ม้าหู สมุทรสาคร<br\>ราชวัตร  แก้วปัญญา สุพรรณบุรี<br\>ณัฐติพงศ์  เอียดวงค์ สุพรรณบุรี<br\>นพดล  ยิ้มเสมียน
ราวคู่ สุพรรณบุรี<br\>สุริเยน  จันทร์ดวง สุพรรณบุรี<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ สมุทรสาคร<br\>ราชวัตร  แก้วปัญญา
ราวเดี่ยว สุพรรณบุรี<br\>นพดล  ยิ้มเสมียน สุพรรณบุรี<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ<br\>กรุงเทพมหานคร<br\>อนุชา พรสิริจรรยา
ห่วง สุพรรณบุรี<br\>สุริเยน  จันทร์ดวง สุพรรณบุรี<br\>วีณา  โชคเผ่าอำไพ กรุงเทพมหานคร<br\>ทิษณุพรรณ  วิเชียรประดิษฐ์

ประเภทหญิง[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมหญิง สุพรรณบุรี<br\>กชกร  สุขุม<br\>กัญญารัตน์  สุภาษา<br\>ปิยฉัตร  ศรีสว่าง<br\>แพรวพราว  ดวงจันทร์<br\>ลักษมาพร  ทองอำไพ<br\>ศิรกัญจน์ประภา  ทองอำไพ กรุงเทพมหานคร<br\>กัญญาณัฐ  บุญเทิง<br\>จิภัสดา  มุ่งมี<br\>ดวงกมล  ทองห่อ<br\>ธัญญารัตน์  บุญมาใสย์<br\>ฤทธิ์ฤดี  ขำศิริรัตน์<br\>อังคณา  บุญครอง สมุทรสาคร<br\>ญาณิศา  คำดวง<br\>บุรากร  ปัญญาประทีป<br\>มณัญฌญา  เซ็นกลาง<br\>สิรินี  บุญตา<br\>อธิชา  ปลื้มจิตร<br\>อาจารี  แท่นทรัพย์
บุคคลรวมอุปกรณ์ สุพรรณบุรี<br\>แพรวพราว  ดวงจันทร์ กรุงเทพมหานคร<br\>กัญญาณัฐ  บุญเทิง กรุงเทพมหานคร<br\>ดวงกมล  ทองห่อ
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ สุพรรณบุรี<br\>แพรวพราว  ดวงจันทร์ สมุทรสาคร<br\>อาจารี  แท่นทรัพย์ สมุทรสาคร<br\>มณัญฌญา  เซ็นกลาง
คานทรงตัว สุพรรณบุรี<br\>ศิรกัญจน์ประภา  ทองอำไพ สมุทรสาคร<br\>อาจารี  แท่นทรัพย์ สุพรรณบุรี<br\>แพรวพราว  ดวงจันทร์
ม้ากระโดด สุพรรณบุรี<br\>แพรวพราว  ดวงจันทร์ สุพรรณบุรี<br\>ปิยฉัตร  ศรีสว่าง กรุงเทพมหานคร<br\>ดวงกมล  ทองห่อ
ราวต่างระดับ สุพรรณบุรี<br\>แพรวพราว  ดวงจันทร์ สุพรรณบุรี<br\>ลักษมาพร  ทองอำไพ สมุทรสาคร<br\>อาจารี  แท่นทรัพย์


ยิมนาสติกลีลา[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>ฐิติวรดา  ชัยธีระภัทรพงศ์<br\>ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน<br\>ศศิวิมล  กกฝ้าย<br\>อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ นนทบุรี<br\>พรชนิตว์  จันทาบุตร<br\>พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ<br\>ภัทรธิดา  รัตนเสถียร<br\>สุธินี  อ่อนมั่น สมุทรสาคร<br\>พศิกา  เจษฏาลักษณ์<br\>วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์<br\>วลีพร  แตงมณี<br\>อภิสรา  บุญช่วย
อุบลราชธานี<br\>กมลภัทร  สุดเต้<br\>กรองแก้ว  ประสมทอง<br\>กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์<br\>เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
บุคคลรวมอุปกรณ์ ชลบุรี<br\>ธาราทิพย์ ศรีดี กรุงเทพมหานคร<br\>อัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ กรุงเทพมหานคร<br\>ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
คฑา ชลบุรี<br\>ธาราทิพย์ ศรีดี กรุงเทพมหานคร<br\>อัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ กรุงเทพมหานคร<br\>ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
บอล ชลบุรี<br\>ธาราทิพย์  ศรีดี กรุงเทพมหานคร<br\>ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน กรุงเทพมหานคร<br\>อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
ริบบิ้น ชลบุรี<br\>ธาราทิพย์ ศรีดี กรุงเทพมหานคร<br\>อัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ กรุงเทพมหานคร<br\>ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
ห่วง ชลบุรี<br\>ธาราทิพย์ ศรีดี กรุงเทพมหานคร<br\>อัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ กรุงเทพมหานคร<br\>ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน


ยิมนาสติกแอโรบิก[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย กรุงเทพมหานคร<br\>ชนวิทย์  ทองดี แม่ฮ่องสอน<br\>พัชรพงษ์  พจนะโกสีย์ สุพรรณบุรี<br\>ณัฐวุฒิ  พิมพา
บุคคลหญิง ชลบุรี<br\>รอยพิมพ์  งามพีระพงศ์ กาญจนบุรี<br\>ยุพวัลย์  ภูษณะพงษ์ กรุงเทพมหานคร<br\>จิดาภา  ตาละอุปะละ
คู่ผสม เชียงใหม่<br\>ชวิศา  อินทกุล<br\>พีระพงษ์  พจนโกสีย์ กรุงเทพมหานคร<br\>จิดาภา  ตาละอุปะละ<br\>ธนวัฒน์  มานะกิตติ เชียงใหม่<br\>กิตติภพ  จะปูน<br\>ปาริชาติ  คำกันสิงห์
ทีม 3 คน กรุงเทพมหานคร<br\>ชนวิทย์  ทองดี<br\>ธนวัฒน์  มานะกิตติ<br\>นัถฐากร  ศรีหะรัญ กาญจนบุรี<br\>จันทิมา  สำเนียงแจ่ม<br\>ดวงกมล  สุภาพ<br\>วรัญญา  สุขไชยะ เชียงใหม่<br\>ชวิศา  อินทกุล<br\>ณัฐชยา  กาญจนพิพัฒน์กุล<br\>พิชชาภา  กุลฉิมผลการแข่งขัน[แก้]

ยิมนาสติกสากล[แก้]

ประเภทชาย[แก้]


ประเภทหญิง[แก้]

ยิมนาสติกลีลา[แก้]

ประเภททีม แข่งขันวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา Rhythmic gymnastics hoop.svg Rhythmic gymnastics ball.svg Rhythmic gymnastics clubs.svg Rhythmic gymnastics ribbon.svg คะแนนรวม
1 กรุงเทพมหานคร 72.75 47.46 72.65 50.00 242.86
อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ 24.90 24.18 25.10 25.15 99.33
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน 45.55 23.28 24.35 24.85 97.03
ฐิติวรดา  ชัยธีระภัทรพงศ์ 23.30 - 23.20 - 46.50
ศศิวิมล  กกฝ้าย - 21.40 - 19.40 0.00
2 นนทบุรี 68.79 67.48 21.98 68.43 226.68
สุธินี  อ่อนมั่น 23.40 23.70 21.55 23.03 70.13
พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ 22.39 21.90 21.98 22.90 89.17
พรชนิตว์  จันทาบุตร 23.00 - - 22.50 45.50
ภัทรธิดา  รัตนเสถียร - 21.88 21.55 - 21.88
3 สมุทรสาคร 41.53 63.86 41.97 63.80 211.16
พศิกา  เจษฏาลักษณ์ 21.35 22.60 22.10 21.90 87.95
วลีพร  แตงมณี 19.83 20.53 19.63 21.25 41.78
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์ 20.18 20.73 - - 40.91
อภิสรา  บุญช่วย - - 19.87 20.65 40.52
3 อุบลราชธานี 63.05 42.70 63.98 41.43 211.16
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์ 23.10 21.90 23.40 20.95 89.35
กรองแก้ว  ประสมทอง 20.80 20.80 20.58 20.48 82.66
กมลภัทร  สุดเต้ - - 20.00 18.55 20.00
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์ 19.15 18.45 - - 19.15
5 ชลบุรี 60.33 57.98 56.63 26.23 201.17
ธาราทิพย์  ศรีดี 25.20 26.85 25.75 26.23 104.03
สปันนา  ปิยแสงเจริญ 16.30 17.03 17.13 13.30 50.46
สุทิตตา  แสวงพันธ์ 18.83 - 13.75 - 32.58
วีรยา  จิตรจรูญ - 14.10 - 13.48 14.10
6 นครปฐม 38.81 39.30 54.79 53.11 186.01
สุชานาฏ  สร้อยแสง 19.83 19.05 19.88 18.83 77.59
ชุติมา  ทองธนวัฒน์กุล 18.98 20.25 18.28 18.65 76.16
ธวัลรัตน์  บุญยธรรมศิริ - - 16.63 15.63 32.26
พิชามญชุ์  สิริสินรุ่งเรือง 15.45 15.38 - - 0.00
7 ปทุมธานี 52.39 53.28 35.93 36.50 178.07
ญาณิศา  คำเนียม 18.63 19.23 19.33 19.70 76.89
นัชชา  เบ้าสุวรรณ 17.25 17.70 16.60 16.80 68.35
อรทัย  แกล้ววิทย์กิจ 16.48 - - 15.18 16.48
พลอยสุรางค์  สีบัวน้อย - 16.35 15.10 - 16.35
8 เชียงใหม่ 41.43 14.40 42.48 41.45 139.76
เตชินี  เตชเถกิง 14.20 13.10 14.88 14.40 43.48
โยษิตา  สุขสงค์ 13.28 14.40 14.20 13.60 55.48
ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์ 13.95 13.25 13.40 13.45 40.80


บุคคลรวมอุปกรณ์ แข่งขันวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555
อันดับ นักกีฬา ทีมจังหวัด Rhythmic gymnastics hoop.svg Rhythmic gymnastics ball.svg Rhythmic gymnastics clubs.svg Rhythmic gymnastics ribbon.svg คะแนนรวม
1 ธาราทิพย์  ศรีดี ชลบุรี 25.20 26.85 25.75 26.23 104.03
2 อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ กรุงเทพมหานคร 24.90 24.18 25.10 25.15 99.33
3 ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน กรุงเทพมหานคร 24.55 23.28 24.35 24.85 97.03
4 สุธินี  อ่อนมั่น นนทบุรี 23.40 23.70 21.55 23.03 91.68
5 เบญจพร  ลิ้มพานิชย์ อุบลราชธานี 23.10 21.90 23.40 20.95 89.35
6 พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ นนทบุรี 22.39 21.90 21.98 22.90 89.17
7 พศิกา  เจษฏาลักษณ์ สมุทรสาคร 21.35 22.60 22.10 21.90 87.95
8 กรองแก้ว  ประสมทอง อุบลราชธานี 20.80 20.80 20.58 20.48 82.66
9 วลีพร  แตงมณี สมุทรสาคร 19.83 20.53 19.63 21.25 81.24
10 ศศิวิมล  อภัยนอก สมุทรปราการ 19.75 20.95 20.55 19.70 80.95
11 สุชานาฏ  สร้อยแสง นครปฐม 19.83 19.05 19.88 18.83 77.59
12 ญาณิศา  คำเนียม ปทุมธานี 18.63 19.23 19.33 19.70 76.89
13 ชุติมา  ทองธนวัฒน์กุล นครปฐม 18.98 20.25 18.28 18.65 76.16
14 พรนัชชา เจนธำรง นครราชสีมา 17.38 17.10 17.85 18.90 71.23
15 ณุตตรา จันทร์เที่ยง สมุทรปราการ 18.48 17.65 18.10 15.88 70.11
16 นวพร  ตุ้มฉิม ราชบุรี 15.05 16.20 17.65 17.10 66.00
17 สปันนา  ปิยแสงเจริญ ชลบุรี 16.30 17.03 17.13 13.30 63.76
18 นัชชา  เบ้าสุวรรณ ปทุมธานี 17.25 17.70 16.60 16.80 68.35
19 ศิริฤทัย  เสนี จันทบุรี 16.13 14.93 16.20 16.18 63.44
20 เตชินี  เตชเถกิง เชียงใหม่ 14.20 13.10 14.88 14.40 56.58
21 โยษิตา  สุขสงค์ เชียงใหม่ 13.28 14.40 14.20 13.60 55.48
22 ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์ เชียงใหม่ 13.95 13.25 13.40 13.45 54.05
ฐิติวรดา  ชัยธีระภัทรพงศ์ กรุงเทพมหานคร 23.30 - 23.20 - 46.50
พรชนิตว์  จันทาบุตร นนทบุรี 23.30 - - 22.50 45.50
ภัทรธิดา  รัตนเสถียร นนทบุรี - 21.88 21.55 - 43.43
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์ สมุทรสาคร 20.18 20.73 - - 40.91
ศศิวิมล  กกฝ้าย กรุงเทพมหานคร - 21.40 - 19.40 40.80
อภิสรา  บุญช่วย สมุทรสาคร - - 19.87 20.65 40.52
กมลภัทร  สุดเต้ อุบลราชธานี - - 20.00 18.55 38.55
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์ อุบลราชธานี 19.15 18.45 - - 37.60
สุทิตตา  แสวงพันธ์ ชลบุรี 18.83 - 13.75 - 32.58
ธวัลรัตน์  บุญยธรรมศิริ นครปฐม - - 16.63 15.63 32.26
อรทัย  แกล้ววิทย์กิจ ปทุมธานี 16.48 - - 15.18 31.66
พลอยสุรางค์  สีบัวน้อย ปทุมธานี - 16.35 15.10 - 31.45
พิชามญชุ์  สิริสินรุ่งเรือง นครปฐม 15.45 15.38 - - 30.83
วีรยา  จิตรจรูญ ชลบุรี - 14.10 - 13.48 27.58


ยิมนาสติกแอโรบิก[แก้]
อ้างอิง[แก้]