ข้ามไปเนื้อหา

กีฬาเทควันโดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาเทควันโด เป็นชนิดกีฬาที่จัดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 หรือ"เชียงใหม่เกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

  • มีการชิงชัย 23 เหรียญทอง ประกอบด้วย
    • เทควันโด ประเภทชาย 9 เหรียญทอง
    • เทควันโด ประเภทหญิง 9 เหรียญทอง
    • เทควันโด พุ่มเซ่ 5 เหรียญทอง
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สรุปเหรียญรางวัลเทควันโด

[แก้]
      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นนทบุรี 7 2 2 11
2 กรุงเทพมหานคร 5 4 4 13
3 ปทุมธานี 4 2 2 8
4 เชียงใหม่ 1 1 2 4
4 สุราษฎร์ธานี 1 1 2 4
6 สุพรรณบุรี 1 1 1 3
7 พิจิตร 1 0 3 4
8 นครศรีธรรมราช 1 0 1 2
9 ตราด 1 0 0 1
9 นครสวรรค์ 1 0 0 1
11 นครปฐม 0 3 4 7
12 พัทลุง 0 2 3 5
13 ชลบุรี 0 1 2 3
13 สมุทรปราการ 0 1 2 3
15 ราชบุรี 0 1 1 2
15 สุรินทร์ 0 1 1 2
17 สระแก้ว 0 1 0 1
17 อ่างทอง 0 1 0 1
17 อุตรดิตถ์ 0 1 0 1
20 ขอนแก่น 0 0 2 2
20 ตรัง 0 0 2 2
22 กาฬสินธุ์ 0 0 1 1
22 นครพนม 0 0 1 1
22 นครราชสีมา 0 0 1 1
22 น่าน 0 0 1 1
22 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 1 1
22 พิษณุโลก 0 0 1 1
22 เพชรบูรณ์ 0 0 1 1
22 ภูเก็ต 0 0 1 1
22 มหาสารคาม 0 0 1 1
22 ร้อยเอ็ด 0 0 1 1
22 ลำปาง 0 0 1 1
22 สมุทรสาคร 0 0 1 1
รวม 23 23 46 92


สรุปผลการแข่งขัน

[แก้]

ประเภทชาย

[แก้]
รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ต่อสู้ทีม 4 คน ปทุมธานี
กรมิษฐ์  หาญปราบ

ณัฐพงษ์  เทวะเวชพงษ์
ธนาภัทร  รัตนเสวก
ธนาวุฒิ  กลิ่นขจร
พัชระ  สมจริง

นครปฐม
กฤษฎา  เหล่าประชาสกุล
ณพกานต์  ยิ้มขลิบ
รณรต  ทองจันทร์
สิทธิชัย  จรัสพรแสงทอง
อดิศร  เอกวรานุกูลศิริ
พัทลุง
กิตติเชษฐ์  งามจันทราทิพย์
ธีรยุทธ  เต็มดี
วรพรต  จันทะระ
วุฒิชัย  มะอักษร
กรุงเทพมหานคร
กฤษฏา  ทิชาชาติ
คณัมพร  ร่วมมิตรพร
ณฤพล  บุญเลิศ
พิรพัฒน์  อภิพันธ์
รามณรงค์  เสวกวิหารี
รุ่นไม่เกิน 54 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร
ปรัชญา  บูรพาวิบูลย์
อ่างทอง
ณัฐวุฒิ  ชิวค้า
พิจิตร
ภูรินทร์  บุญวัตร์
ปทุมธานี
สุทธิศักดิ์  จานทอง
รุ่นไม่เกิน 58 กิโลกรัม ปทุมธานี
คฤพล  เอี่ยมศรี
กรุงเทพมหานคร
ติณณภพ  ผดุงธรรม
สมุทรปราการ
สมศักดิ์  เอี่ยมกาย
พัทลุง
กันตพงศ์  เกตุมณี
รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
ธรณ์ธันย์  พันธุ์เพียงธรรม
กรุงเทพมหานคร
ภามิน  อินทรทัต
นนทบุรี
นาชา  ปั้นทอง
เชียงใหม่
ภาสกร  คำสร้อย
รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม ปทุมธานี
ศรศาสตร์  พูลพงษ์
นนทบุรี
สรวิศ  เลาหนิมิต
ขอนแก่น
ปฏิพัทธ์  สุริยะ
นครพนม
ภานุพรรณ์  จิรพัฒนาวุฒิชัย
รุ่นไม่เกิน 74 กิโลกรัม ปทุมธานี
ดนุนัย  ราชวงษา
สุพรรณบุรี
นครินทร์  บิณษีร์
ภูเก็ต
นำพล  นวลเลื่อน
กรุงเทพมหานคร
พีรพล  เกียรติกมลวงศ์
รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม นนทบุรี
พีระเทพ  ศิลาอ่อน
กรุงเทพมหานคร
อินทัช  ปุ๋ยสาลี
ตรัง
ปฏิวัติ  ทองสลับ
สุราษฎร์ธานี
พัทรพงศ์  สมมุ่ง
รุ่นไม่เกิน 87 กิโลกรัม นนทบุรี
พงศกร  ขันจำนงค์
สระแก้ว
เอกฉันท์  เจริญสาร
สุพรรณบุรี
ธิปไตย  ธุยะวัฒน์
ร้อยเอ็ด
เขวัน  ทะเฮรี
รุ่น 87 กิโลกรัม ขึ้นไป นนทบุรี
ณัฐภัทร  ตันตรามาตย์
ปทุมธานี
เสถียร  ใจปลื้มบุญ
สุราษฎร์ธานี
ดวง  ขอเหล็กกลาง
น่าน
พัฒนพงษ์   คำพีระวงค์ฤทธิ์


ประเภทหญิง

[แก้]
รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ต่อสู้ทีม 4 คน กรุงเทพมหานคร
ขนิษฐา  ประทุมไชย
ทองอยู่  กล่ำพลบ
ธนัญญา  มหคุณวรรณ
พัทฒิดา  อินทรทัต
อภิชญา  มิ่งขวัญ
นนทบุรี
กรปรียา  ยาแก้ว
ธัมมิกา  สุทธเศียร
นภัสนันท์  อติวณิชกุล
นภัสสร  จรณวัต
นภาพร  จรณวัต
พัทลุง
บุษยรัตน์  ขันวิเศษ
ปานใจ  พึ่งประโยชน์กิจ
ภัทรวรรณ  เรืองเดโช
อัญชิสา  ไชยสุโข
ตรัง
ธมนต์รัตน์  โภคะธนวัฒน์
ปวีณา  บูรพนาวิบูลย์
ระวีวรรณ  อนันต์นทีไชย
รัชชา  พรอนันตศาสน์
วัชราพร  ดงน้อย
รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม สุราษฎร์ธานี
พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ
ชลบุรี
สุพัตรา  แหม่มเพชร
ปทุมธานี
ธีรนาฎ  คำนวณ
กรุงเทพมหานคร
ขวัญฤทัย  แสงจันทร์
รุ่นไม่เกิน 49 กิโลกรัม เชียงใหม่
แพรวพรรณ  วรรณโอสถ
อุตรดิตถ์
สันฐิกานต์  จันทรมณี
สมุทรสาคร
บุญญดา  ปิดตาระโพธิ์
นครศรีธรรมราช
บุศกร  เดชดี
รุ่นไม่เกิน 53 กิโลกรัม นครสวรรค์
รัชนีพร  เงินบำรุง
ปทุมธานี
ณสิกาญจน์  เด็ดแก้วสิทธินนท์
พิจิตร
สิริลักษณ์  ขำดี
สมุทรปราการ
พชรพร  นาคใจ
รุ่นไม่เกิน 57 กิโลกรัม ตราด
สริตา  ผ่องศรี
พัทลุง
วรวงษ์  พงษ์พานิช
ราชบุรี
สมฤดี เทพปลื้ม
นครปฐม
ปาลิตา  อารีราษฏร์
รุ่นไม่เกิน 62 กิโลกรัม พิจิตร
รุ่งรวี  ขุระสะ
พัทลุง
ศิรดา  ฤกษ์ศิริรัตน์
เพชรบูรณ์
กรรณิการ์  บัวทุม
ชลบุรี
ณฐิกา  บุญแก้ว
รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร
พรลักษณ์  ไกรษร
สมุทรปราการ
ปารฉัตร  จารนัย
นครปฐม
รวิภัทร  เชียงคำ
ลำปาง
วิภาสินี  สกุลพงษ์
รุ่นไม่เกิน 73 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร
ธันย์ชนก  จีรังสุวรรณ
นครปฐม
ภรณ์ทิพย์  ถาวรประดิษฐ์
นนทบุรี
ศิริพันธ์  แซมทอง
ชลบุรี
ดลฤทัย  แก้วพวง
รุ่น 73 กิโลกรัมขึ้นไป สุพรรณบุรี
รภัทกร  ประสพสุข
เชียงใหม่
พรรณราย  หลังโหน
นครปฐม
ภัคศิริ  เศรษฐชาติกุล
สุรินทร์
ฟาติมา  ดาราประธาน


เทควันโด-พุ่มเซ่

[แก้]
รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย นนทบุรี
ชัยสิทธิ์  ขวัญบุญ
รชตะ  แสวงทรัพย์
ศักดินันท์  คงกะพัน
ราชบุรี
ปารินทร์  มัญญะหงษ์
ภัณฑารักษ์  อร่ามเรือง
วีรพล  สุดสงวน
นครราชสีมา
กิฏิวรรษ  สัจจลักษณ์
ธนวัฒน์  ตราชู
รชต  เหล่าวชิระสุวรรณ
นครปฐม
กสน  ทองยุ้น
ศุภโชค  ฐิติทิพยะ
ศุภลาภ  ฐิติทิพยะ
ทีมหญิง นนทบุรี
เกษรา  เกียรติอัชวะชัย
พนิดา  อัครนวเสรี
สุรภา  อุปถัมภ์
สุราษฎร์ธานี
จริญญา จูเลีย  โรส
จิรัสยา  มีจั่นเพ็ชร
สิตานัน  ชูศักดิ์
กาฬสินธุ์
ภัทรปภา  มีต้องปัน
วรดา  แซ่โง้ว
ศศินิภา  มีต้องปัน
พิจิตร
บงกชรัตน์  บินนอก
พิชญา  พรหมสุวรรณ์
วรรณิศา  เซี้ยงแขก
บุคคลชาย นนทบุรี
อัจถพันธ์  ขันติวรบท
สุรินทร์
ไกรทัศน์  อธิภัทรพงศ์
เชียงใหม่
ณัฎฐภูมิ  สฤษดิกุล
กรุงเทพมหานคร
นพพล  พิทักษ์วงษ์ดีงาม
บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร
พิชชาภา  ธนกิจเจริญพัฒน์
นครปฐม
ศลิษา  อำนวยชัย
มหาสารคาม
สิริญาพร  ชนะกุล
พิษณุโลก
กชกร  พันธุ์ปัญญา
คู่ผสม นนทบุรี
ณัฐพร  วงษ์ศรีเพ็ง
นราวิชญ์  รุจิราโรจนากร
กรุงเทพมหานคร
นภัสสร  เผ่าวงศากุล
ระฟ้า  ขุนพินิจ
ขอนแก่น
กิตติญา  จิตระบอบ
พัชรพล  ศรีสวัสดิ์
ประจวบคีรีขันธ์
พูลย์พัทระ  บุญลบ
วนิดา  รักษาศรี

ผลการแข่งขัน

[แก้]

ประเภทชาย

[แก้]

ต่อสู้ทีม 4 คน ชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
เชียงใหม่ 2
พัทลุง 3
พัทลุง 3
นครราชสีมา 0
พัทลุง 2
นครปฐม 3
 
 
พิจิตร 1
นครปฐม 3
 
 
นครปฐม 0
ปทุมธานี 3
 
 
มุกดาหาร 0
ปทุมธานี 4
 
 
ปทุมธานี 3
กรุงเทพมหานคร 0
ตรัง 0
กรุงเทพมหานคร 3
กรุงเทพมหานคร 3
นครสวรรค์ 1
 
 


รุ่นไม่เกิน 54 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
กรุงเทพมหานคร - ปรัชญา บูรพาวิบูลย์ 20
นครราชสีมา - จักรทิพย์ จันทิม 16
นครราชสีมา - จักรทิพย์ จันทิม 13
ตรัง - นำโชค แสงหิรัญ 3
กรุงเทพมหานคร - ปรัชญา บูรพาวิบูลย์ 14
พิจิตร - ภูรินทร์ บุญวัตร์ 13
สงขลา - ศุภณัฐ สุวรรณยุหะ 10
นนทบุรี - พีระพงศ์ ลิ้มลาภดี 9
สงขลา - ศุภณัฐ สุวรรณยุหะ 2
พิจิตร - ภูรินทร์ บุญวัตร์ 11
 
 
กรุงเทพมหานคร - ปรัชญา บูรพาวิบูลย์ 16
อ่างทอง - ณัฐวุฒิ ชิวค้า 4
 
 
อ่างทอง - ณัฐวุฒิ ชิวค้า 11
สุพรรณบุรี - รุ่งโรจน์ แสงจันทร์ 6
นครปฐม - ฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง 4
สุพรรณบุรี - รุ่งโรจน์ แสงจันทร์ 6
อ่างทอง - ณัฐวุฒิ ชิวค้า 11
ปทุมธานี - สุทธิศักดิ์ จานทอง 10
ลำปาง - เสมา เสมาเงิน 6
เชียงใหม่ - คฤษณ จินดาวงษ์ 5
ลำปาง - เสมา เสมาเงิน 1
ปทุมธานี - สุทธิศักดิ์ จานทอง 15
 
 


รุ่นไม่เกิน 58 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
เชียงใหม่ - ภานุวัฒน์ จันบุญเรือง 6
สมุทรปราการ - สมศักดิ์ เอี่ยมกาย 7
ราชบุรี - ฐิติพันธ์ มหาธนะสาร 4
สมุทรปราการ - สมศักดิ์ เอี่ยมกาย 14
สมุทรปราการ - สมศักดิ์ เอี่ยมกาย 3
ปทุมธานี - คฤพล เอี่ยมศรี 11
นครปฐม - วรัญญู อ่อนเมือง 7
ตรัง - อนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ 8
ตรัง - อนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ 7
ปทุมธานี - คฤพล เอี่ยมศรี 12
ปทุมธานี - คฤพล เอี่ยมศรี 25
อุบาลราชธานี - อภิชาติ จันทร์เมืองเงิน 0
ปทุมธานี - คฤพล เอี่ยมศรี 15
กรุงเทพมหานคร-ติณณภพ ผดุงธรรม 10
น่าน - กฤษณะ ปาคำ 0
กรุงเทพมหานคร-ติณณภพ ผดุงธรรม 15
กรุงเทพมหานคร-ติณณภพ ผดุงธรรม 15
ชัยภูมิ - นำโชค มงคลกาย 1
สุราษฎร์ธานี - ศุภนัฐ สิริวรจรรยาดี -
ชัยภูมิ-นำโชค มงคลกาย WDR
กรุงเทพมหานคร-ติณณภพ ผดุงธรรม 11
พัทลุง - กันตพงศ์ เกตุมณี 2
นครราชสีมา - ภาณุพงศ์ ยนจอหอ 18
เพชรบูรณ์ - ชัชญานนท์ แก้วใหญ่ 21
เพชรบูรณ์ - ชัชญานนท์ แก้วใหญ่ 2
พัทลุง - กันตพงศ์ เกตุมณี 9
 
 
  • Remark: WDR=Withdrawn


รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
นครศรีธรรมราช-ธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียงธรรม 17
นครปฐม - นภัสชัย ทรัพย์แสนดี 1
ร้อยเอ็ด - เวลา บุญประเสริฐ 4
นครปฐม - นภัสชัย ทรัพย์แสนดี 9
นครศรีธรรมราช - ธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียงธรรม 6
นนทบุรี - นาชา ปั้นทอง 4
สระบุรี - ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 10
ปทุมธานี - อัครินทร์ กิจวิจารณ์ 8
สระบุรี - ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 9
นนทบุรี - นาชา ปั้นทอง 10
พังงา - วิเชษฐ์ นามณี 1
นนทบุรี - นาชา ปั้นทอง 13
นครศรีธรรมราช - ธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียงธรรม 14
กรุงเทพมหานคร - ภามิน อินทรทัต 12
ขอนแก่น - รักษิต อนันต์ 0
เชียงใหม่ - ภาสกร คำสร้อย 17
เชียงใหม่ - ภาสกร คำสร้อย 11
ภูเก็ต - อาทิตย์ เจริญลาภสุขยิ่ง 5
ภูเก็ต - อาทิตย์ เจริญลาภสุขยิ่ง 18
เชียงราย - พชร รักพ่วง 9
เชียงใหม่ - ภาสกร คำสร้อย 2
กรุงเทพมหานคร - ภามิน อินทรทัต 5
ลำพูน - สุธิรักษ์ ป๋ากาศ 16
ลพบุรี - สัจจา สุขพิสิทธิ์ 3
ลำพูน - สุธิรักษ์ ป๋ากาศ 3
กรุงเทพมหานคร - ภามิน อินทรทัต 10
 
 


รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
ขอนแก่น-ปฏิพัทธ์ สุริยะ 12
ภูเก็ต - โยธิน เจริญลาภสุขยิ่ง 3
พัทลุง - อาณัติ กลิ่นจันทร์ 7
ภูเก็ต - โยธิน เจริญลาภสุขยิ่ง 12
ขอนแก่น-ปฏิพัทธ์ สุริยะ 1
นนทบุรี - สรวิศ เลาหนิมิต 9
 
 
นนทบุรี - สรวิศ เลาหนิมิต 9
เพชรบุรี - ภูมิภัทร ราชเรืองระบิน 7
 
 
นนทบุรี - สรวิศ เลาหนิมิต 0
ปทุมธานี - ศรศาสตร์ พูลพงษ์ 3
 
 
เพชรบูรณ์ - ชยางกูร เพชรดี 3
นครพนม - ภานุพรรณ์ จิรพัฒนาวุฒิชัย 7
 
 
นครพนม - ภานุพรรณ์ จิรพัฒนาวุฒิชัย 5
ปทุมธานี - ศรศาสตร์ พูลพงษ์ 12
นครปฐม - เทพฤทธิ์ ดอนอินไชย 2
ปทุมธานี - ศรศาสตร์ พูลพงษ์ 16
ปทุมธานี - ศรศาสตร์ พูลพงษ์ 17
สุรินทร์ - ธนากร บุราณเก่า 1
 
 


รุ่นไม่เกิน 74 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
ปทุมธานี - ดนุนัย ราชวงษา 26
ร้อยเอ็ด - สุนทร นุชิตภาพ 14
ร้อยเอ็ด - สุนทร นุชิตภาพ 21
สุราษฎร์ธานี - ยอดฉัตร เกษธำรง 2
ปทุมธานี - ดนุนัย ราชวงษา 12
ภูเก็ต - นำพล นวลเลื่อน 0
 
 
สมุทรสาคร - พลเชษฐ์ ครุธวัฒนา 8
ภูเก็ต - นำพล นวลเลื่อน 10
 
 
ปทุมธานี - ดนุนัย ราชวงษา 7
สุพรรณบุรี - นครินทร์ บิณษีร์ 2
 
 
อ่างทอง - ปวเรศน์ ตุ้มสุวรรณ์ 7
สุพรรณบุรี - นครินทร์ บิณษีร์ 16
 
 
สุพรรณบุรี - นครินทร์ บิณษีร์ 8
กรุงเทพมหานคร - พีรพล เกียรติกมลวงศ์ 7
กรุงเทพมหานคร - พีรพล เกียรติกมลวงศ์ 11
ประจวบคีรีขันธ์ - โจนาธาน อิสระ โมลล์ 4
กรุงเทพมหานคร - พีรพล เกียรติกมลวงศ์ 13
ตรัง - ศรัณย์ ทองสลับ 12
 
 


รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
เชียงใหม่ - ดนุนัย ราชวงษา 0
กรุงเทพมหานคร - อินทัช ปุ๋ยสาลี 13
สุพรรณบุรี - วิศรุต มลิวัลย์ -
กรุงเทพมหานคร - อินทัช ปุ๋ยสาลี ชนะBye
กรุงเทพมหานคร - อินทัช ปุ๋ยสาลี 9
ตรัง - ปฏิวัติ ทองสลับ 6
 
 
ชลบุรี - ชานนท์ นงค์พรหมมา 3
ตรัง - ปฏิวัติ ทองสลับ 15
 
 
กรุงเทพมหานคร - อินทัช ปุ๋ยสาลี 1
นนทบุรี - พีระเทพ ศิลาอ่อน 9
 
 
ลำปาง - อนุชา ถาวร 3
นนทบุรี - พีระเทพ ศิลาอ่อน 26
นนทบุรี - พีระเทพ ศิลาอ่อน 13
นครปฐม - กล้าณรงค์ อำนวยชัย 2
นนทบุรี - พีระเทพ ศิลาอ่อน 12
สุราษฎร์ธานี - พัทรพงศ์ สมมุ่ง 1
สุราษฎร์ธานี - พัทรพงศ์ สมมุ่ง 19
สิงห์บุรี - โกวิท คำแผน 5
สุราษฎร์ธานี - พัทรพงศ์ สมมุ่ง 11
ขอนแก่น - สุขเกษม ศรีจันทร์ 10
 
 


รุ่นไม่เกิน 87 กิโลกรัมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สระแก้ว - เอกฉันท์ เจริญสาร 20
ลำปาง - เนติพงษ์ วังวน 2
 
 
สระแก้ว - เอกฉันท์ เจริญสาร 15
สุพรรณบุรี - ธิปไตย ธุยะวัฒน์ 4
 
 
สุพรรณบุรี - ธิปไตย ธุยะวัฒน์ 4
อ่างทอง - ธนกาญจน์ พรมดวง 0
 
 
สระแก้ว - เอกฉันท์ เจริญสาร 9
นนทบุรี - พงศกร ขันจำนงค์ 10
 
 
เชียงใหม่ - ธนากร พรมแย้ม -
ร้อยเอ็ด - เขวัน ทะเฮรี ชนะBye
 
 
ร้อยเอ็ด - เขวัน ทะเฮรี 8
นนทบุรี - พงศกร ขันจำนงค์ 17
 
 
นนทบุรี - พงศกร ขันจำนงค์ 9
ปทุมธานี - กิตติโชติ อมรากุล 7
 
 


รุ่น 87 กิโลกรัมขึ้นไปชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สุรินทร์ - สุปรีชา มุ่งดี 0
สุราษฎร์ธานี - ดวง ขอเหล็กกลาง 8
สุราษฎร์ธานี - ดวง ขอเหล็กกลาง 1
เพชรบุรี - เบญจรงค์ พ่ออามาตย์ 0
สุราษฎร์ธานี - ดวง ขอเหล็กกลาง 4
นนทบุรี - ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ 10
เพชรบูรณ์ - พูนทรัพย์ นาคสีสุก 2
นนทบุรี - ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ 17
นนทบุรี - ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ 4
สระแก้ว - ปวริศ กงแก้ว 3
 
 
นนทบุรี - ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ 17
ปทุมธานี - เสถียร ใจปลื้มบุญ 6
 
 
น่าน - พัฒนพงษ์ คำพีระวงค์ฤทธิ์ 12
นราธิวาส - ดุสิต พูนเทพ 0
นราธิวาส - ดุสิต พูนเทพ ชนะBye
สุพรรณบุรี - เมธวัจน์ ศิริอิทธิรัฐกุล -
น่าน - พัฒนพงษ์ คำพีระวงค์ฤทธิ์ 6
ปทุมธานี - เสถียร ใจปลื้มบุญ 10
ปทุมธานี - เสถียร ใจปลื้มบุญ 13
เชียงใหม่ - จักรพันธุ์ อุปมาณ 0
ปทุมธานี - เสถียร ใจปลื้มบุญ 14
สิงห์บุรี - สรัฐ โพธิ์วิฑูรย์ 9
 
 


ประเภทหญิง

[แก้]

ต่อสู้ทีม 4 คน หญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
พัทลุง 3
สุพรรณบุรี 2
สุรินทร์ 1
สุพรรณบุรี 3
พัทลุง 1
กรุงเทพมหานคร 3
 
 
เชียงใหม่ 0
กรุงเทพมหานคร 3
 
 
กรุงเทพมหานคร 3
นนทบุรี 0
 
 
ตรัง 3
นครปฐม 0
 
 
ตรัง 1
นนทบุรี 3
 
 
พิษณุโลก 1
นนทบุรี 3
 
 


รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
ปทุมธานี - ธีรนาฎ คำนวณ 8
พัทลุง - พิชญา สวนช่วย 7
พัทลุง - พิชญา สวนช่วย 14
มุกดาหาร - สุพัตรา บุญชาลี 4
ปทุมธานี - ธีรนาฎ คำนวณ 1
สุราษฎร์ธานี - พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 14
สุราษฎร์ธานี - พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 39
ลำปาง - รัชฎาภรณ์ คำยุ 0
สุราษฎร์ธานี - พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 8
อุตรดิตถ์ - ศิริพร บวบสด 7
อุตรดิตถ์ - ศิริพร บวบสด 25
อ่างทอง - ธนัชพร คุมมงคล 4
สุราษฎร์ธานี - พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 15
ชลบุรี - สุพัตรา แหม่มเพชร 1
กาญจนบุรี - ภัทรชนก เกษมโสต 9
กำแพงเพชร - สุธรรมมา มโนภาส 6
กาญจนบุรี - ภัทรชนก เกษมโสต 8
กรุงเทพมหานคร - ขวัญฤทัย แสงจันทร์ 9
สุรินทร์ - ณัฐธยาน์ สุพันธมาตย์ 3
กรุงเทพมหานคร - ขวัญฤทัย แสงจันทร์ 15
กรุงเทพมหานคร - ขวัญฤทัย แสงจันทร์ 6
ชลบุรี - สุพัตรา แหม่มเพชร 9
ชลบุรี - สุพัตรา แหม่มเพชร 14
สุพรรณบุรี - ลูกน้ำ มุกดาหาร 5
ชลบุรี - สุพัตรา แหม่มเพชร 16
มหาสารคาม - รักษ์สุดา จันทร์ภักดี 3
 
 


รุ่นไม่เกิน 49 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สระบุรี - สุธาศิณี ทวีทรัพย์อัมพร 7
สมุทรสาคร - บุญญดา ปิดตาระโพธิ์ 25
นนทบุรี - สุชาดา กาญจนจิตติ 7
สมุทรสาคร - บุญญดา ปิดตาระโพธิ์ 8
สมุทรสาคร - บุญญดา ปิดตาระโพธิ์ 3
เชียงใหม่ - แพรวพรรณ วรรณโอสถ 7
เชียงใหม่ - แพรวพรรณ วรรณโอสถ 12
สุรินทร์ - พิมพ์วิภา แก้วพินึก 4
เชียงใหม่ - แพรวพรรณ วรรณโอสถ 18
พัทลุง - คันธรัตน์ หนูราม 17
พัทลุง - คันธรัตน์ หนูราม 29
อุบลราชธานี - ปัณชญา ศิริพานทอง 3
เชียงใหม่ - แพรวพรรณ วรรณโอสถ 4
อุตรดิตถ์ - สันฐิกานต์ จันทรมณี 3
 
 
พิจิตร - นิชาภัทร คลังสมบัติ 4
นครศรีธรรมราช - บุศกร เดชดี 14
นครศรีธรรมราช - บุศกร เดชดี 17
นครราชสีมา - พรทิพย์ เพ็ชร์หมื่นไวย 11
นครศรีธรรมราช - บุศกร เดชดี 11
อุตรดิตถ์ - สันฐิกานต์ จันทรมณี 12
อุตรดิตถ์ - สันฐิกานต์ จันทรมณี 11
นครสวรรค์ - อโนชา พูลทะจิตร์ 6
อุตรดิตถ์ - สันฐิกานต์ จันทรมณี 13
สุราษฎร์ธานี - ปรัชญาพร รัตนา 1
 
 


รุ่นไม่เกิน 53 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สมุทรปราการ - พชรพร นาคใจ 12
ชุมพร - พรสุภางค์ วุ่นชุม 11
ชุมพร - พรสุภางค์ วุ่นชุม 5
ภูเก็ต - ประภาพรรณ วงศ์ทวีพิทยากุล 3
สมุทรปราการ - พชรพร นาคใจ 5
ปทุมธานี-ณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์ 12
ปทุมธานี - ณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์ 15
ชลบุรี - ชุติมา พรหมเมฆ 4
ปทุมธานี-ณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์ 6
ราชบุรี - วรารัตน์ ฉัตรชัยธร 5
ราชบุรี - วรารัตน์ ฉัตรชัยธร 15
สกลนคร - นิธินันท์ ไชยมาตย์ 3
ปทุมธานี-ณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์ 8
นครสวรรค์ - รัชนีพร เงินบำรุง 9
นครศรีธรรมราช - ธรัญยานี พันธุ์เพียรธรรม 5
อุตรดิตถ์ - จุฑามาศ สิงห์คุ้ม 4
นครศรีธรรมราช-ธรัญยานี พันธุ์เพียรธรรม 3
นครสวรรค์ - รัชนีพร เงินบำรุง 27
เพชรบูรณ์ - อภสร อ่อนน่วม 5
นครสวรรค์ - รัชนีพร เงินบำรุง 22
นครสวรรค์ - รัชนีพร เงินบำรุง 17
พิจิตร - สิริลักษณ์ ขำดี 14
พิจิตร - สิริลักษณ์ ขำดี 17
สุพรรณบุรี - นภา เฟื่องฟูลอย 12
พิจิตร - สิริลักษณ์ ขำดี 18
ขอนแก่น - อารตรี ศรีรักษา 15
 
 


รุ่นไม่เกิน 57 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สงขลา - ญาธิญา คงเหมาะ 12
ราชบุรี - สมฤดี เทพปลื้ม 19
ราชบุรี - สมฤดี เทพปลื้ม 12
ชัยภูมิ - อรอุมา เภาบาง 6
ราชบุรี - สมฤดี เทพปลื้ม 1
พัทลุง - วรวงษ์ พงษ์พานิช 17
ปทุมธานี - ฉายรวีภัทร์ ธีรภานุชัยกุล 4
พัทลุง - วรวงษ์ พงษ์พานิช 9
พัทลุง - วรวงษ์ พงษ์พานิช 17
เชียงใหม่ - รวิศรา เขื่อนพันธ์ 4
เชียงใหม่ - รวิศรา เขื่อนพันธ์ 10
ขอนแก่น - เจนจิรา พรวาปี 6
พัทลุง - วรวงษ์ พงษ์พานิช 6
ตราด - สริตา ผ่องศรี 11
ลำพูน - อาทิตยา อินทะจักร 11
นครปฐม - ปาลิตา อารีราษฏร์ 16
นครปฐม - ปาลิตา อารีราษฏร์ 7
กำแพงเพชร - ขวัญชนก อินทรสุวรรณ์ 6
กำแพงเพชร - ขวัญชนก อินทรสุวรรณ์ 15
เลย - พัณนิภา ธรรมผล 9
นครปฐม - ปาลิตา อารีราษฏร์ 1
ตราด - สริตา ผ่องศรี 21
ลพบุรี - สุพรรษา สิงห์โต 4
นนทบุรี - อนัญญา บุญชุ่ม 18
นนทบุรี - อนัญญา บุญชุ่ม 1
ตราด - สริตา ผ่องศรี 6
สุราษฎร์ธานี - กิตติยา จันทบูรณ์ 1
ตราด - สริตา ผ่องศรี 13


รุ่นไม่เกิน 62 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
นครสวรรค์ - จินตปาตี ใจบุญมา 3
พิจิตร - รุ่งรวี ขุระสะ 9
พิจิตร - รุ่งรวี ขุระสะ 3(G)
เชียงใหม่ - ภัทธิรา ดวงสิงห์ 3
พิจิตร - รุ่งรวี ขุระสะ 14
เพชรบูรณ์ - กรรณิการ์ บัวทุม 7
ร้อยเอ็ด - รชนิศ ตาลทอง 2
นครศรีธรรมราช - ธิดารัตน์ เพชรด้วง 8
นครศรีธรรมราช - ธิดารัตน์ เพชรด้วง 4
เพชรบูรณ์ - กรรณิการ์ บัวทุม 10
 
 
พิจิตร - รุ่งรวี ขุระสะ 13
พัทลุง - ศิรดา ฤกษ์ศิริรัตน์ 12
 
 
นครปฐม - ฐาปนี ขุนทอง -
พัทลุง - ศิรดา ฤกษ์ศิริรัตน์ ชนะBye
พัทลุง - ศิรดา ฤกษ์ศิริรัตน์ 16
สุราษฎร์ธานี - ภัทรานิษฐ์ สายแก้ว 2
พัทลุง - ศิรดา ฤกษ์ศิริรัตน์ 5
ชลบุรี - ณฐิกา บุญแก้ว 4
ปทุมธานี - ปภาภัทร จันทร์เกตุ -
ชลบุรี - ณฐิกา บุญแก้ว ชนะBye
ชลบุรี - ณฐิกา บุญแก้ว 8
สมุทรปราการ - ศิรินาถ สุรัติรางคกุล 7
 
 


รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
กาญจนบุรี - สุภาพร ใจดี 8
นครปฐม - รวิภัทร เชียงคำ 20
นครปฐม - รวิภัทร เชียงคำ 26
สุพรรณบุรี - จินตหรา มีรัตน์ 7
นครปฐม - รวิภัทร เชียงคำ 10
สมุทรปราการ - ปารฉัตร จารนัย 18
 
 
อุตรดิตถ์ - พรพิมล พูลผล 2
สมุทรปราการ - ปารฉัตร จารนัย 16
 
 
สมุทรปราการ - ปารฉัตร จารนัย 1
กรุงเทพมหานคร - พรลักษณ์ ไกรษร 6
 
 
กรุงเทพมหานคร - พรลักษณ์ ไกรษร 14
เชียงใหม่ - จิดาพรรณ มรรคพิมพ์ 4
 
 
กรุงเทพมหานคร - พรลักษณ์ ไกรษร 19
ลำปาง - วิภาสินี สกุลพงษ์ 11
ลำปาง - วิภาสินี สกุลพงษ์ 19
สุรินทร์ - ภทรพร ประสานสุข 7
ลำปาง - วิภาสินี สกุลพงษ์ 10
สุราษฎร์ธานี - สิริประภา จิตรละม้าย 1
 
 


รุ่นไม่เกิน 73 กิโลกรัมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
นนทบุรี - ศิริพันธ์ แซมทอง 14
สระบุรี - ศราพร ท้วมไทย 2
สระบุรี - ศราพร ท้วมไทย 11
เพชรบุรี - กณวรรธ์ พิธิยานิมิตร 9
นนทบุรี - ศิริพันธ์ แซมทอง 3
กรุงเทพมหานคร - ธันย์ชนก จีรังสุวรรณ 15
 
 
กรุงเทพมหานคร - ธันย์ชนก จีรังสุวรรณ 13
ลำปาง - จินตนา จันทร์โย 1
 
 
กรุงเทพมหานคร - ธันย์ชนก จีรังสุวรรณ 2
นครปฐม - ภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์ 1
 
 
ร้อยเอ็ด - กุลธิดา บุญสาร 2
นครปฐม - ภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์ 8
 
 
นครปฐม - ภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์ 15
ชลบุรี - ดลฤทัย แก้วพวง 7
พิษณุโลก - สุชีวัน กิตติจารุขจร 6
ชลบุรี - ดลฤทัย แก้วพวง 9
ชลบุรี - ดลฤทัย แก้วพวง 15
นครศรีธรรมราช - ญาดา นาคมนต์ 4
 
 


รุ่น 73 กิโลกรัมขึ้นไปหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
นครสวรรค์ - สุฑารัตน์ เอี่ยมสอาด 2
เชียงใหม่ - พรรณราย หลังโหน 10
เชียงใหม่ - พรรณราย หลังโหน 18
กรุงเทพมหานคร - พรรษวรรณ ปิยะวัฒน์ 7
เชียงใหม่ - พรรณราย หลังโหน 11
นครปฐม - ภัคศิริ เศรษฐชาติกุล 4
ปทุมธานี - ชลาลัย เชื้อทอง 9
นครปฐม - ภัคศิริ เศรษฐชาติกุล 11
นครปฐม - ภัคศิริ เศรษฐชาติกุล 11
ร้อยเอ็ด - ศุภกาญจน์ โปรดบำรุง 3
 
 
เชียงใหม่ - พรรณราย หลังโหน 0
สุพรรณบุรี - รภัทกร ประสพสุข 14
 
 
ลำปาง - ศตพร ไชยรุ่งเรือง 4
สุพรรณบุรี - รภัทกร ประสพสุข 10
ชลบุรี - ดารุณี มงคลช่วง -
สุพรรณบุรี - รภัทกร ประสพสุข ชนะBye
สุพรรณบุรี - รภัทกร ประสพสุข 13
สุรินทร์ - ฟาติมา ดาราประธาน 1
สุรินทร์ - ฟาติมา ดาราประธาน 5
พิษณุโลก - ชิดชนก สมศรี 4
สุรินทร์ - ฟาติมา ดาราประธาน 13
นครราชสีมา - ธนาพร กลาบกลาง 7
 
 


ประเภทพุ่มเซ่

[แก้]

พุ่มเซ่ ทีมชาย

[แก้]

แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
ราชบุรี 15.80
สุราษฎร์ธานี 15.76
 
 
ราชบุรี 15.50
นครราชสีมา 15.08
 
 
นครราชสีมา 15.30
ขอนแก่น 14.76
 
 
ราชบุรี 15.84
นนทบุรี 16.36
 
 
นนทบุรี 16.38
กรุงเทพมหานคร 15.84
 
 
นนทบุรี 16.06
นครปฐม 15.10
 
 
นครปฐม 15.78
เชียงใหม่ 15.52
 
 


พุ่มเซ่ ทีมหญิง

[แก้]

แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
นนทบุรี 16.48
เลย 15.26
 
 
นนทบุรี 16.12
กาฬสินธุ์ 15.32
 
 
ประจวบคีรีขันธ์ 14.06
กาฬสินธุ์ 15.26
 
 
นนทบุรี 16.60
สุราษฎร์ธานี 15.88
 
 
สุราษฎร์ธานี 15.68
นครปฐม 15.38
 
 
สุราษฎร์ธานี 15.42
พิจิตร 15.18
 
 
ปทุมธานี 14.82
พิจิตร 15.58
 
 


พุ่มเซ่ ชายเดี่ยว

[แก้]

แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
พัทลุง - พงศธร ศศิธร 15.16
เชียงใหม่ - ณัฎฐภูมิ สฤษดิกุล 15.50
พิจิตร - ณัฐนนท์ อิ่มปรีชา 14.26
เชียงใหม่ - ณัฎฐภูมิ สฤษดิกุล 15.40
เชียงใหม่ - ณัฎฐภูมิ สฤษดิกุล 15.22
สุรินทร์ - ไกรทัศน์ อธิภัทรพงศ์ 15.86
สุรินทร์ - ไกรทัศน์ อธิภัทรพงศ์ 15.50
กาญจนบุรี - มณฑล อินทร์ปรางค์ 14.52
สุรินทร์ - ไกรทัศน์ อธิภัทรพงศ์ 15.70
ปทุมธานี - สหพันธ์ สุขเพียร 15.30
ปทุมธานี - สหพันธ์ สุขเพียร 15.36
นครปฐม - นิรวิทย์ เอี่ยมอาจ 15.18
สุรินทร์ - ไกรทัศน์ อธิภัทรพงศ์ 15.86
นนทบุรี - อัจถพันธ์ ขันติวรบท 16.50
ประจวบคีรีขันธ์ - คณวัฒน์ สุขเจริญ 16.06
สุราษฎร์ธานี - ภัทรพงศ์ เซ่งเมือง 15.68
ประจวบคีรีขันธ์ - คณวัฒน์ สุขเจริญ 16.12
นนทบุรี - อัจถพันธ์ ขันติวรบท 16.26
แพร่ - เสรี ตั้งตระกูล 13.68
นนทบุรี - อัจถพันธ์ ขันติวรบท 16.38
นนทบุรี - อัจถพันธ์ ขันติวรบท 16.02
กรุงเทพมหานคร - นพพล พิทักษ์วงษ์ดีงาม 15.46
ขอนแก่น - สุรเชษฐ์ ชนเมธีกุล 13.60
กรุงเทพมหานคร - นพพล พิทักษ์วงษ์ดีงาม 15.54
กรุงเทพมหานคร - นพพล พิทักษ์วงษ์ดีงาม 15.44
สกลนคร - พิษณุนาถ ปัจจุสานนท์ 15.00
 
 


พุ่มเซ่ หญิงเดี่ยว

[แก้]

แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สกลนคร - สุญาดา ศิริวรรณโชติ 14.72
พิษณุโลก - กชกร พันธุ์ปัญญา 16.26
พิษณุโลก - กชกร พันธุ์ปัญญา 15.98
ปัตตานี - พรชิตา เพชรจำรัส 14.70
พิษณุโลก - กชกร พันธุ์ปัญญา 16.50
กรุงเทพมหานคร - พิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์ 16.52
นครราชสีมา - ภัสรลักษณ์ สิริจงวัฒนา 15.08
กาญจนบุรี - จิตศมน เทพประสิทธิ์ 14.26
นครราชสีมา - ภัสรลักษณ์ สิริจงวัฒนา 14.72
กรุงเทพมหานคร - พิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์ 16.10
สุราษฎร์ธานี - บุญญวรรณ นาคสุวรรณ์ 15.34
กรุงเทพมหานคร - พิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์ 16.36
กรุงเทพมหานคร - พิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์ 16.76
นครปฐม - ศลิษา อำนวยชัย 16.58
ฉะเชิงเทรา - พิมพ์พจี วงสุวรรณ์ 15.34
สงขลา - ศศิกานต์ จันทกาล 15.06
ฉะเชิงเทรา - พิมพ์พจี วงสุวรรณ์ 14.80
มหาสารคาม - สิริญาพร ชนะกุล 15.46
มหาสารคาม - สิริญาพร ชนะกุล 15.36
พิจิตร - สุพัตรา รุ่งอินทร์ 15.16
มหาสารคาม - สิริญาพร ชนะกุล 15.44
นครปฐม - ศลิษา อำนวยชัย 16.26
เชียงใหม่ - ณัฐนิตย์ กันทรวิลาวัณย์ 14.88
นครปฐม - ศลิษา อำนวยชัย 16.08
นครปฐม - ศลิษา อำนวยชัย 16.04
ประจวบคีรีขันธ์ - วุฒิพร ธีรานุวรรตน์ 14.88
ประจวบคีรีขันธ์ - วุฒิพร ธีรานุวรรตน์ 15.18
ปทุมธานี - วาสนา ขาวสำอางค์ 14.96


พุ่มเซ่ คู่ผสม

[แก้]

แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
พิจิตร - ปิยนุช ฟักแตง<br\> พิจิตร - วรปรัชญ์ ฟิลิป แร็พพ์ส 15.64
กรุงเทพมหานคร-ระฟ้า ขุนพินิจ<br\> กรุงเทพมหานคร-นภัสสร เผ่าวงศากุล 16.12
พัทลุง - ณรงค์เดช ขวัญศรี<br\> พัทลุง - ณัฐวิภา อินทรสมบัติ 14.80
กรุงเทพมหานคร-ระฟ้า ขุนพินิจ<br\> กรุงเทพมหานคร-นภัสสร เผ่าวงศากุล 15.82
กรุงเทพมหานคร - ระฟ้า ขุนพินิจ<br\> กรุงเทพมหานคร - นภัสสร เผ่าวงศากุล 16.02
ขอนแก่น - กิตติญา จิตระบอบ<br\> ขอนแก่น - พัชรพล ศรีสวัสดิ์ 14.84
กาญจนบุรี - จิรพงศ์ เพชรงาม<br\> กาญจนบุรี - บุษยพัชร์ เชื่อมใจ 14.62
ปัตตานี - ปุณยวีร์ ลิ่มสุวรรณ<br\> ปัตตานี - สาริศา วรคามิน 13.92
กาญจนบุรี - จิรพงศ์ เพชรงาม<br\> กาญจนบุรี - บุษยพัชร์ เชื่อมใจ 15.00
ขอนแก่น - กิตติญา จิตระบอบ<br\> ขอนแก่น - พัชรพล ศรีสวัสดิ์ 15.34
ขอนแก่น - กิตติญา จิตระบอบ<br\> ขอนแก่น - พัชรพล ศรีสวัสดิ์ 14.96
กาฬสินธุ์ - สหรัฐ เมืองโคตร<br\> กาฬสินธุ์ - นธิตา วังภูสิทธิ์ 14.22
กรุงเทพมหานคร-ระฟ้า ขุนพินิจ<br\> กรุงเทพมหานคร-นภัสสร เผ่าวงศากุล 16.60
นนทบุรี - นราวิชญ์ รุจิราโรจนากร<br\> นนทบุรี - ณัฐพร วงษ์ศรีเพ็ง 16.86
สุราษฎร์ธานี - พงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์<br\> สุราษฎร์ธานี - ทัศนา แมนโซ 16.36
นนทบุรี - นราวิชญ์ รุจิราโรจนากร<br\> นนทบุรี - ณัฐพร วงษ์ศรีเพ็ง 16.56
นนทบุรี - นราวิชญ์ รุจิราโรจนากร<br\> นนทบุรี - ณัฐพร วงษ์ศรีเพ็ง 16.52
นครปฐม - อัจฉรา หม่อมฤทธิ์ <br\> นครปฐม - พงศธร โพธิ์อุบล 14.98
สุโขทัย - สุพิชญา แย้มเจริญ <br\> สุโขทัย - มนตรี พุทธานันทเดช 12.94
นครปฐม - อัจฉรา หม่อมฤทธิ์ <br\> นครปฐม - พงศธร โพธิ์อุบล 14.78
นนทบุรี - นราวิชญ์ รุจิราโรจนากร<br\> นนทบุรี - ณัฐพร วงษ์ศรีเพ็ง 16.62
ประจวบคีรีขันธ์ - วนิดา รักษาศรี <br\> ประจวบคีรีขันธ์ - พูลย์พัทระ บุญลบ 16.32
ประจวบคีรีขันธ์ - วนิดา รักษาศรี <br\> ประจวบคีรีขันธ์ - พูลย์พัทระ บุญลบ 15.56
เชียงใหม่ - สัตรัตน มณีจักร <br\> เชียงใหม่ - ปุณยนุช ศรีตาบุตร 15.04
ประจวบคีรีขันธ์ - วนิดา รักษาศรี <br\> ประจวบคีรีขันธ์ - พูลย์พัทระ บุญลบ 16.26
ปทุมธานี - อรญา แก้วตา <br\> ปทุมธานี - เทวินทร์ หาญปราบ 15.70
สกลนคร - อัษฎา สุขขาว <br\> สกลนคร - อัญชญา ยูปานนท์ 14.88
ปทุมธานี - อรญา แก้วตา <br\> ปทุมธานี - เทวินทร์ หาญปราบ 15.72

อ้างอิง

[แก้]