กีฬายิงปืนในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ยิงปืน"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 25 เหรียญทอง
    • 1.ประเภทชาย 16 เหรียญทอง
    • 2.ประเภทหญิง 9 เหรียญทอง


  • จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน 362 คน (ช202 ญ160) จาก 42 ทีมจังหวัด
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 4-11 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล ยิงปืน[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 7 8 4 19
2 พังงา 4 2 1 7
3 นนทบุรี 3 0 2 5
4 พระนครศรีอยุธยา 2 0 1 3
อุบลราชธานี 2 0 1 3
6 เชียงใหม่ 1 3 5 9
7 ฉะเชิงเทรา 1 2 1 4
8 จันทบุรี 1 1 0 2
ลำปาง 1 1 0 2
10 กำแพงเพชร 1 0 0 1
พิษณุโลก 1 0 0 1
ลพบุรี 1 0 0 1
13 สุพรรณบุรี 0 3 2 5
14 นครสวรรค์ 0 2 2 4
15 ราชบุรี 0 1 2 3
16 สงขลา 0 1 1 2
17 ลำพูน 0 1 0 1
18 แพร่ 0 0 1 1
หนองคาย 0 0 1 1
อำนาจเจริญ 0 0 1 1
รวม 25 25 25 75


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชาย กรุงเทพมหานคร<br\>วราวุธ  มัจฉาชีพ กรุงเทพมหานคร<br\>เทวฤทธิ์  มัจฉาชีพ สุพรรณบุรี<br\>นภิศ  ต่อตั้งพานิช
ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>เทวฤทธิ์  มัจฉาชีพ<br\>วรวัฒน์  สุริยจันทร์<br\>วราวุธ  มัจฉาชีพ สุพรรณบุรี<br\>คมกริช  ฆ้องนำโชค<br\>นภิศ  ต่อตั้งพานิช<br\>อภิชาครีย์  พงษ์เหล่าขำ เชียงใหม่<br\>ชัยพร  ไชยยะ<br\>ชิษณุพงศ์  ภูรีโรจน์<br\>ธนกร  แก้วจา
ปืนยาวท่านอน บุคคลชาย ลำปาง<br\>อัฐพล  เอื้ออารี กรุงเทพมหานคร<br\>ปรพล  วรยุทธการ เชียงใหม่<br\>ชิษณุพงศ์  ภูรีโรจน์
ปืนยาวท่านอน ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>ชัยศิลป์  ปลื้มปรีชา<br\>ปรพล  วรยุทธการ<br\>วรวัฒน์  สุริยจันทร์ ลำปาง<br\>ฤทธิเกียรติ  แสนกันคำ<br\>ศุภฤกษ์  วิจารณ์<br\>อัฐพล  เอื้ออารี สุพรรณบุรี<br\>คมกริช  ฆ้องนำโชค<br\>นภิศ  ต่อตั้งพานิช<br\>สุภนิต  บุญพิภักดิ์
ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย ลพบุรี<br\>ณัฐนนท์  สดสุข สุพรรณบุรี<br\>อภิชาครีย์  พงษ์เหล่าขำ กรุงเทพมหานคร<br\>วราวุธ  มัจฉาชีพ
ปืนยาวอัดลม ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>เทวฤทธิ์  มัจฉาชีพ<br\>วรวัฒน์  สุริยจันทร์<br\>วราวุธ  มัจฉาชีพ สุพรรณบุรี<br\>นภิศ  ต่อตั้งพานิช<br\>สุภนิต  บุญพิภักดิ์<br\>อภิชาครีย์  พงษ์เหล่าขำ อำนาจเจริญ<br\>กิตติพงษ์  สารการ<br\>ยุทธกิจ  กองสิน<br\>หล้าฟ้า  คำป้อง
ปืนสั้นชนวนกลาง บุคคลชาย พิษณุโลก<br\>สุเมธ  พวงมาลัย กรุงเทพมหานคร<br\>วิรัตน์  การดี กรุงเทพมหานคร<br\>ศรียานนท์  การดี
ปืนสั้นชนวนกลาง ทีมชาย พังงา<br\>กณิตพงษ์  กองคำ<br\>พฤทธ์  ศรียะพันธ์<br\>พีรพล  โชติไพบูลย์พันธุ์ นครสวรรค์<br\>บุญทอง  โซวสง่า<br\>ศุภผล  ตันตระกูล<br\>เอกคทา  อัตตนนท์ นนทบุรี<br\>ปองพล  กุลชัยรัตนา<br\>ภัทรพล  กุลชัยรัตนา<br\>วรพล  กุลชัยรัตนา
ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย นนทบุรี<br\>ปองพล  กุลชัยรัตนา ฉะเชิงเทรา<br\>เกษม  คำแหง นครสวรรค์<br\>เอกคทา  อัตตนนท์
ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย นนทบุรี<br\>ปองพล  กุลชัยรัตนา<br\>วรพล  กุลชัยรัตนา<br\>สุเมธ  อารยวงษ์กุล พังงา<br\>กณิตพงษ์  กองคำ<br\>พฤทธ์  ศรียะพันธ์<br\>พีรพล  โชติไพบูลย์พันธุ์ นครสวรรค์<br\>กษมา  วิฑูรชาติ<br\>เจตริณ  อ่อนสอาด<br\>บุญทอง  โซวสง่า
ปืนสั้นยิงช้า บุคคชาย พังงา<br\>กณิตพงษ์  กองคำ ฉะเชิงเทรา<br\>เกษม  คำแหง แพร่<br\>ณัฐพันเลิศ  เอื้ออภิญญกุล
ปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย ฉะเชิงเทรา<br\>เกษม  คำแหง<br\>ชยุต  สุวรรณกิจจาการ<br\>ทศพล  ศิริวรเวทย์ พังงา<br\>กณิตพงษ์  กองคำ<br\>ธราสถิตย์  วริษฐ์พุฒิเมธ<br\>พฤทธ์  ศรียะพันธ์ นนทบุรี<br\>ปองพล  กุลชัยรัตนา<br\>ภัทรพล  กุลชัยรัตนา<br\>วรพล  กุลชัยรัตนา
ปืนสั้นยิงเร็ว บุคคลชาย กำแพงเพชร<br\>พรชัย  สุคนธ์พานิช กรุงเทพมหานคร<br\>ศรียานนท์  การดี หนองคาย<br\>ธีรยุทธ  บูรณเกียรติศักดิ์
ปืนสั้นยิงเร็ว ทีมชาย นนทบุรี<br\>ปองพล  กุลชัยรัตนา<br\>วรพล  กุลชัยรัตนา<br\>สุเมธ  อารยวงษ์กุล นครสวรรค์<br\>ทวีศักดิ์  สิงห์สมบุญ<br\>บุญทอง  โซวสง่า<br\>เอกคทา  อัตตนนท์ พังงา<br\>ธราสถิตย์  วริษฐ์พุฒิเมธ<br\>พฤทธ์  ศรียะพันธ์<br\>พีรพล  โชติไพบูลย์พันธุ์
ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย พังงา<br\>ธราสถิตย์  วริษฐ์พุฒิเมธ ลำพูน<br\>อดิศักดิ์  สารีโนศักดิ์ ราชบุรี<br\>ธีรวุฒิ์  เฟื่องอินทร์
ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย พังงา<br\>กณิตพงษ์  กองคำ<br\>ธราสถิตย์  วริษฐ์พุฒิเมธ<br\>พฤทธ์  ศรียะพันธ์ ราชบุรี<br\>ธีรวุฒิ์  เฟื่องอินทร์<br\>นพดล  สุทธิวิรัช<br\>พีชณัฐ  คล้ายสุบรรณ ฉะเชิงเทรา<br\>เกษม  คำแหง<br\>ชยุต  สุวรรณกิจจาการ<br\>สุรเชษฐ์  โสรัจจะวงค์

ประเภทหญิง[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>วิชชุดา  ไพจิตรกาญจนกุล เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์ พระนครศรีอยุธยา<br\>รัชฎาภรณ์  เปล่งแสงทอง
ปืนยาวมาตรฐานสตรี บุคคลหญิง พระนครศรีอยุธยา<br\>รัชฎาภรณ์  เปล่งแสงทอง สงขลา<br\>ปุณรดา  เมฆะวุฒิกุล อุบลราชธานี<br\>สิริจิตร  คงนิล
ปืนยาวมาตรฐานสตรี ทีมหญิง อุบลราชธานี<br\>กนกพิชญ์  บุญดาว<br\>มนโศภิษฐ์  ขจรกลิ่น<br\>สิริจิตร  คงนิล เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์<br\>รภัสนันทน์  ธนันอมรพงศ์<br\>อาภากร  ฉั่วสาครวิไล เชียงใหม่<br\>ฐิติมาพร  โสภามัง<br\>ณปภัช  ภัทรจิตติอมร<br\>นราดาปวีณ์  หมั่นเขตกิจ
ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง อุบลราชธานี<br\>สิริจิตร  คงนิล กรุงเทพมหานคร<br\>สุนันทา  มัจฉาชีพ เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์
ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์<br\>สุภาภรณ์  เหล็กกล้า<br\>อภิรติ  ทิพย์เวียง กรุงเทพมหานคร<br\>ฐานิดา  รุ่งเรือง<br\>สุนันทา  มัจฉาชีพ<br\>สุภามาส  วันแก้ว ราชบุรี<br\>ปรียาภัทร  ราชรักษ์<br\>วณิชยา  แคล่วคล่อง<br\>สิริณี  สายสนิท
ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิง พระนครศรีอยุธยา<br\>ณภัสวรรณ  หย่างไพบูลย์ กรุงเทพมหานคร<br\>เณริศศา  ยกสุวรรณ กรุงเทพมหานคร<br\>กัลยกร  หิรัญเพิ่ม
ปืนสั้นสตรี ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>กัลยกร  หิรัญเพิ่ม<br\>เณริศศา  ยกสุวรรณ<br\>ปิยดา  ภู่ภิรมย์ชัยกุล กรุงเทพมหานคร<br\>ปรินฐ์ชุฎาห์  เมธาวีวงศ์<br\>รินทร์ลภัส  พัฒนะชัยจรัส<br\>สุวลักษณ์  ช่างเสนาะ สงขลา<br\>กันยารัตน์  พลภักดี<br\>ชนิสรา  เมฆประสิทธิ์<br\>พิชญ์ปภานัน  เมฆประสิทธิ์
ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิง จันทบุรี<br\>วันวรินทร์  อยู่สวัสดิ์ เชียงใหม่<br\>ภัทรสุดา  โซวสง่า กรุงเทพมหานคร<br\>เณริศศา  ยกสุวรรณ
ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>เณริศศา  ยกสุวรรณ<br\>ฟองฟ้า  พลประจักษ์<br\>อรรัมภา  เรืองปัญญาวุฒิ จันทบุรี<br\>ณขวัญ  เถรวงศ์พินิจ<br\>ปรีชญา  อุทัยรัศมี<br\>วันวรินทร์  อยู่สวัสดิ์ เชียงใหม่<br\>ธนัชพร  เชาวน์วิทยางกูร<br\>พิมจันทร์  ไวยเนตร<br\>ภัทรสุดา  โซวสง่าผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ปืนยาว 3 ท่า ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2555ปืนยาวท่านอน ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 5 ธันวาคม 2555ปืนยาวอัดลม ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2555ปืนสั้นชนวนกลาง ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555ปืนสั้นมาตรฐาน ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2555ปืนสั้นยิงช้า ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2555ปืนสั้นยิงเร็ว ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2555ปืนสั้นอัดลม ชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 6 ธันวาคม 2555ประเภทหญิง[แก้]

ปืนยาวท่านอน หญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 6 ธันวาคม 2555

ประเภทบุคคล
อันดับ นักกีฬา ทีมจังหวัด คะแนน
1 วิชชุดา  ไพจิตรกาญจนกุล กรุงเทพมหานคร 595
2 ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์ เชียงใหม่ 594
3 รัชฎาภรณ์  เปล่งแสงทอง พระนครศรีอยุธยา 593
4 สุนันทา  มัจฉาชีพ กรุงเทพมหานคร 590
มัญชุลิกา  มานะกิจ สุพรรณบุรี 590
6 สุภามาส  วันแก้ว กรุงเทพมหานคร 585
7 วิจิตรา  ประพันธ์ศิริ กรุงเทพมหานคร 584
8 ณัฎฐา  พัชนี อุบลราชธานี 583
กนกพิชญ์  บุญดาว อุบลราชธานี 583
10 ปรียาภัทร  ราชรักษ์ ราชบุรี 581
11 สิริจิตร  คงนิล อุบลราชธานี 579
12 กุลชญา  จิรเตโชกิจ สมุทรสงคราม 575
13 พิชญธิดา  สุวรรณ เชียงใหม่ 574
อัจฉราพรรณ  เนตรขำ สุพรรณบุรี 574
15 วัลลภา  เอื้ออารี ลำปาง 571
16 ณัฐนิชา  สมฤทธิ์ เชียงใหม่ 570
ณปภัช  ภัทรจิตติอมร เชียงใหม่ 570
อภิรติ  ทิพย์เวียง เชียงใหม่ 570
เกศกนก  กิติเดช ลำพูน 570
20 ธีราพร  แถมพันธ์ อุบลราชธานี 568
21 อภิชญา  คงนิล อุบลราชธานี 567
22 มนโศภิษฐ์  ขจรกลิ่น อุบลราชธานี 565
23 กษิรา  วงศ์สุวรรณ สงขลา 564
24 วณิชยา  แคล่วคล่อง ราชบุรี 561
25 ไพวรรณ  มั่นคงวิวัฒน์ เชียงราย 556
26 ณัฐธิดา  โลหะรักษ์ ภูเก็ต 540
27 ศศิภา  พรหมชุณห์ อุบลราชธานี 533
28 จุฑารัตน์  มัจฉาชีพ สมุทรสงคราม 504
29 รภัสนันทน์  ธนันอมรพงศ์ เชียงใหม่ 76
30 ภัสสรณัฐ  หงษ์ประเสริฐ กรุงเทพมหานคร DNS
กรกนก  สิทธิพันธุ์ ราชบุรี DNS
หทัยชนก  อัครนิธิกุล ราชบุรี DNS
ศิรินภา  ศิริมา อุบลราชธานี DNS
วชิรพรรณ  นาคดิลก ราชบุรี DNS
ปรมาภรณ์  พงษ์เหล่าขำ กรุงเทพมหานคร DNS
ชนกนันท์  มีปลอด นครศรีธรรมราช DNS
สุชาดา  เลี้ยงกอสกุล ขอนแก่น DNS
ทิพย์สุดา  พิสุทธิพันธุ์ สงขลา DNS
ณัฐชฎา  สมภูมิ สมุทรสงคราม DNS
ปุณรดา  เมฆะวุฒิกุล สงขลา DNS


ปืนยาวมาตรฐานสตรี[แก้]

แข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2555ปืนยาวอัดลม หญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 5 ธันวาคม 2555ปืนสั้นสตรี[แก้]

แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2555ปืนสั้นอัดลม หญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 7 ธันวาคม 2555

อ้างอิง[แก้]