กีฬารักบี้ฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"รักบี้ฟุตบอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 3 เหรียญทอง
    • ทีมชาย 15 คน มีทีมที่เข้าแข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครนายก นครปฐม พิษณุโลก ยะลา ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
    • ทีมชาย 7 คน มีทีมที่เข้าแข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครนายก นครปฐม พิษณุโลก ยะลา ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุรินทร์
    • ทีมหญิง 7 คน มีทีมที่เข้าแข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา น่าน ปทุมธานี เพชรบุรี ร้อยเอ็ด เลย สุราษฎร์ธานี
สรุปเหรียญรางวัล รักบี้ฟุตบอล[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 1 0 2 3
2 สุรินทร์ 1 0 1 2
3 นครราชสีมา 1 0 0 1
4 เชียงใหม่ 0 1 1 2
นครปฐม 0 1 1 2
6 ปทุมธานี 0 1 0 1
7 สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1
รวม 3 3 6 12


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย 15 คน สุรินทร์
กฤษณ์  จึงพิชาญวณิชย์
จักรกฤษณ์  นะวะนิล
ฉัตรชัย  อรรคนิมาตร
ชนินทร  บรรลือทรัพย์
ชุมพล  สืบสังข์
ดิเรก  เรียงเงิน
ตรีเพชร  เฉลาชัย
ธาตรี  ดีประดวง
ธีรพงศ์  นาคดี
ธีรวัฒน์  เสาร์ชัย
พงศธร  ช่วยชู
พัชรพงศ์  สมัครสมาน
พัชรพงษ์  ดวงตา
พีรศิษฎ์  ทรงคีรี
ยุทธวีร์  ช่วยชู
รัชพล  โอษฐงาม
วณัฐพงศ์  ไพสิฐวรกุล
ศรัณย์  สุขวาสนะ
สถาพร  สุวรรณรัตน์
สุภรัฐ  แสวงสุข
อนุชา  ส่งเสียงหล้า
อภิชา  อัครวงศ์วัฒนา
เอก  ชัยวิเชียร
เชียงใหม่
กฤษฎา  แสนวาสน์
เกียรติชัย  นพตากูล
ไกรภพ  ปินตาธรรม
จักรพงษ์  สุขพันธ์
ฉัตรดนัย  ไชยโกษฐ
ชัยธวัช  เทพมงคล
ทบฤทธิ์  เล็กกิจเจริญชัย
ธฤต  แสงสินธุ์ชัย
นิติพงษ์  วรศิลป์
ปกรณ์  ขันปัญญา
ปรัชญ์  จารุจินดา
พงศกร  ประภาวงศ์
พชร  พยาราษฎร์
พัชรพงษ์  บุญฟู
ภีม  เกลอดู
รัชพล  เอกดำรงค์
เลอสรรค์  ลักขณาวงศ์
วิทยา  จำนงค์ทรัพย์
เวชพิสิฎ  ทรงคำ
สรวิศ  เอาผล
สันติชัย  หทัยสุวรรณกุล
เสกสรร  คำปันหล้า
อิสรพงศ์  หน่อเรือง
นครปฐม
กฤติกร  กาญจมาภรณ์กุล
กฤติน  จันทร์เพชร
กสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ
ชวิศ  นิ่มนวล
ชาตรี  วรรณดิษฐ์
ธนพล  หะลีบุตร
ธนภณ  สุขสงวน
นิรันดร์เลิศ  รุ่งรังษีทวีสุข
นุชิต  หัสสรังสี
ปราโมทย์  รัชตนันทกิจ
พินิจ  อินตา
พีรพล  ชูควร
ภาณุพงศ์  พ่วงพันธ์
ภูวินทร์  เจริญเสรีชัย
รชานนท์  ใจเด็ด
รัชตะ  รัตนจงจิตรกร
รัชภิษช์  ไทยลา
วุฒิกร  แก้วเขียว
สงวนศักดิ์  จ๊ะสุนา
สมเจตน์  อนุแสน
สุเมธ  ทำมาพร
เอกกมล  อนันตกลิ่น
เอกฉัตร  ลิ่มมั่ง
กรุงเทพมหานคร
เกรียรตินนท์  ฉัตรแก้วมณีกุล
ขวัญ  ชุ่มใจ
คมจักร  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
คุณานนต์  เสริฐพรรนึก
ชัยยศ  อันอมร
ฐณพัชร์  ไศลเพชร์
ณภัทร  พรหมแพทย์
ธนพล  พลมณี
นนทวิช  ปรางค์วัฒนานนท์
นัทธ์อนันต์  ทางอนันต์
ประกิต  อังคุลยาภรณ์
ปุณยวีร์  จิวรวัฒนกุล
พรานนท์  สีแสด
พัชร  ศรฤทธิ์ชิงชัย
พัชรสิฐ  บุญล้น
รณกร  หัตถกิจ
วรกร  สุขสงวน
วรงค์กรณ์  คำเกิด
วรรัตน์  มีปรีชา
วัชรินทร์  ยงคง
วีรยุทธ  ลิ่มสืบเชื้อ
ศิริชัย  ดาวไธสง
อนุสรณ์  มัชฉิม
ทีมชาย 7 คน กรุงเทพมหานคร
เกรียรตินนท์  ฉัตรแก้วมณีกุล
ขวัญ  ชุ่มใจ
คมจักร  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
คุณานนต์  เสริฐพรรนึก
ณภัทร  พรหมแพทย์
ปุณยวีร์  จิวรวัฒนกุล
พรานนท์  สีแสด
พัชรสิฐ  บุญล้น
วรกร  สุขสงวน
วรงค์กรณ์  คำเกิด
ศิริชัย  ดาวไธสง
อนุสรณ์  มัชฉิม
นครปฐม
ชาตรี  วรรณดิษฐ์
ธนพล  หะลีบุตร
ธนภณ  สุขสงวน
ปราโมทย์  รัชตนันทกิจ
พินิจ  อินตา
พีรพล  ชูควร
ภาณุพงศ์  พ่วงพันธ์
รชานนท์  ใจเด็ด
รัชภิษช์  ไทยลา
วุฒิกร  แก้วเขียว
สุเมธ  ทำมาพร
เอกกมล  อนันตกลิ่น
สุรินทร์
กฤษณ์  จึงพิชาญวณิชย์
ฉัตรชัย  อรรคนิมาตร
ตรีเพชร  เฉลาชัย
ธรรมนูญ  ทองงาม
ธาตรี  ดีประดวง
พงศธร  ช่วยชู
พัชรพงษ์  ดวงตา
พีรศิษฎ์  ทรงคีรี
ยุทธวีร์  ช่วยชู
รัชพล  โอษฐงาม
อภิชา  อัครวงศ์วัฒนา
เอก  ชัยวิเชียร
เชียงใหม่
ฉัตรดนัย  ไชยโกษฐ
ชัยธวัช  เทพมงคล
ณิศชัย  มณีใส
ทบฤทธิ์  เล็กกิจเจริญชัย
ธฤต  แสงสินธุ์ชัย
ปกรณ์  ขันปัญญา
ปรัชญ์  จารุจินดา
พชร  พยาราษฎร์
ภีม  เกลอดู
เลอสรรค์  ลักขณาวงศ์
เสกสรร  คำปันหล้า
อิสรพงศ์  หน่อเรือง
ทีมหญิง 7 คน นครราชสีมา
กมลชนก  นครไธสง
เกล็ดไพลิน  นครไธสง
เจษฎาภรณ์  ประตูชัย
ปิยะมาศ  ชมภูมี
พัชรา  ครบุญ
ภัสสร  แจ้งจบ
รัตนาภรณ์  วิทยารณยุทธ์
รุ่งรัตน์  หมายเหนี่ยวกลาง
ศิริวรรณ  บุญชำนิ
สุดารัตน์  ไผนอก
สุภาภรณ์  โมธรรม
อุทุมพร  เลี่ยมรัตน์
ปทุมธานี
เจนจิรา  แก้วสี
ธนาภรณ์  หวลคิด
ธิดารัตน์  สวัสดิ์นำ
นริศรา  วรกิจศิริกุล
นริสรา  ศรีนาค
นิตยา  หล้าพิง
พนารัตน์  ยินดีหา
พรนภา  สพานกลาง
รัศมี  ศรีสงคราม
วัณทนี  จุฑามณี
อภิญญา  ภาณุภาส
อรวรรณ  อัตพันธ์
สุราษฎร์ธานี
กรณ์แก้ว  แสงมณี
ชนนิกานต์  แผ่นทอง
ชโนวรรณ  จันทสุวรรณ
นนท์ลิญา  สอนทอง
ศิริพรรณ  มีแก้ว
สิมาภรณ์  หนูแป้น
สุธาทิพย์  ชูเมฆ
หนึ่งฤทัย  แจมิตร
หฤทัย  ยืนนาน
อรอุมา  ล้วนอินทร์ชู
อุมาริน  เศวตเวช
อุไรวรรณ  โสมมาก
กรุงเทพมหานคร
เกศนี  คำแสน
เกศรา  สังเกตการณ์
เกศริน  คำแสน
จีราพร  ภีระบุณานนท์
ชิดชนก  อยู่ศรี
ชุติยา  เป่าสุขกรี
นัทธมน  นพประสิทธิ์
บุศญา  บุญรักษ์
พรพิมล  ยางเยี่ยม
วรรณา  สีน้ำเงิน
สุจิตรา  กล้าหาญ
สุหรรษา  ศรีซองเซศ

ผลการแข่งขัน[แก้]

ทีมชาย 15 คน[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- หมายเหตุ
1 สุรินทร์ 4 4 0 184 52 +132 Q
2 เชียงใหม่ 4 3 1 108 69 +39 Q
3 นครนายก 4 2 2 120 76 +44 Q
4 สมุทรปราการ 4 1 3 92 111 -19 Q
5 ยะลา 4 0 4 45 241 -196
วันที่ ทีมจังหวัด ผล ทีมจังหวัด
7 ธันวาคม 2555 สมุทปราการ 18 - 19 นครนายก
สุรินทร์ 32 - 26 เชียงใหม่
8 ธันวาคม 2555 เชียงใหม่ 27 - 22 สมุทปราการ
ยะลา 16 - 76 นครนายก
10 ธันวาคม 2555 เชียงใหม่ 45 - 7 ยะลา
สมุทปราการ 6 - 46 สุรินทร์
11 ธันวาคม 2555 สุรินทร์ 74 - 3 ยะลา
นครนายก 8 - 10 เชียงใหม่
12 ธันวาคม 2555 นครนายก 17 - 32 สุรินทร์
ยะลา 19 - 46 สมุทปราการ


สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 163 78 85 Q
2 นครปฐม 4 3 1 174 77 +97 Q
3 สุราษฎร์ธานี 4 2 2 97 132 -35 Q
4 พิษณุโลก 4 1 3 108 134 -26 Q
5 ร้อยเอ็ด 4 0 4 82 203 -121
วันที่ ทีมจังหวัด ผล ทีมจังหวัด
7 ธันวาคม 2555 นครปฐม 23 - 30 กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด 32 - 51 พิษณุโลก
8 ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานคร 44 - 13 ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี 24 - 36 นครปฐม
10 ธันวาคม 2555 พิษณุโลก 12 - 36 นครปฐม
สุราษฎร์ธานี 20 - 47 กรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2555 ร้อยเอ็ด 26 - 29 สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร 42 - 22 พิษณุโลก
12 ธันวาคม 2555 พิษณุโลก 23 - 24 สุราษฎร์ธานี
นครปฐม 79 - 11 ร้อยเอ็ด

รอบน๊อกเอ๊าท์[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>17 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>19 ธันวาคม 2555
 สุรินทร์ 48  
 พิษณุโลก 7      สุรินทร์ 29  
 นครปฐม 53      นครปฐม 263  
 นครนายก 20        สุรินทร์ 361
 กรุงเทพมหานคร 57        เชียงใหม่ 152
 สมุทรปราการ 24      กรุงเทพมหานคร 263
 เชียงใหม่ 25      เชียงใหม่ 29    
 สุราษฎร์ธานี 24  


ทีมชาย 7 คน[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- หมายเหตุ
1 สุรินทร์ 4 4 0 68 27 +41 Q
2 เชียงใหม่ 4 3 1 69 31 +38 Q
3 นครปฐม 4 2 2 71 43 +28 Q
4 สมุทรปราการ 4 1 3 50 64 -14 Q
5 สุราษฎร์ธานี 4 0 4 14 107 -93
วันที่ ทีมจังหวัด ผล ทีมจังหวัด
13 ธันวาคม 2555 เชียงใหม่ 28 - 7 สมุทรปราการ
สุรินทร์ 17 - 12 นครปฐม
13 ธันวาคม 2555 สุราษฎร์ธานี 7 - 24 เชียงใหม่
สมุทรปราการ 10 - 12 สุรินทร์
14 ธันวาคม 2555 สุรินทร์ 29 - 0 สุราษฎร์ธานี
นครปฐม 24 - 7 สมุทรปราการ
14 ธันวาคม 2555 เชียงใหม่ 5 - 10 สุรินทร์
สุราษฎร์ธานี 7 - 28 นครปฐม
14 ธันวาคม 2555 สมุทรปราการ 26 - 0 สุราษฎร์ธานี
นครปฐม 7 - 12 เชียงใหม่

สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 115 7 +108 Q
2 นครนายก 4 3 1 94 34 +60 Q
3 ร้อยเอ็ด 4 2 2 55 54 +1 Q
4 พิษณุโลก 4 1 3 33 106 -73 Q
5 ยะลา 4 0 4 17 113 -96
วันที่ ทีมจังหวัด ผล ทีมจังหวัด
13 ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานคร 12 - 7 นครนายก
ร้อยเอ็ด 24 - 7 พิษณุโลก
13 ธันวาคม 2555 พิษณุโลก 0 - 42 กรุงเทพมหานคร
ยะลา 5 - 40 นครนายก
14 ธันวาคม 2555 นครนายก 28 - 7 พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด 21 - 0 ยะลา
14 ธันวาคม 2555 ยะลา 0 - 33 กรุงเทพมหานคร
นครนายก 19 - 10 ร้อยเอ็ด
14 ธันวาคม 2555 พิษณุโลก 19 - 12 ยะลา
กรุงเทพมหานคร 28 - 0 ร้อยเอ็ด


รอบน๊อกเอ๊าท์[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555
 สุรินทร์ 33  
 พิษณุโลก 0      สุรินทร์ 143  
 นครนายก 12      นครปฐม 21  
 นครปฐม 15        นครปฐม 142
 เชียงใหม่ 17        กรุงเทพมหานคร 221
 ร้อยเอ็ด 0      เชียงใหม่ 73
 กรุงเทพมหานคร 15      กรุงเทพมหานคร 14    
 เชียงใหม่ 12  


ทีมหญิง 7 คน[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- หมายเหตุ
1 นครราชสีมา 4 4 0 123 7 +116 Q
2 ปทุมธานี 4 3 1 64 19 +45 Q
3 น่าน 4 2 2 62 51 +11 Q
4 เพชรบุรี 4 1 3 22 74 -52 Q
5 เลย 4 0 4 0 120 -120
วันที่ ทีมจังหวัด ผล ทีมจังหวัด
13 ธันวาคม 2555 นครราชสีมา 27 - 7 น่าน
ปทุมธานี 19 - 0 เพชรบุรี
13 ธันวาคม 2555 เพชรบุรี 5 - 17 น่าน
เลย 0 - 26 ปทุมธานี
14 ธันวาคม 2555 ปทุมธานี 0 - 12 นครราชสีมา
เลย 0 - 17 เพชรบุรี
14 ธันวาคม 2555 เพชรบุรี 0 - 38 นครราชสีมา
น่าน 31 - 0 เลย
14 ธันวาคม 2555 น่าน 7 - 19 ปทุมธานี
นครราชสีมา 46 - 0 เลย

สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร 4 3 0 1 62 24 +38 Q
2 สุราษฎร์ธานี 4 3 0 1 74 45 +29 Q
3 ร้อยเอ็ด 4 2 0 2 50 64 -14 Q
4 นครปฐม 4 1 1 3 49 62 -13 Q
5 เชียงราย 4 0 1 3 31 71 -40
วันที่ ทีมจังหวัด ผล ทีมจังหวัด
13 ธันวาคม 2555 สุราษฎร์ธานี 17 - 12 ร้อยเอ็ด
เชียงราย 5 - 17 กรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานคร 21 - 5 ร้อยเอ็ด
นครปฐม 14 - 14 เชียงราย
14 ธันวาคม 2555 เชียงราย 0 - 26 สุราษฎร์ธานี
นครปฐม 7 - 5 กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2555 สุราษฎร์ธานี 7 - 19 กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด 19 - 14 นครปฐม
14 ธันวาคม 2555 นครปฐม 14 - 24 สุราษฎร์ธานี
ร้อยเอ็ด 14 - 12 เชียงราย


รอบน๊อกเอ๊าท์[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555
 นครราชสีมา 41  
 นครปฐม 0      นครราชสีมา 31  
 สุราษฎร์ธานี 29      สุราษฎร์ธานี 03  
 น่าน 7        นครราชสีมา 201
 กรุงเทพมหานคร 26        ปทุมธานี 122
 เพชรบุรี 5      กรุงเทพมหานคร 03
 ปทุมธานี 35      ปทุมธานี 15    
 ร้อยเอ็ด 17  

อ้างอิง[แก้]