กีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ฟุตบอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
  • ทีมชาย แข่งขัน 12 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นนทบุรี บุรีรัมย์ ปัตตานี ภูเก็ต ราชบุรี
  • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ลำปาง ศรีสะเกษ อ่างทอง


 • เริ่มแข่งขันวันที่ 7-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
  • สนามฟุตบอล1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
  • สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สนามฟุตบอล2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  • สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สรุปเหรียญรางวัล ฟุตบอล[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 2 0 0 2
2 กรุงเทพมหานคร 0 1 0 1
จันทบุรี 0 1 0 1
4 นนทบุรี 0 0 1 1
บุรีรัมย์ 0 0 1 1
ภูเก็ต 0 0 1 1
ศรีสะเกษ 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย ชลบุรี
จรัญ  มังสา
ชาญชัย  ใจซื่อ
เทวัญ  รุ่งสะอาด
ประทีป  ปั่นเจรการ
ปรีชา  โกปาก
พลเทพ  มั่งแฟง
ไพศาล  เภสัชมาลา
ภิเศก  ผมเพ็ชร
วีระชัย  ศรีจันทร์
สกล  ไทยสูงเนิน
อรรถพล  หริ่มปราณี
อัศดง  บุญมี
จันทบุรี
กฤษณะ  แสงอรุณ
จักริน  สายชู
จักรี  ปันคำ
จินดา  กาบทองปินแก้ว
ชิณวัฒน์  พันธุ์เรือง
นที  กองจินดา
นำพล  ประถม
บัณฑิต  นนทศรี
ปณิธาน  นิกรณ์
วิทยา  วิเศษสิงห์
วุฒิชัย  นุ่มก่วน
สมชาย  ดีประวัติ
อานนท์  ดุกสี
ภูเก็ต
กรวิทย์  จำปาดะ
กิตติศักดิ์  บัวทอง
คล่องศักดิ์  การอำมร
ปองพล  หลักบ้าน
ปิยะพงศ์  วิจิตร
พงศธร  สันตะพันธ์
พูนศักดิ์  คงชนะ
มะกัน  ทองแดง
เรวัติ  เตียงน้อย
วิษณุ  ขวดแก้ว
วิษณุ  อาจหาญ
วิษุวัติ  แซ่ลื้อ
สมศักดิ์  ปาละมาณ
สุชาติ  แซ่อั๋ง
สุดใจ  แสนสุข
สุนันท์  แซ่เตียว
สุวันชัย  สองแก้ว
อิสระพงศ์  อังศิริกุล
นนทบุรี
จตุรงค์  อัศวสันทัด
จารุวัฒน์  สุริหาร
ธนศาส  พรหมเหมือง
ปริญญา  ขามะวัน
พีรณัฐ  การิก
ภาสกร  วงศ์สาม
วัชรินทร์  ไชยศรีฮาด
วิชาญ  มั่นเมือง
วีรชน  สายอะโณ
ศราวุฒิ  เจริญรูป
ศุภเสกร์  ชัยเจริญ
สุทธิพงค์  บุญสวยขวัญ
สุทัศน์  เกิดปรี
อนุชา  ฤทธิ์กิ่ง
อรรถพล  คำมะยอม
อาทิตย์  จิตรจันทึก
อิสระ  รุ่งเรือง
ทีมหญิง ชลบุรี
กรวีร์ภรณ์  หลาวเหล็ก
จิรารัตน์  ทวีกิจ
ชลกร  แซ่ตั้ง
ณัฐฐา  ถาวร
นิภาวรรณ  ปัญโญสุข
ปราณี  ขอเป็นไทย
ปรียานุช  ชาติโสม
ปัทมา  สีระสา
พัชริญา  อ่อนบัวขาว
วันวิสา  กิตติชาติเมธี
วันวิสาข์  วันเจียม
ศิราวรรณ  อินต๊ะมี
สมลักษณ์  มั่งมั่น
สุภิญญา  ไชยรักษ์
อมรรัตน์  จอมภา
อลิษา  รักพินิจ
อังคณา  แสนบุญเรือง
อัจจิมา  ทูลฉลอง
กรุงเทพมหานคร
กนกวรรณ  สมนึกตน
กมลรัตน์  ทะประสิทธิ์จิตต์
กาญจนา สังข์เงิน
ณัฐณิชา  สุระมณี
ตรีรัชฎา  บุญปลอด
ติยาพร  ธรรมสนิท
ธัญญาภรณ์  คล้ายขำ
เบญจมาศ  รักท้วม
ภาวิณี  บุญกระจ่าง
มนัฐนันท์  มาคล้าย
วารี  แซ่ภู
ศิริพร  แสงเรือนแก้ว
สิริภา  เขียวอุ่น
สุดารัตน์  สำเภาทอง
สุภาพร  บัวแย้ม
เอมวิกา  ยวงดี
บุรีรัมย์
กรรณิการ์  บุญมา
กัลยาณี  ชัยสุวรรณ์
จุรีพร  ดวงภักดี
นันทนา  รุ่งเรือง
นิสา  ร่มเย็น
พเยาว์  ควรคนึง
ลักขณา  บวรชาติ
วรรณภา  ต้นกระโทก
วราภรณ์  ชาติรัมย์
วันวิสาข์  ศรีผดุง
วิมลศิริ  อุ้มดีไว
ศยามล  พรมศรี
ศิริวรรณ  ชีช้าง
สกุลรัตน์  สีบุญเรือง
สุนิสา  ปะรีรัมย์
อนงค์  สีทน
อรทัย  อารีวงษ์
อรุณรัตน์  ตั้งไว้รัมย์
ศรีสะเกษ
กาญจนา  แขมคำ
จันทิมา  คุณพิพัฒน์
ฐิตาพร  บุญยง
ดวงเพ็ญ  จันทร์เสนา
ปนัดดา  ศรีเสริม
ปริญญาพร  เพ็ชรรัตน์
ปิญารัตน์  เลิศล้น
พรรณราย  ประวัติพงษ์
พรสวรรค์  ห่อไธสง
มุทิตา  เสนคราม
วรรณา  ศรีมาศ
สายลม  พิทยานุกูลทรัพย์
สินิทธา  แหวนเงิน
สุดารัตน์  ชูชื่น
แหวน  พิมพ์ดี
อนุจิตา  ศรีมาศ
อรพินท์  แหวนเงิน
อรอุมา  ดำครอง

ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

สาย 1[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 จันทบุรี 2 2 0 6 1 +5 0 0 0 6
2 ราชบุรี 2 1 1 4 4 0 0 0 0 3
3 นครราชสีมา 2 0 2 1 6 -5 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ราชบุรี 3 - 1 นครราชสีมา สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ไวยวุฒิ ทองลิ่งGoal 39'
เอกพจน์ ไทยศรีGoal 56'
ชาคริต สวนผึ้ง Goal 80'
ศรันย์ เทพสวัสดิ์ โดนใบเหลือง ใน 79 นาที 79'
สายชล เมยขุนทดGoal 35'


9 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ราชบุรี 1 - 3 จันทบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ชาคริต สวนผึ้ง Goal 75'
ไวยวุฒิ ทองลิ่งRed card89'
อนุสรณ์ พรมประสิทธิ์โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'
เอกพจน์ ไทยศรีโดนใบเหลือง ใน 35 นาที 35'
ชาคริต สวนผึ้งโดนใบเหลือง ใน 67 นาที 67'
ฤทธิไกร นิสัยตรงโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'+
อานนท์ ดุกสีGoal 12'
ปณิธาน นิกรณ์Goal 87'
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์Goal 90'+


11 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครราชสีมา 0 - 3 จันทบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประวิทย์ เวชยันต์โดนใบเหลือง ใน 14 นาที 14'
อดิเทพ สุริโยโดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'
กฤษณนน ศรีสุวรรณโดนใบเหลือง ใน 28 นาที 28'
โยธิน นวดข้าว โดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'+
อดิศร พานิชนอกYellow card 15' Yellow-red card 58'
อานนท์ ดุกสีGoal 26'
กฤษณะ แสงอรุณGoal 87'Goal 88'
วุฒิชัย นุ่มก่วนโดนใบเหลือง ใน 12 นาที 12'
อานนท์ ดุกสีโดนใบเหลือง ใน 19 นาที 19'
สาย 2[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ชลบุรี 2 2 0 4 2 +2 0 0 0 6
2 เชียงใหม่ 2 1 1 3 3 0 0 0 0 3
3 ตาก 2 0 2 2 4 -2 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ตาก 1 - 2 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ชัชวาล แก้วกันยาGoal 67'
วาทิช อนันจิตติภัทรโดนใบเหลือง ใน 83 นาที 83'
ไกรเพชร ศรีธรรม Goal 35'
ณัฐสิทธิ์ ขจิตธนากรเจริญGoal 85'
สุรชัย มาเยอะโดนใบเหลือง ใน 17 นาที 17'
ธีระชัย ท่าพิมายโดนใบเหลือง ใน 22 นาที 22'


9 ธันวาคม 2555
13.00 น.
เชียงใหม่ 1 - 2 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ไกรเพชร ศรีธรรม Goal 86'
สุรชัย มาเยอะโดนใบเหลือง ใน 16 นาที 16'
กเรนทร์ หลงพงษ์โดนใบเหลือง ใน 32 นาที 32'
อรรถพล ปามาโดนใบเหลือง ใน 79 นาที 79'
ปรีชา โกปากGoal 34'
อัศดง บุญมีGoal 45'
ชุมพล เกตานนท์ โดนใบเหลือง ใน 16 นาที 16'
จรัญ มังสาโดนใบเหลือง ใน 48 นาที 48'
ไพศาล เภสัชมาลาโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'


11 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ตาก 1 - 2 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ธนาณัติ แสนโทGoal 24'
ธนาณัติ แสนโท โดนใบเหลือง ใน 42 นาที 42'
เฉลิมพงษ์ คูณพูลโดนใบเหลือง ใน 77 นาที 77'
วาทิช อนันจิตติภัทรโดนใบเหลือง ใน 84 นาที 84'
ชุมพล เกตานนท์Goal 36',Goal 59'
สาย 3[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ภูเก็ต 2 2 0 2 0 +2 4 2 +2 6
2 กรุงเทพมหานคร 2 1 1 1 1 0 7 8 -1 3
3 บุรีรัมย์ 2 0 2 1 3 -2 4 5 -1 0

8 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 0 - 0 ภูเก็ต สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เฉลิมชัย เทียนแก้วโดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'
สรวิศ พวงไทยสงค์โดนใบเหลือง ใน 57 นาที 57'
วิสุทธิ์ วงคะสุ่มโดนใบเหลือง ใน 85 นาที 85'
พงศธร สันตะพันธ์โดนใบเหลือง ใน 6 นาที 6'
วิษณุ ขวดแก้วYellow card 62' Yellow-red card 83'
  การยิงลูกโทษ  
สรวิศ พวงไทยสงค์ Penalty scored
วิสุทธิ์ วงคะสุ่ม Penalty scored
2 – 4 Penalty scored กรวิทย์ จำปาดะ
Penalty scored สมศักดิ์ ปาละมาณ
Penalty scored วิษณุ อาจหาญ
Penalty scored มะกัน ทองแดง


10 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ภูเก็ต 2 - 0 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิตติศักดิ์ บัวทองGoal 53'
คล่องศักดิ์ การอำมรGoal 72'
พงศธร สันตะพันธ์ โดนใบเหลือง ใน 6 นาที 6'
สมศักดิ์ ปาละมาณโดนใบเหลือง ใน 9 นาที 9'
วิษุวัติ แซ่ลื้อโดนใบเหลือง ใน 64 นาที 64'
เมธา ยอดชะรูดโดนใบเหลือง ใน 54 นาที 54'
อภิเชษฐ์ นิพิมายโดนใบเหลือง ใน 67 นาที 67'


12 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 1 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เฉลิมชัย เทียนแก้ว Goal 32'
นัฐพล แซมทองโดนใบเหลือง ใน 22 นาที 22'
ประสิทธิ์ ตูบไธสงโดนใบเหลือง ใน 53 นาที 53'
ธนากร นิยมวันGoal 17'
กลยุทธ ประวัติเลิศรักษ์ โดนใบเหลือง ใน 61 นาที 61'
อภิเชษฐ์ นิพิมายโดนใบเหลือง ใน 64 นาที 64'
  การยิงลูกโทษ  
วิสุทธิ์ วงคะสุ่มPenalty scored
ภูวรักษ์ บุญมีผลPenalty scored
ประสิทธิ์ ตูบไธสงPenalty scored
ไอศูรย์ แสนวงษ์Penalty scored
จักรินทร์ อินทจักร์Penalty scored
5 – 4 Penalty scored ธรรมรัตน์ สังอยู่สุข
Penalty scored ธนากร นิยมวัน
Penalty scored อมเรศ อมรเลิศศักดิ์
Penalty scored ไทวกฤต เมืองแสนสาย 4[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 นนทบุรี 2 2 0 6 1 +5 0 0 0 6
2 ชุมพร 2 1 1 1 4 -3 9 8 +1 3
3 ปัตตานี 2 0 2 2 4 -2 8 9 -1 0

8 ธันวาคม 2555
15.20 น.
นนทบุรี 3 - 0 ชุมพร สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญา ขามะวันGoal 42'
สุทัศน์ เกิดปรีGoal 80'
อนุชา ฤทธิ์กิ่งGoal 93'
ศราวุฒิ เจริญรูป โดนใบเหลือง ใน 25 นาที 25'
อรรถพล คำมะยอมโดนใบเหลือง ใน 35 นาที 35'
อาทิตย์ จิตรจันทึกโดนใบเหลือง ใน 71 นาที 71'
ณัฐพงษ์ เสนามีโดนใบเหลือง ใน 32 นาที 32'
อานนท์ มหัทธนาภรณ์ โดนใบเหลือง ใน 57 นาที 57'


10 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นนทบุรี 3 - 1 ปัตตานี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สุทัศน์ เกิดปรีGoal 14'Goal 20'
พีรณัฐ การิก Goal 90'
อนุชา ฤทธิ์กิ่งโดนใบเหลือง ใน 37 นาที 37'
วสันต์ ทับทองGoal 68'
ณัฐพงษ์ เสนามีโดนใบเหลือง ใน 32 นาที 32'
ปริญญา สวามิภักดิ์ โดนใบเหลือง ใน 12 นาที 12'
ซามัน อุเซ็ง โดนใบเหลือง ใน 16 นาที 16'
อิบรอเฮง ดอเฮงโดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'
สมเกียรติ วรรณกลัดโดนใบเหลือง ใน 48 นาที 48'
อิบรอเฮง ยือลาแปYellow card 12' Yellow-red card 53'


12 ธันวาคม 2555
15.20 น.
ชุมพร 1 - 1 ปัตตานี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณัฐพงษ์ เสนามีGoal 45'
จารุพันธุ์ ชุมพงษ์โดนใบเหลือง ใน 28 นาที 28'
น๊อต เรืองธาราโดนใบเหลือง ใน 43 นาที 43'
ศักรินทร์ อนันตทรัพย์โดนใบเหลือง ใน 47 นาที 47'
ศุภชัย สุขสวัสดิ์โดนใบเหลือง ใน 51 นาที 51'
วสันต์ ทับทองGoal 13'
วสันต์ ทับทองโดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'
นายาฮูดีน อีแตโดนใบเหลือง ใน 58 นาที 58'
แวสะกรี แวดอเล๊าะโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
  การยิงลูกโทษ  
ณัฐพงษ์ เสนามีPenalty scored
ณัฐพงษ์ เสนามี Penalty scored
น๊อต เรืองธารา Penalty scored
ศุภชัย สุขสวัสดิ์ Penalty scored
ศักรินทร์ อนันตทรัพย์ Penalty scored
ภาณุวัฒน์ ชุมพงษ์ Penalty scored
นันทวุฒิ หัสชสิน Penalty scored
จารุพันธุ์ ชุมพงษ์ Penalty scored
ไกรสร กาญจนรัตน์ Penalty scored
10 – 9 Penalty scored สมเกียรติ วรรณกลัด
Penalty scored อัฐพนธิ์ คงสำเร็จ
Penalty scored อามีน เสดี
Penalty scored อารีฟ นิเต็ม
Penalty scored อิบรอเฮง ดอเฮง
Penalty scored อิสลัส หลีกันชะ
Penalty scored ดิษวัชร ลอแต
Penalty scored ซามัน อุเซ็ง
รอบก่อนรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 จันทบุรี 2  
 เชียงใหม่ 0      จันทบุรี 0(4)  
 ภูเก็ต 1      ภูเก็ต 0(2)  
 ชุมพร 0        จันทบุรี 0
 ราชบุรี 2        ชลบุรี 1
 ชลบุรี 3      ชลบุรี 0(3)
 นนทบุรี 1(3)      กรุงเทพมหานคร 0(1)    
 กรุงเทพมหานคร 1(1)  

รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]

14 ธันวาคม 2555
13.00 น.
จันทบุรี 2 - 0 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
อานนท์ ดุกสีGoal 18'
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์Goal 64'
นำพล ประถม โดนใบเหลือง ใน 41 นาที 41'
วิทยา วิเศษสิงห์โดนใบเหลือง ใน 45 นาที 45'
ธีระชัย ท่าพิมาย โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31'
อภิชัย กันทะพรมโดนใบเหลือง ใน 63 นาที 63'
อนุชิต คำอินต๊ะโดนใบเหลือง ใน 76 นาที 76'
นวพล โปธาชาติโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
อานันท์ กันทาสมYellow card 54' Yellow-red card 79'


14 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ราชบุรี 2 - 3 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
อนุสรณ์ พรมประสิทธิ์Goal 25'
ชาคริต สวนผึ้งGoal 28'
ฤทธิไกร นิสัยตรง โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'
เอกพจน์ ไทยศรี โดนใบเหลือง ใน 51 นาที 51'
ทวีทรัพย์ อินทรศรี โดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
ปรีชา โกปากGoal 7'
อัศดง บุญมีGoal 19'
วีรยุทธ เทียนขุนทดGoal 77'
จักรินทร์ เย็นอยู่ โดนใบเหลือง ใน 49 นาที 49'
เทวัญ รุ่งสะอาด โดนใบเหลือง ใน 68 นาที 68'
วีรยุทธ เทียนขุนทด โดนใบเหลือง ใน 74 นาที 74'
อัศดง บุญมี โดนใบเหลือง ใน 85 นาที 85'


15 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ภูเก็ต 1 - 0 ชุมพร สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สุนันท์ แซ่เตียวGoal 7'
สุนันท์ แซ่เตียว โดนใบเหลือง ใน 87 นาที 87'
จารุพันธุ์ ชุมพงษ์ โดนใบเหลือง ใน 28 นาที 28'
ศิริวัฒน์ ส่งศรี โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31'
ศุภชัย บูรณากูล โดนใบเหลือง ใน 41 นาที 41'
น๊อต เรืองธารา โดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'


15 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นนทบุรี 1 - 1 กรุงเทพมหานคร สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศราวุฒิ เจริญรูป Goal 13'
อิสระ รุ่งเรือง โดนใบเหลือง ใน 11 นาที 11'
วีรชน สายอะโณโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
วิชาญ มั่นเมืองโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
วิทยา ชื่นดอนกลอยRed card54'
วิสุทธิ์ วงคะสุ่มGoal 71'
พิษณุ ทาติด โดนใบเหลือง ใน 59 นาที 59'
  การยิงลูกโทษ  
ธนศาส พรหมเหมืองPenalty scored
อาทิตย์ จิตรจันทึก Penalty scored
สุทัศน์ เกิดปรี Penalty scored
3 – 1 Penalty scored วิสุทธิ์ วงคะสุ่มรอบรองชนะเลิศ[แก้]

16 ธันวาคม 2555
13.00 น.
จันทบุรี 0 - 0 ภูเก็ต สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์ โดนใบเหลือง ใน 11 นาที 11'
เอกลักษณ์ ศรีสุขYellow card 41' Yellow-red card 69'
พงศธร สันตะพันธ์ โดนใบเหลือง ใน 19 นาที 19'
เรวัติ เตียงน้อย โดนใบเหลือง ใน 71 นาที 71'
  การยิงลูกโทษ  
ปณิธาน นิกรณ์Penalty scored
นที กองจินดา Penalty scored
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์ Penalty scored
จักรี ปันคำPenalty scored
4 – 2 Penalty scored มะกัน ทองแดง
Penalty scored ปิยะพงศ์ วิจิตร


16 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ชลบุรี 0 - 0 นนทบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จักรินทร์ เย็นอยู่ โดนใบเหลือง ใน 27 นาที 27'
มงคล มาลัยวงศ์ โดนใบเหลือง ใน 50 นาที 50'
ชุมพล เกตานนท์โดนใบเหลือง ใน 60 นาที 60'
ประทีป ปั่นเจรการโดนใบเหลือง ใน 64 นาที 64'
จารุวัฒน์ สุริหาร โดนใบเหลือง ใน 5 นาที 5'
  การยิงลูกโทษ  
วีรยุทธ เทียนขุนทดPenalty scored
มงคล มาลัยวงศ์ Penalty scored
ประทีป ปั่นเจรการ Penalty scored
3 – 1 Penalty scored จารุวัฒน์ สุริหารรอบชิงชนะเลิศ[แก้]

18 ธันวาคม 2555
15.00 น.
จันทบุรี 0 - 1 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประทีป ปั่นเจรการGoal 13'
วีระชัย ศรีจันทร์ โดนใบเหลือง ใน 15 นาที 15'
พลเทพ มั่งแฟงโดนใบเหลือง ใน 38 นาที 38'


ผลการแข่งขัน ทีมหญิง[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 13 1 +12 4 3 +1 12
2 ชลบุรี 4 3 1 7 1 +6 6 5 +1 9
3 ขอนแก่น 4 2 2 16 1 +15 1 3 -2 6
4 อ่างทอง 4 1 3 9 22 -13 0 0 0 3
5 ลำปาง 4 0 4 2 22 -20 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 0 ขอนแก่น สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กนกวรรณ สมนึกตน Goal 13'
พิศยาภรณ์ โมกไธสง โดนใบเหลือง
ศิรินภารัตน์ นามลาย โดนใบเหลือง
บังอร ตนพิมาย โดนใบเหลือง
สุภาภรณ์ แก้วแบน โดนใบเหลือง


7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ลำปาง 0 - 3 ชลบุรี สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อัจจิมา ทูลฉลอง Goal 15'
วันวิสาข์ วันเจียม Goal 77'
สุภิญญา ไชยรักษ์ Goal 78'


8 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ขอนแก่น 8 - 0 ลำปาง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วรวรรณ รุจิตร Goal 1' Goal 14'
บังอร ตนพิมาย Goal 6' Goal 40'
ธนากร จันทะวัน Goal 33' Goal 71'
อรทัย บัวภาศรี Goal 75'
ศิรินภารัตน์ นามลาย Goal 49'


8 ธันวาคม 2555
15.00 น.
อ่างทอง 1 - 8 กรุงเทพมหานคร สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วรรณิภา ทองทิพย์ Goal 56' กาญจนา สังข์เงิน Goal 4' Goal 73'
สุดารัตน์ สำเภาทอง Goal 11'
ติยาพร ธรรมสนิท Goal 38' Goal 41'
ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์ Goal 55'
ภาวิณี บุญกระจ่าง Goal 81' Goal 90'


10 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ชลบุรี 4 - 1 อ่างทอง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วันวิสาข์ วันเจียม Goal 29' Goal 54' Goal 56'
สุภิญญา ไชยรักษ์ Goal 51'
บุญรักษ์ จูมี Goal 4'


10 ธันวาคม 2555
15.00 น.
กรุงเทพมหานคร 4 - 0 ลำปาง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ตรีรัชฎา บุญปลอด Goal 36'
กาญจนา สังข์เงิน Goal 89' Goal 90'+
สุภาพร บัวแย้ม Goal 90'


12 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ชลบุรี 0 - 0 กรุงเทพมหานคร สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  การยิงลูกโทษ  
ศิราวรรณ อินต๊ะมี Penalty scored
ปรียานุช ชาติโสม Penalty scored
อลิษา รักพินิจ Penalty scored
3 – 4 Penalty scored กาญจนา สังข์เงิน
Penalty scored ศิริพร แสงเรือนแก้ว
Penalty scored สุภาพร บัวแย้ม
Penalty scored ติยาพร ธรรมสนิท


12 ธันวาคม 2555
15.00 น.
อ่างทอง 0 - 8 ขอนแก่น สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ธนากร จันทะวัน Goal 20' Goal 50' Goal 78'
จิระภา วิวาสุขุ Goal 55'
จิราภรณ์ มงคลดี Goal 70' Goal 72' Goal 75'
อรทัย บัวภาศรี Goal 85'
จิราภรณ์ มงคลดี โดนใบเหลือง ใน 50 นาที 50'


14 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ลำปาง 2 - 7 อ่างทอง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จตุพร จอมขันเงิน Goal 27'
ทศพร จินาวงศ์ Goal 40'
ญญา มันเทศสวรรค์ โดนใบเหลือง ใน 15 นาที 15'
บุญรักษ์ จูมี Goal 13' Goal 18' Goal 78'
วรรณิภา ทองทิพย์ Goal 42'
ปิยาภรณ์ วรรณขันธ์ Goal 44'
หทัยรัตน์ ขนิษฐา Goal 81' Goal 90'


14 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ขอนแก่น 0 - 0 ชลบุรี สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  การยิงลูกโทษ  
สุภาภรณ์ แก้วแบน Penalty scored 1 – 3 Penalty scored ศิราวรรณ อินต๊ะมี
Penalty scored อลิษา รักพินิจ
Penalty scored สุภิญญา ไชยรักษ์สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ศรีสะเกษ 4 3 1 5 4 +1 4 2 +2 9
2 บุรีรัมย์ 4 3 1 5 2 +3 0 0 0 9
3 นครสวรรค์ 4 3 1 9 6 +3 5 4 +1 9
4 เชียงใหม่ 4 1 3 4 8 -4 0 0 0 3
5 นครศรีธรรมราช 4 0 4 6 9 -3 6 9 -3 0

7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นครสวรรค์ 2 - 2 นครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม Goal
แสงรวี มีขำ Goal
ขนิษฐา ลูกเมืองGoal Goal
  การยิงลูกโทษ  
วริษา โรจน์ฤทธิไกร Penalty scored
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม Penalty scored
นันทิรัตน์ สุทธิสนธ์ Penalty scored
แสงรวี มีขำ Penalty scored
เกษราภรณ์ บุญยืน Penalty scored
5 – 4 Penalty scored โศจิรัตน์ ประดิษฐษร
Penalty scored สุดารัตน์ มังคละเสถียร
Penalty scored ชุติมา ชลสินธุ์
Penalty scoredขนิษฐา ลูกเมือง


8 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 0 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายลม พิทยานุกูลทรัพย์ Goal 30'


9 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครศรีธรรมราช 2 - 2 ศรีสะเกษ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศรัญญา โชติกะ Goal 46'
ขนิษฐา ลูกเมือง Goal 50'
สุนิสา บุญสนอง Goal 54'ทำเข้าประตูตัวเอง
กาญจนา แขมคำ Goal 60'
  การยิงลูกโทษ  
สุดารัตน์ มังคละเสถียร Penalty scored
ชุติมา ชลสินธุ์ Penalty scored
2 – 4 Penalty scored กาญจนา แขมคำ
Penalty scored สายลม พิทยานุกูลทรัพย์
Penalty scored วรรณา ศรีมาศ
Penalty scored พรสวรรค์ ห่อไธสง


9 ธันวาคม 2555
15.00 น.
บุรีรัมย์ 2 - 1 นครสวรรค์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรณิการ์ บุญมา Goal 20'
พเยาว์ ควรคนึง Goal 74'
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม Goal 10'


11 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครสวรรค์ 2 - 1 ศรีสะเกษ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม Goal 26' Goal 51'
พรรณราย สุเยาว์ โดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
สุดารัตน์ ชูชื่น Goal 27'


11 ธันวาคม 2555
15.00 น.
เชียงใหม่ 0 - 1 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิสา ร่มเย็น Goal 86'


13 ธันวาคม 2555
13.00 น.
บุรีรัมย์ 2 - 0 นครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนา รุ่งเรือง Goal 66'
จุรีพร ดวงภักดี Goal 88'
กรรณิการ์ บุญมา Yellow card 29' Yellow-red card 73'
ชุติมา ชลสินธุ์ Goal 80'


13 ธันวาคม 2555
15.00 น.
เชียงใหม่ 1 - 4 นครสวรรค์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิตติกาญจน์ สิงห์กัณฑ์ Goal 20'
บุญนำ จันทวีป โดนใบเหลือง ใน 61 นาที 61'
กิตติกาญจน์ สิงห์กัณฑ์ โดนใบเหลือง ใน 71 นาที 71'
รัตติกาล โพนโคกกรวด Goal 14' Goal 28' Goal 45' Goal 72'


15 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 0 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุจิตา ศรีมาศ Goal 67'


15 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นครศรีธรรมราช 2 - 3 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัทราวรรณ ทองเกิ้น Goal 27' Goal 39'
วรัญญา ไชยขันตรี Goal 62'
อนงค์นาฎ บุญทัน Goal 9'
ขนิษฐา ลูกเมือง Goal 16'
สุรัญญา ศรีเมือง Yellow card 54' Yellow-red card 54'รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร 3  
 บุรีรัมย์ 0  
 
18 ธันวาคม
     กรุงเทพมหานคร 1
   ชลบุรี 2
16 ธันวาคม
 ศรีสะเกษ 1(6)
 ชลบุรี 1(7)  


รอบรองชนะเลิศ[แก้]

16 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิริพร แสงเรือนแก้ว Goal 64'
กาญจนา สังข์เงิน Goal 69'
ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์ Goal 86'
พิศยาภรณ์ โมกไธสง โดนใบเหลือง ใน 25 นาที 25'
ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์ โดนใบเหลือง ใน 44 นาที 44'


16 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 1 ชลบุรี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พรสวรรค์ ห่อไธสง Goal 2'
มุทิตา เสนคราม โดนใบเหลือง ใน 61 นาที 61'
อลิษา รักพินิจ Goal 74'
อลิษา รักพินิจ โดนใบเหลือง ใน 56 นาที 56'
สมลักษณ์ มั่งมั่นโดนใบเหลือง ใน 90 นาที 90'
  การยิงลูกโทษ  
สุดารัตน์ ชูชื่น Penalty scored
สายลม พิทยานุกูลทรัพย์ Penalty scored
มุทิตา เสนคราม Penalty scored
อนุจิตา ศรีมาศ Penalty scored
อรอุมา ดำครอง Penalty scored
5 – 6 Penalty scored ศิราวรรณ อินต๊ะมี
Penalty scored วันวิสาข์ วันเจียม
Penalty scored ปรียานุช ชาติโสม
Penalty scored สุภิญญา ไชยรักษ์
Penalty scored ณัฐฐา ถาวร
Penalty scored จิรารัตน์ ทวีกิจรอบชิงชนะเลิศ[แก้]

18 ธันวาคม 2555
15.00 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 2 ชลบุรี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาญจนา สังข์เงิน Goal 63'
ศิริพร แสงเรือนแก้ว โดนใบเหลือง ใน 45 นาที 45'
วารี แซ่ภู Goal 20'
เบญจมาศ รักท้วม โดนใบเหลือง ใน 65 นาที 65'
เอมวิกา ยวงดี โดนใบเหลือง ใน 26 นาที 26'
วันวิสาข์ วันเจียมGoal 67'
สุภิญญา ไชยรักษ์ Goal 84'
ปราณี ขอเป็นไทย โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'
นิภาวรรณ ปัญโญสุข โดนใบเหลือง ใน 81 นาที 81'


อ้างอิง[แก้]