กีฬาเปตองในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 9 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • Shooting บุคคลชาย
  • Shooting บุคคลหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
  • ทีมชาย 3 คน
  • ทีมหญิง 3 คนสรุปเหรียญรางวัล เปตอง[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 พัทลุง 2 0 1 3
2 บุรีรัมย์ 1 2 0 3
3 ศรีสะเกษ 1 0 1 2
4 จันทบุรี 1 0 0 1
ลพบุรี 1 0 0 1
อุดรธานี 1 0 0 1
อุทัยธานี 1 0 0 1
อุบลราชธานี 1 0 0 1
9 กรุงเทพมหานคร 0 2 1 3
10 ปทุมธานี 0 1 0 1
พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 1
พะเยา 0 1 0 1
ภูเก็ต 0 1 0 1
สุพรรณบุรี 0 1 0 1
15 ฉะเชิงเทรา 0 0 2 2
พิจิตร 0 0 2 2
มหาสารคาม 0 0 2 2
มุกดาหาร 0 0 2 2
19 ชุมพร 0 0 1 1
ตราด 0 0 1 1
พิษณุโลก 0 0 1 1
ราชบุรี 0 0 1 1
สมุทรปราการ 0 0 1 1
สระบุรี 0 0 1 1
สุโขทัย 0 0 1 1
รวม 9 9 18 36

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Shooting บุคคลชาย
รายละเอียด
พัทลุง
ณรงค์ฤทธิ์  ยัสโร
พระนครศรีอยุธยา
อรรถพล  ขันธพาลี
มุกดาหาร
จาตุรงค์  จันทะชารี
กรุงเทพมหานคร
เจริญวิทย์  เกตุสัตบรรณ
Shooting บุคคลหญิง
รายละเอียด
อุบลราชธานี
ภาวินี  พจนเสนี
บุรีรัมย์
นันทนา  ทิพย์อักษร
ศรีสะเกษ
ธีราภัทร  มณีนิล
ฉะเชิงเทรา
ธนาพร  เอี่ยมสอาด
ชายเดี่ยว
รายละเอียด
จันทบุรี
อนัท  นาเจริญ
ปทุมธานี
ณัฐนนท์  รุ่งเจริญ
มุกดาหาร
บุญอนันต์  คุณพาที
ชุมพร
ยงยุทธ  แสงสุวรรณ
หญิงเดี่ยว
รายละเอียด
อุทัยธานี
วรรนิดา  รู้อยู่
พะเยา
ชุติมา  ปัญญาวงศ์
สมุทรปราการ
เมวิกา  ซาเหลา
มหาสารคาม
จุฑาทิพย์  วงษ์พล
ชายคู่
รายละเอียด
พัทลุง
ณัฐพล  สุกทอง
ดาหยาด  สดิน
วันเฉลิม  ศรีเมือง
กรุงเทพมหานคร
ทรงชัย  มลิวัลย์
มนต์  เกิดเจริญ
สุพรรณ  ทองภู
มหาสารคาม
ชานนท์  ภาทันณ์
ภัทราวุธ  ราชโคตร
ภูมิวิชญ์  พาสงค์
ตราด
บุรินทร์  เชียงทอง
พฤทธิ์  ทองเปรี่ยม
โสฬส  กำเนิดสินธุ์
หญิงคู่
รายละเอียด
ศรีสะเกษ
ธีราภัทร  มณีนิล
สาวิตรี  ไชยเสนา
อรพิมล  คาวี
บุรีรัมย์
นันทนา  ทิพย์อักษร
สุชาวดี  พูนสวัสดิ์
อาริสา  ทองคำ
พิจิตร
ภัทรธิดา  มีพักตร
วิไลวรรณ  สาเลือก
อรพิมล  ไชบัวขำ
ราชบุรี
กุลธิดา  อินทร์คง
ธิดา  บัวเบา
พรทิพย์  ฉิมพาลี
คู่ผสม
รายละเอียด
ลพบุรี
จันทร์จิรา  หงสุวรรณ
เจนยุทธ  ภู่จันทร์
สุพรรณบุรี
จุฑามาศ  สีฉ่ำพันธ์
นัฐพล  พานทอง
สุโขทัย
นันทวัฒน์  จันตรี
วรัญญา  หอมชื่น
พัทลุง
ชลธี  ทองหยู
ทัศนีย์  ทองสง
ทีมชาย 3 คน
รายละเอียด
อุดรธานี
ครรชิต  สารสิทธิ์
จักรกฤษณ์  ประเมธิ์ศรี
รณฤทธิ์  อาชาราช
สงไขย์  ยะรี
กรุงเทพมหานคร
เจริญวิทย์  เกตุสัตบรรณ
ทศพร  เจริญพัฒน์
วิรุณห์ศักดิ์  เกตุสัตบรรณ
เอกลักษณ์  เกล็ดกระโทก
สระบุรี
จรุง  เจิรญลภ
วสันต์  กลิ่นจันทร์
สุวิทย์  สุดกระโทก
อภินันท์  วงษ์สุข
พิจิตร
ณัฏฐพร  กรรเจียง
ธงไทย  แสงชา
นที  โพธิ์ทอง
นเรศ  เอี้ยงเถื่อน
ทีมหญิง 3 คน
รายละเอียด
บุรีรัมย์
แก้วทิพย์  กรรโณ
วนิดา  แดนกระโทก
ศิริกานต์  ทองแท้กูล
สมิดา  แสร์สินธุ์
ภูเก็ต
บุญตา  สละมัน
ราตรี  วีระกิจ
สมจิตร  สัญศรีเมือง
อภิญญา  พลเกษตร
ฉะเชิงเทรา
กนกพร  บุญต่อ
เจนจิรา  รินสันเทียะ
ธนาพร  เอี่ยมสอาด
อังคณา  นิวัตร
พิษณุโลก
กาญจนศิริ  สังข์ทอง
ดุจฤดี  ศรีเพ็ง
บุญย้อม  ขำสว่าง
ราตรี  เนื้อไม้


อ้างอิง[แก้]