กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาคาราเต้โด้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 18 เหรียญทอง ประกอบด้วย
    • ประเภทชาย 10 เหรียญทอง
    • ประเภทหญิง 8 เหรียญทอง
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 15-19 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


สรุปเหรียญรางวัล คาราเต้โด้[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 5 0 1 6
2 กรุงเทพมหานคร 4 2 3 9
3 สุโขทัย 3 0 5 8
4 ภูเก็ต 1 3 4 8
5 กาญจนบุรี 1 2 2 5
6 เลย 1 1 2 4
7 ร้อยเอ็ด 1 0 0 1
7 หนองคาย 1 0 0 1
7 อำนาจเจริญ 1 0 0 1
10 กระบี่ 0 2 4 6
11 อุบลราชธานี 0 2 1 3
12 นนทบุรี 0 1 6 7
13 เชียงราย 0 1 2 3
13 นครศรีธรรมราช 0 1 2 3
15 ปัตตานี 0 1 0 1
15 ระยอง 0 1 0 1
15 ลำพูน 0 1 0 1
18 ขอนแก่น 0 0 2 2
19 สมุทรปราการ 0 0 1 1
19 สุพรรณบุรี 0 0 1 1
รวม 18 18 36 72


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ท่าต่อสู้ (Kumite)-ทีม(5+2) กรุงเทพมหานคร
คมฤทธิ์  หาญเบญจพงศ์
ทรงพล  งามพึงพิศ
ทวีลาภ  งามพึงพิศ
วัชระ  เจริญพาโชค
วีระยุทธ  อุทพันธ์
ศุภ  งามพึงพิศ
สันติ  เรือมา
กระบี่
กฤดิ  หนูรินทร์
กานต์ชนก  หนูรินทร์
ทรงวุฒิ  หมุนแทน
ภาณุชิต  จันทร์แก้ว
วรพล  เกื้อผล
สุธี  ผาติวิกรานต์
อนันต์  ผิวดี
สุโขทัย
ชนาธิป  พิมละมาต
ปิยังกูร  สว่างศรี
ยศ  จิตรโกศล
ยุทธการ  ทิพยโหมด
ยุทธนา  ม่วงแย้ม
สุทธิชัย  ตาเขียว
หิรัญนิธิชัชพล  สารธรรม
นนทบุรี
ชนกันต์  กูล้อนิ
บรรณวัฒน์  สัทธินทรีย์
สัตยา  พลัดบุญทอง
สุรวกิต  เนียมแตง
เอกชัย  เลิศศิริอำนวยพร
เอกลักษณ์  ทิพวงศ์
เอกลักษณ์  เอี่ยมปราณีต
ท่ารำ ทีม ภูเก็ต
ปริญญา  ดอนอุบล
ปรีชา  ใจมา
วสุพล  เฟื่องฟ้า
กาญจนบุรี
กฤษณ์วุฒิ  กาญจนชูโต
อลงกรณ์  หินแก้ว
อำนาจ  พิศมัย
สุโขทัย
ปิยังกูร  สว่างศรี
สุทธิชัย  ตาเขียว
หิรัญนิธิชัชพล  สารธรรม
นนทบุรี
เฉลิมพล  คราประยูร
สัตยา  พลัดบุญทอง
สุนันทร์  อินปรา
ท่ารำ บุคคล ชุมพร
สรรพสิทธิ์  ชลพันธ์
กาญจนบุรี
อำนาจ  พิศมัย
กรุงเทพมหานคร
ทาคายูกิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
กระบี่
วรพล  เกื้อผล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม สุโขทัย
ปิยังกูร  สว่างศรี
ปัตตานี
ซอบรี  เจ๊ะอาลี
สุพรรณบุรี
อภิรัตน์  ร่มเย็น
นนทบุรี
บรรณวัฒน์  สัทธินทรีย์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม สุโขทัย
ชนาธิป  พิมละมาต
อุบลราชธานี
วณิชชกร  คุณมะนะ
กาญจนบุรี
พีระพงษ์  วงเวียน
นนทบุรี
สิรภพ  วัฒนะพยุงกุล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม อำนาจเจริญ
ยุทธนา  ศรีประพันธ์
ภูเก็ต
ศราวุธ  เอียดเสน
นนทบุรี
สัตยา  พลัดบุญทอง
สุโขทัย
ยุทธนา  ม่วงแย้ม
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม สุโขทัย
หิรัญนิธิชัชพล  สารธรรม
กรุงเทพมหานคร
ศุภ  งามพึงพิศ
อุบลราชธานี
ธนรัตน์  อุดมแก้ว
กระบี่
วรพล  เกื้อผล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ร้อยเอ็ด
ธีรวัฒน์  ลีลาบุตร
ภูเก็ต
ปรีชา  ใจมา
สุโขทัย
ยุทธการ  ทิพยโหมด
กระบี่
ทรงวุฒิ  หมุนแทน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม กาญจนบุรี
ยุทธนา  กล่ำพระบุตร
ระยอง
ณรงค์  ขาวล้วน
สุโขทัย
สุทธิชัย  ตาเขียว
กระบี่
อนันต์  ผิวดี
รุ่นน้ำหนัก 84 กิโลกรัม ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ณัฐภาส  ภู่สว่าง
นนทบุรี
เอกลักษณ์  เอี่ยมปราณีต
สมุทรปราการ
กสิณ  นาควัชระ
ขอนแก่น
พลนภัส  ยิ่งเกียรตินนท์

ประเภทหญิง[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ท่าต่อสู้ (Kumite)-ทีม(3+1) ชุมพร
ญาณิศา  ต่อรัตนวัฒนา
ทิพวัลย์  คำศรี
มนิษา  ปุลววัน
อาร์ม  สุขเขียว
นครศรีธรรมราช
กรรนิภา  อารีกุล
เจนจิรา  ชูอินทร์
พุทธรัตน์  อุดมเศรษฐ์
เมทินี  หมื่นละม้าย
กรุงเทพมหานคร
ชนาธิป พิมละมาต
กรวรรณ  ดีวาจา
ปวีณา  รักษาชาติ
รัตนวรรณ  ลำลือไตรภพ
วิภวา  เจริญศาสนกุล
ภูเก็ต
ชนกันต์ กูล้อนิกชกร  วิจิตรนาวี
เจนจิรา  มุขพันธ์
บุญญธิดา  ชูวงศ์
สาวรีย์  คชพลาย
ท่ารำ ทีม เลย
จริยา  วรรณทอง
ณัฐกานต์  บัวระบัน
นฤมล  จันทร์สม
เชียงราย
กติกา  ใจกล้า
ก้องนภา  ใจกล้า
กีฬารักษ์  ใจกล้า
กาญจนบุรี
ธิติยา  ภักดีสม
ปรางอทิตา  บางเชย
ศุวภัทร  ถนอมชาติ
นนทบุรี
ประภัทสนันท์  นางาม
พรสวรรค์  ทองนวล
อารดา  ศรีสงค์
ท่ารำ บุคคล ชุมพร
ญาณิศา  ต่อรัตนวัฒนา
เลย
นฤมล  จันทร์สม
เชียงราย
กีฬารักษ์  ใจกล้า
ภูเก็ต
เจนจิรา  มุขพันธ์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชุมพร
ทิพวัลย์  คำศรี
ภูเก็ต
เจนจิรา  มุขพันธ์
กรุงเทพมหานคร
ปวีณา  รักษาชาติ
เลย
ณัฐกานต์  บัวระบัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชุมพร
ญาณิศา  ต่อรัตนวัฒนา
อุบลราชธานี
ธิดารัตน์  นนทการ
นครศรีธรรมราช
เมทินี  หมื่นละม้าย
เลย
นฤมล  จันทร์สม
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร
กรวรรณ  ดีวาจา
ลำพูน
นักษัตร  ธวัชวิเชียร
นครศรีธรรมราช
พุทธรัตน์  อุดมเศรษฐ์
เชียราย
กีฬารักษ์  ใจกล้า
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม หนองคาย
กนกพร  ทิพย์นาวา
กรุงเทพมหานคร
อลิษา  ไพสิฐธราดล
ภูเก็ต
สาวรีย์  คชพลาย
ขอนแก่น
ศรัญพร  บุราณ
รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิภวา  เจริญศาสนกุล
กระบี่
จิราภรณ์  วิเชียรฉาย
ภูเก็ต
ปิยวรรณ  แก่นแก้ว
ชุมพร
มนิษา  ปุลววัน


ผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ท่าต่อสู้ (Kumite)-ทีมชาย(5+2)[แก้]

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
กรุงเทพมหานคร 3
เชียงใหม่ 0
กรุงเทพมหานคร 3
อุบลราชธานี 1
 
 
กรุงเทพมหานคร 2(WinVote)
สุโขทัย 2
 
 
สุโขทัย 3
กาญจนบุรี 2
 
 
กรุงเทพมหานคร 2(WinVote)
กระบี่ 2
 
 
อ่างทอง 0
กระบี่ 3
 
 
กระบี่ 3
นนทบุรี 1
 
 
นนทบุรี 3
ขอนแก่น 0
 
 

รอบชิงเหรียญทองแดง

รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เชียงใหม่ 0    
 อุบลราชธานี 3      อุบลราชธานี 0
     สุโขทัย 3
 
     อ่างทอง 0
       นนทบุรี 3
     

ท่ารำ ทีมชาย[แก้]

รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                   
       
 นนทบุรี  3
 เชียงราย  2  
 นนทบุรี   0
   ภูเก็ต  5  
 ขอนแก่น   0
 ภูเก็ต  5  
 ภูเก็ต   3
   กาญจนบุรี  2
 อุบลราชธานี   0
 สุโขทัย  5  
 สุโขทัย   0 ชิงอันดับที่ 3
   กาญจนบุรี  5  
 กรุงเทพมหานคร   -      
 กาญจนบุรี  ชนะบาย        
 

รอบชิงเหรียญทองแดง

รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
     
       ขอนแก่น -
     นนทบุรี ชนะบาย
 
     กรุงเทพมหานคร -
       สุโขทัย ชนะบาย
     


ท่ารำ บุคคลชาย[แก้]

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
เชียงราย - ปรเมศวร์ เลิศเกษม -
BYE -
เชียงราย - ปรเมศวร์ เลิศเกษม 0
ชุมพร - สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ 5
ชุมพร - สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ 3
กรุงเทพมหานคร - ทาคายูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
ชุมพร - สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ ชนะบาย
อุบลราชธานี - สินชัย ธรรมรักษ์ -
ขอนแก่น - ธราธร ทองวร -
อุบลราชธานี - สินชัย ธรรมรักษ์ ชนะบาย
อุบลราชธานี - สินชัย ธรรมรักษ์ 5
ระยอง - ปฏิภาณ กุลละวณิชย์ 0
ระยอง - ปฏิภาณ กุลละวณิชย์ ชนะบาย
อำนาจเจริญ - ยุทธนา ศรีประพันธ์ -
ชุมพร - สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ 5
กาญจนบุรี - อำนาจ พิศมัย 0
ลพบุรี - ดนุพัตร เด่นชลา 0
นนทบุรี - สิรภพ สัตตบงกช 5
นนทบุรี - สิรภพ สัตตบงกช 0
สุโขทัย - หิรัญนิธิชัชพล สารธรรม 5
สุโขทัย - หิรัญนิธิชัชพล สารธรรม 3
ภูเก็ต - ปริญญา ดอนอุบล 2
สุโขทัย - หิรัญนิธิชัชพล สารธรรม 0
กาญจนบุรี - อำนาจ พิศมัย 5
นครปฐม - พุฒิเศรษฐ์ จิตพินิจชัย -
พิษณุโลก - สรวัตร ประภานิติเสถียร ชนะบาย
พิษณุโลก - สรวัตร ประภานิติเสถียร 0
กาญจนบุรี - อำนาจ พิศมัย 5
กาญจนบุรี - อำนาจ พิศมัย 5
กระบี่ - วรพล เกื้อผล 0

รอบชิงเหรียญทองแดง

รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เชียงราย - ปรเมศวร์ เลิศเกษม 0    
 กรุงเทพมหานคร - ทาคายูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา 5      กรุงเทพมหานคร - ทาคายูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา ชนะบาย
     อุบลราชธานี - สินชัย ธรรมรักษ์ -
 
     สุโขทัย - หิรัญนิธิชัชพล สารธรรม 2
 กระบี่ - วรพล เกื้อผล 5      กระบี่ - วรพล เกื้อผล 3
 พิษณุโลก - สรวัตร ประภานิติเสถียร 0    

ประเภทหญิง[แก้]

ท่าต่อสู้ (Kumite)-ทีม(3+1)[แก้]

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
กรุงเทพมหานคร 2
เชียงราย 0
กรุงเทพมหานคร ชนะบาย
อุบลราชธานี -
 
 
กรุงเทพมหานคร 0
นครศรีธรรมราช 2
 
 
นครศรีธรรมราช 2
กาญจนบุรี 0
 
 
นครศรีธรรมราช 0
ชุมพร 2
ชุมพร 2
นนทบุรี 0
ชุมพร ชนะบาย
นครปฐม -
 
 
ชุมพร 2
ภูเก็ต 0
 
 
ภูเก็ต 3
เลย 2
 
 

รอบชิงเหรียญทองแดง

รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
     
       กรุงเทพมหานคร 2
     กาญจนบุรี 0
 
     ภูเก็ต 2
 นครปฐม -      นนทบุรี 1
 นนทบุรี ชนะบาย    


ท่ารำทีม[แก้]

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
นครศรีธรรมราช 1
เชียงราย 4
เชียงราย 5
อุบลราชธานี 0
เชียงราย 3
นนทบุรี 2
 
 
นครปฐม -
นนทบุรี ชนะบาย
 
 
เชียงราย 0
เลย 5
 
 
ภูเก็ต 2
เลย 3
 
 
เลย 4
กาญจนบุรี 1
 
 
กาญจนบุรี 3
ฉะเชิงเทรา 2
 
 

รอบชิงเหรียญทองแดง

รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นครศรีธรรมราช 5    
 อุบลราชธานี 0      นครศรีธรรมราช 2
     นนทบุรี 3
 
     กาญจนบุรี 4
       ภูเก็ต 1
     

ท่ารำบุคคล[แก้]

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
สกลนคร - สินีนาถ บุตรสีผา
ชุมพร - ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา ชนะบาย
ฉะเชิงเทรา - จันทร์จิรา กาบตุ้ม 0
ชุมพร - ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา 5
ชุมพร - ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา 5
เชียงราย - กีฬารักษ์ ใจกล้า 0
 
 
กรุงเทพมหานคร - กรวรรณ ดีวาจา 1
เชียงราย - กีฬารักษ์ ใจกล้า 4
เชียงราย - กีฬารักษ์ ใจกล้า 4
อุบลราชธานี - พัชรพร ชิณพรม 1
ชุมพร - ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา 4
เลย - นฤมล จันทร์สม 1
 
 
กาญจนบุรี - วรนาถ เพชรรัตน์ 2
นครศรีธรรมราช - เมทินี หมื่นละม้าย 3
นนทบุรี - ประภัทสนันท์ นางาม 0
นครศรีธรรมราช - เมทินี หมื่นละม้าย 5
นครศรีธรรมราช - เมทินี หมื่นละม้าย 0
เลย - นฤมล จันทร์สม 5
 
 
นครปฐม - ฉัตรแก้ว ไทยบันเทิง
เลย - นฤมล จันทร์สม ชนะบาย
ภูเก็ต - นจิรา มุขพันธ์ 2
เลย - นฤมล จันทร์สม 3

รอบชิงเหรียญทองแดง

รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สกลนคร - สินีนาถ บุตรสีผา    
 ฉะเชิงเทรา - จันทร์จิรา กาบตุ้ม ชนะบาย      ฉะเชิงเทรา - จันทร์จิรา กาบตุ้ม 0
     เชียงราย - กีฬารักษ์ ใจกล้า 5
 
     นครศรีธรรมราช - เมทินี หมื่นละม้าย 0
 นครปฐม - ฉัตรแก้ว ไทยบันเทิง      ภูเก็ต - นจิรา มุขพันธ์ 5
 ภูเก็ต - นจิรา มุขพันธ์ ชนะบาย    

อ้างอิง[แก้]