เพลงชาติซิมบับเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
maiwere Zimbabwe
คำแปล: ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว
ชื่ออื่นSimudzai Mureza wedu WeZimbabwe
English: Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe
อังกฤษ: And may the Almighty protect and bless our land
เนื้อร้องSolomon Mutswairo, ค.ศ. 1994
ทำนองFred Changundega, ค.ศ. 1994
รับไปใช้มีนาคม ค.ศ. 1994

ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว (อังกฤษ: Blessed be the Land of Zimbabwe Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe; Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe) เพลงชาติของซิมบับเว. ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1994 ภายหลังจากการประกวดเนื้อร้องใหม่ แทนที่เพลงชาติฉบับเดิมที่ชื่อว่า อิเช คอมโบเรรา อาฟรีกา (Ishe Komborera Africa). ผู้ชนะเลิศในการประกวดเนื้อร้อง ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ Solomon Mutswairo และ เรียบเรียงทำนองโดย Fred Changundega ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ ภาษาเอนเดเบล ซึ่งเป็นภาษาหลักอีกสองภาษาของซิมบับเว โดยมีการแปลเนื้อร้องทั้ง 3 ภาษาหลักที่ใช้ในซิมบับเว

เนื้อร้อง[แก้]

เนื่องจากซิมบับเวมีภาษาประจำชาติ 16 ภาษา เนื้อเพลงของเพลงโชนาดั้งเดิมจึงได้รับการแปลเป็นภาษาประจำชาติอีก 15 ภาษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 2013 ข้อความถูกจัดวางในรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ ค.ศ. 2013 อย่างไรก็ตาม ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในฉบับสุดท้ายในรัฐธรรมนูญ มีความหลากหลายตั้งแต่ฉบับบทกวีและเมตริกที่มีการใช้งานทั่วไปจนถึงจุดนั้น และยังคงเป็นเช่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งข้อความที่เป็นทางการใหม่และรูปแบบทั่วไปเพิ่มเติมแสดงอยู่ด้านล่าง

แม้ว่าการแปลทั้งหมดจะเป็นทางการและมีสถานะเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ แต่เวอร์ชันโชนา และเอ็นเดเบเล่ ยังคงเป็นสองรูปแบบที่แพร่หลายมากที่สุดในการนำไปใช้ตามปกติ

เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ(เป็นทางการ) เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ(ไม่เป็นทางการ ตามบท) เนื้อเพลงภาษาโซนา เนื้อเพลงภาษาเอ็นเดเบล[1]

I
O lift high, high, our flag of Zimbabwe
Born of the fire of the revolution
And of the precious hlood of our heroes.
Let's defend it against all foes;
Blessed be the land of Zimbabwe.

II
Behold Zimbabwe so richly adorned
With mountains and rivers, beautiful.
Let rain abound and fields yield the seed
May all be fed and workers rewarded.
Blessed be the land of Zimbabwe.

III
O God, bless the land of Zimbabwe,
The land of our heritage,
From the Zambezi to the Limpopo.
May our leaders be just and exemplary,
Blessed be the land of Zimbabwe.

I
O lift high the banner, the flag of Zimbabwe,
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes’ sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.

II
O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.

III
O God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.

I
Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nemoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

II
Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

III
Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

I
Phakamisan’ifuleg’yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko
Legazi, legaz’ elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezitheni zonke;
Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

II
Khangelan’iZimbabwe yon’ihlotshisiwe
Ngezintaba langemiful’ebukekayo.
Kaline, izulu kaline izilimo zande,
‘zisebenzi zename, labantu basuthe
Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

III
Nkosi busis’ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke
Kusukela, kusuk’ eZambezi kusiy’ eLimpopo.
Abakhokheli babelobuqotho
Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

เนื้อเพลงภาษาเนียนจา[2] เนื้อเพลงภาษาเซวา[3] เนื้อเพลงภาษากาลางกา[4] เนื้อเพลงภาษาโคอิซาน[5]

I
O nyamulani mmwamba, mbendela yathu ya Zimbabwe
Yobadwa ndi moto wa nkhondo
Ndi gazi lofunikila la ngwazi zathu.
Tiyeni tiliteteze kwa adani onse;
Lidalitsidwe dziko la Zimbabwe.

II
Yang'anani Zimbabwe ya mphatso zambili
Ndi maphiri ndi msinje, zokongola.
Mvula igwe yambili ndi minda itulutse chakudya
Anthu onse akhuthe ndi a ntchito alipilidwe.
Lidalitsidwe dziko la Zimbabwe.

III
O Mulungu, dalitsani dziko la Zimbabwe,
Dziko la mphatso yathu,
Kuchokela ku Zambezi kufika ku Limpopo.
Atsogoleli akhale pa chilungamo ndi ubwino wowoneka.
Lidalitsidwe dziko la Zimbabwe.

I
Simuzani mureza wathu waZimbabwe
Idabarwa namuriro wachimureuga:
Namaropa mazhinji amagauba
Tiyiziwirire zvikerema zventse
Ngarikomborerwe dziko raZimbabwe.

II
Ringani dziko ridatsimizwa
Namabango, naturudzi zvidadekesa.
Madzi ngaagwe, minda ipase poso
Waseenzi wadekedzerwe, dungwe rigorwe
Ngarikomborerwe dziko raZimbabwe.

III
Murungu komborerani dziko raZimbabwe
Dziko rawakuru wathu wakare tentse;
Kubuda kuna Zambezi mupaka kuna Limpopo.
Nawatungamiri waite ndaramo,
Ngarikomborerwe dziko raZimbabwe.

I
Milidzani fulegi yedu yeZimbabwe
Yakazwagwa nengwa yelununguko
Nelopa njinji lebagwi bedu
Tilidzibilile muzwita zose:
Ayipiwe mahha hango yeZimbabwe.

II
Lingani Zimbabwe Hango yakanaka
Nematombo nenjizi dzakanakisisa.
Vula ngayine minda ipembele
Bahingi balalame banhu bose bagute.
Ayipiwe mahha hango yeZimbabwe.

III
Ndzimu yengemadzani Hango yeZimbabwe
Hango yabobatategulu bedu tose
Kubva Zambezi kunoti Limpopo.
Nebatungamili babenendulamo.
Ayipiwe mahha hango yeZimbabwe.

I
Tanka ho Fulegi tan ka ho, ka fulegi tan ka ho,
Tcuan tcuara tem a ka kui sa-ua hi nguu ua e tuise ho we hi hum kadi, Zimbabwe nguu uae

II
Zimbabwe tcanuu, e nahu e nyua hue hi,
Eshingisa e g ǀǀ awu g ǀǀ aua tcuara g ǀǀ awu, tcuan ire ǀǀ a, e tuise ho we hi nguu ka di, Zimbabwe nguu ka di.

III
Dzimu tcuara tsau maa, hi nguu ka di, Zimbabwe di.
Hu mae tanuu, Zambezi hua ninuu kua kuise, Limpompo, kua si ke ko.
Ha tcuan ira g ǀǀ o tconi ira ebkua ho tcan, e kairse tsau muari tcuan ua tca, hi nguu ka di Zimbabwe di.

เนื้อเพลงภาษานามิยา[6] เนื้อเพลงภาษาอันเดา[7] เนื้อเพลงภาษาซองกา[8] เนื้อเพลงภาษาโซโท[9]

I
Nyamulani indembela yedu yeZimbabwe
Yakazwalwa nehondo yolusungunuko
Nelopa inji lyamagamba edu,
Tiyitabilije kuzwita zwose;
Ngaikombolelwe inyika yeZimbabwe.

II
Lingani Zimbabwe inyika inopenya
Namatunhu nenjizi zwinoyebeka.
Ngaine ivula ngaine zwilimwa zwiwande
Bashingi beshante nabanhu begute.
Ngaikombolelwe inyika yeZimbabwe.

III
Mwali kombolelani inyika yeZimbabwe,
Inyika yamatategulu edu isu tose,
Kuvila Zambezi kuswika Limpopo.
Batungamili bebe nobululami,
Ngaikombolelwe inyika yeZimbabwe.

I
Murudzai mujeke, wedu weZimbabwe
Wakabarwa ngemwoto weChimurenga
Nengazi yemagamba
Tidziirire kuaengi eshe
Ngaikomborerwe Nyika yeZimbabwe.

II
Ringirai Zimbabwe Nyika yakatsvindiswa
Ngemakomo nenzizi zviinoyeveedza
Ngainaye mvura, ngainaye minda ipe mbeu
Vashandi vakudzwe ruzhinji rugutswe
Ngaikomborerwe Nyika yeZimbabwe


III
Mwari komborerai Nyika yeZimbabwe
Nyika yamadziteteguru edu
Kubvira Zambezi kuguma Limpopo
Neatungamiri aa nendaramo
Ngaikomborerwe Nyika yeZimbabwe

I
Tlakusani mujeko wa hina waZimbabwe. Yi nga tswariwa hi ndzilo wa nyimpi ya ntshuxeko na ngati yinyingi ya tinhenha. Hi yi sivelela ka valala hinkwavo a ri katekisiwe tiko raZimbabwe.

II
Langutani Zimbabwe tiko ri nga xongisiwa hi tintshava na mikova swi khavisaka. A yi ne mpfula masimu ya nyika. Vatirhi va tsaka xitshungu xi xurha. A ri katekisiwe tiko ra Zimbabwe.

III
Hosi katekisani tiko ra Zimbahwe, tiko ra yakokwana va hina hinkwerhu, ku sukela Zambezi ku kala Limpopo. Na vurhangeri byi va na vunene, a ri katekisiwe tiko ra Zimbabwe.

I
Phahamisang fuleki ea rona ea Zimbabwe
E tsoetsoeng ka ntoa ea tokoloho
Le mal'amangata abahale ba rona
Re e tsireletse ho lira tsohle;
Ha le hlohonolofatsoe lefatse la Zimbabwe.

II
Talimang Zimbabwe eona e khabisitsoe
Ka lithaba ne linoka tse bohehango.
Pula ha ine lilemo li ate
basebeletsi ba atlehe, batho bakhure
Ha le hlohonolofatsoe lefatse la Zimbabwe.

III
Morena, hlohonolofatsa lefatse la Zimbabwe,
Lefatse la baholoholo ba rona,
Ho tloha Zambezi ho fihla Limpopo.
Le baeteleli ba eme nneteng,
Ha le hlohonolofatsoe lefatse la Zimbabwe.

เนื้อเพลงภาษาตองกา(แอฟริกา)[10] เนื้อเพลงภาษาสวานา[11] เนื้อเพลงภาษาเวนดา[12] เนื้อเพลงภาษาโคซ่า[13]

I
Amunyampule Ndembela
Yesu yaZimbabwe
Yakazyalwa aNkondo yaLwaangunuko
Abulowa bunji bwabasilumamba
Tuyitabilile kuli basinkondoma
Ngayilongezegwe nyika yaZimbabwe

II
Amulange Zimbabwe
Yo iidobeekedwe
Amalundu Amilonga iiyebeka
Mvula ngayiwe zilimwa zivule
Babeleki Bajane, Abantu Bakkute
Ngayilongezegwe Nyika yaZimbabwe

III
Mwami longezya nyika
Yesu yaZimbabwe
Nyika yabaMataata besu Iswe Toonse
Kuzwa kuli Zambezi kuya kuli Limpopo
Bazulwidi Babe chitondeezyo
Ngayilongezegwe Nyika yaZimbabwe

I
O tsholeletsang godimo, folaga ya rona ya Zimbabwe
Ee tshotshweng ke ntwa ya kgololesego
Le madi ya megaka ya rona
Re le tshireletse mo go baba ba rona
Ka le segofatswe le fatshe la Zimbabwe

II
Bonang Zimbabwe ee kgabisetsweng
Ka di thaba le dinoka tse di ntle
Pula a ine le masimo a nnc le di dipoelo
Botlhe bas a tlhtoke dijo le babereki ba duelwe
Ka le segofatswe le fatshe la Zimbabwe


III
Modimo, segofatsa le fatshe la Zimbabwe
Le fatshe boswa jwa rona
Go tswa Zambezi go ya Limpopo
A baeteledipele ba rona ba ne le maotsholo a bone a a eletsegang
Ka le segofatswe le fatshe la Zimbabwe

I
Takusani tuḽaga yashu ya Zimbabwe
Ye ya bebwa nga nndwa ya mbofholowo
Na malofha manzhi a vhahali vhashu
Ri ḽi tsireledze maswinani oṱhe;
Kha ḽi fhaṱutshedzwe shango ḽa Zimbabwe.

II
Sedzani Zimbabwe ḽone ḽo shomedzwa
Nga dzithavha na milambo, i tamisaho.
Kha i ṋe, mvula kha i ṋe zwiliṅwa zwi ande
Vhashumi vha tondwe vhathu vha fure
Kha ḽi fhaṱutshedzwe shango ḽa Zimbabwe.

III
Murena fhaṱutshedza shango ḽa Zimbabwe
Shango ḽa vhomakhulukuku vhashu riṋe roṱhe
U bva Zambezi u guma Vhembe
Vharangaphanḓa vha vhe na ndulamo.
Kha ḽi fhaṱutshedzwe shango ḽa Zimbabwe.

I
Phakamisani flegi yethu yaseZimbabwe
Eyavela ngedabi lenkululeko
Ngegaz elininz' elamagorha ethu
Lisikhusele nakwiintshaba zonke
Malisikelelwe iLizwe laseZimbabwe

II
Jongan'iZimbabwe yon'ihonjisiwe
Ngeentaba ezintle nemilamb'emihle
imvula inethe nezityalo zande
'basebenzi bavun' abantu bahluthe
Malisikelelwe iLizwe lase Zimbabwe

III
Nkosi sikekelela iLizwe laseZimbabwe
ILizwe lemveli yethu thina sonke
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Iinkokheli zibenenyaniso
Malisikelelwe iLizwe laseZimbabwe

แปลภาษาไทย(เป็นทางการ) เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ(ไม่เป็นทางการ ตามบท)

I
โอ้ ชักธงซัมบับเวขึ้นสูง
เกิดจากไฟแห่งการปฏิวัติ
และเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของเรา
เราปกป้องจากศัตรูทั้งหมด
คุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว

II
มองดูซิมบับเวลเป็นประเทศที่ได้รับกาตกแต่ง
ด้วยภูเขาและแม่น้ำที่งดงาม
ขอให้นตกชุก ให้ทุ่งเกิดผล
ขอให้ทุกคนได้รับอาหาร และคนงานให้มีกำลังใจ
คุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว

III
ขอให้พระเจ้าทรงค้มครองแผ่นดินซิมบับเว
แผ่นดินบรรพบุรุษของเรา
จากแม่น้ำแซมบีซีถึงแม่น้ำลิมโปโป
ขอให้ผู้นำของเรามีคามยุติธรรมและเป็นแบบอย่าง
คุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว

I
โอ้ ชักธงซัมบับเวขึ้นสูง
สัญลักษณ์ประกาศอิสรภาพแห่งชัยชนะ
เรายกย่องผู้เสียสละของวีรบุรุษของเรา
และขอให้คำมั่นว่าจะรักษาดินแดนของเราให้รอดพ้นจากศัตรู
และขอพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงคุ้มครอง และอำนวยพรแผ่นดินของเรา

II
โอ้ ซิมบับเวอันเป็นที่รัก ถูกตกแต่งอย่างน่าอัศจรรย์
ด้วยภูเขาและแม่น้ำไหลลดหลั่นอย่างอิสระ
ขอให้ฝนตกชุก และทุ่งอันอุดมสมบูรณ์
ขอให้ทุกคนได้รับอาหาร และคนงานให้มีกำลังใจ
และขอพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงคุ้มครอง และอำนวยพรแผ่นดินของเรา

III
ข้าแต่พระเจ้า เราขอวิงวอนให้พระองค์ทรงอำนวยพรแผ่นดินเกิดของเรา
แผ่นดินแห่งบรรพบุรุษที่มอบให้ทั้งปวง
จากแม่น้ำแซมบีซีถึงแม่น้ำลิมโปโป
ขอให้ผู้นำเป็นแบบอย่าง
และขอพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงคุ้มครอง และอำนวยพรแผ่นดินของเรา


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Constitution of Zimbabwe (Nedebele), kubatana.net
 2. Constitution of Zimbabwe (Chewa) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 3. Constitution of Zimbabwe (Chibarwe) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 4. Constitution of Zimbabwe (Kalanga) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 5. Constitution of Zimbabwe (Koisan) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 6. Constitution of Zimbabwe (Nambya) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 7. Constitution of Zimbabwe (Ndau), kubatana.net
 8. Constitution of Zimbabwe (Shangani) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 9. Constitution of Zimbabwe (Sotho) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 10. Constitution of Zimbabwe (Tonga), kubatana.net
 11. Constitution of Zimbabwe (Tswana) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 12. Constitution of Zimbabwe (Venda) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net
 13. Constitution of Zimbabwe (Xhosa) เก็บถาวร 2021-08-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, kubatana.net

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เพลงชาติซิมบับเว