อังกอลาอาวังตึ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Angola Avante!
อังกอลาอาวังตึ
เนื้อร้องมานูแวล รุย อัลวึช มงไตรู, ค.ศ. 1975
ทำนองรุย อัแบโต วิเอรา ดิแอส มินกัส
รับไปใช้ค.ศ. 1975
ตัวอย่างเสียง

"อังกอลาอาวังตึ" (โปรตุเกส: Angola Avante) เป็นเพลงชาติแองโกลา ประพันธ์เนื้อร้อง มานูแวล รุย อัลวึช มงไตรู และ ทำนองโดย รุย อัแบโต วิเอรา ดิแอส มินกัส ภายหลังการประกาศเอกราชจากโปรตุเกส เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 เนื้อร้องของเพลงชาติ ได้กล่าวถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการแนวร่วมประชาชนปลดปล่อยแองโกลา (MPLA) ในฐานะรัฐพรรคการเมืองเดียว ภายใต้ระบอบสังคมนิยม จนถึง ค.ศ. 1992

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาโปรตุเกส (ฉบับราชการ)[แก้]

ภาษาโปรตุเกส สัทอักษรสากล คำแปล

I
Ó Pátria, nunca mais esqueceremos
Os heróis do quatro de Fevereiro.
Ó Pátria, nós saudamos os teus filhos
Tombados pela nossa Independência.
𝄆 Honramos o passado e a nossa História,
Construindo no Trabalho o Homem novo. 𝄇

Coro:
Angola, avante!
Revolução, pelo Poder Popular!
Pátria Unida, Liberdade,
Um só povo, uma só Nação!

II
Levantemos nossas vozes libertadas,
Para glória dos povos Africanos,
Marchemos combatentes Angolanos,
Solidários com os povos oprimidos,
𝄆 Orgulhosos lutaremos pela Paz,
Com as forças progressistas do mundo. 𝄇

Coro[1][2][3]

1
[ˈɔ ˈpatɾjɐ | ˈnũkɐ ˈmajz ɨʃkɨsɨˈɾemuʃ]
[uz iˈɾɔjʒ du ˈkwatɾu dɨ fɨvɨˈɾɐjɾu ǁ]
[ˈɔ ˈpatɾjɐ | ˈnɔʃ sawˈdɐmuz uʃ ˈtewʃ ˈfiʎuʃ]
[tõˈbaduʃ ˈpeɫɐ ˈnosɐ ĩdɨpẽˈdẽsjɐ ‖]
𝄆 [õˈɾɐmuz u pɐˈsadu jɐ ˈnosɐ iʃˈtɔɾjɐ |]
[kõʃtɾuˈĩdu nu tɾɐˈbaʎu u ˈɔmẽj̃ ˈnovu ‖] 𝄇

[ˈkoɾu]
[ɐ̃ˈgoɫɐ | ɐˈvɐ̃tɨ ‖]
[ʁɨvuɫuˈsɐ̃w | ˈpeɫu puˈde(ɾ) pupuˈɫa(ɾ) ‖]
[ˈpatɾjɐ uˈnidɐ | ɫibɨɾˈdadɨ |]
[ˈũ ˈsɔ ˈpovu | ˈumɐ ˈsɔ nɐˈsɐ̃w ‖]

2
[ɫɨvɐ̃ˈtemuʒ ˈnosɐʒ ˈvozɨʒ ɫibɨɾˈtadɐʃ |]
[pɐɾɐ ˈgɫɔɾjɐ duʃ ˈpovuz ɐfɾiˈkɐnuʃ |]
[maɾˈʃemuʃ kõbɐˈtẽtɨz ɐ̃guˈɫɐnuʃ |]
[suɫiˈdaɾjuʃ kõ uʃ ˈpovuz opɾɨˈmiduʃ |]
𝄆 [oɾguˈʎozuʒ ɫutɐˈɾemuʃ ˈpeɫɐ ˈpaʃ |]
[kõ ɐʃ ˈfoɾsɐʃ pɾugɾɨˈsiʃtɐʒ du ˈmũdu ǁ] 𝄇

[ˈkoɾu][4]

1
โอ้มาตุภูมิ เราจะไม่มีวันลืม
วีรบุรุษ แห่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์
โอ้ มาตุภุมิ เราของแสดงความยินดีกับลูกหลานของท่าน
แด่ผู้ตายเพื่อเอกราชของเรา
𝄆เราให้เกียรติกับเรื่องอดีตและประวัติศาสตร์ของเรา
ด้วยแรงงานของเรา เราสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่𝄇


ประสานเสียง
ก้าวไปข้างหน้า เพื่อชาวแองโกลา
ปฏิวัติด้วยอำนาจของประชาชน
ประเทศที่เป็นเอกภาพ เสรีภาพ
หนึ่งประชาชน หนึ่งประเทศชาติ

2
ขอให้เราเปล่งเสียงเพื่ออิสรภาพของเรา
เพื่อเป็นเกียรติของชาวแอฟริกา
เราจะเดินขบวน เพื่อนักสู้ชาวแองโกลา
ในความเป็นหนึ่งกับชาติที่กดขี่
𝄆เราจะสู้อย่างภาคภูมิใจเพื่อสันติภาพ
พร้อมกับพลังที่ก้าวไปข้างหน้าของโลก𝄇

ภาษาคิคองโก (ภาษาประจำชาติ)[แก้]

ภาษาคิคองโก สัทอักษรสากล

I
E nsi'eto, katulendi kubavilakana ko
N'nûngi mya kya n'nya kya ngond'a n'zole.
E nsi, kûnda tukûndânga bana baku
Bazîmbana mu diambu dya kimpwânza kyeto.

𝄆 Zitisa tuzitisânga mavioka ye kinkulu kyeto,
Mu salu kyeto, tunga tutungânga muntu’a mpa. 𝄇

Ngola, nda kuntwala!
Nsobolo muna lendo kya n'kangu!
Nsi'a vukana, (muna) kimpwanza!
Nkang'umosi, n'toto mosi!

Tutumbula ngolo ndinga zeto zayambulwa
Mu dyambu dya nkangu mya Afrika.
Makesa ma Ngola, diata tudiata
Muna kintwadi ye nkangu mina mu kinkole.

𝄆 Yinga, mu yadisa ngemba, nwana tunwana mvita
Vamosi ye ngolo zawonso za ntomosono ya nza. 𝄇

Ngola, nda kuntwala!
Nsobolo muna lendo kya n'kangu!
Nsi'a vukana, (muna) kimpwanza!
Nkang'umosi, n'toto mosi![5]

/e nsijetɔ | katuleⁿdi kubaʋilakana kɔ/
/n̩.nuːŋi mʲa kʲa n̩.nja kʲa ŋɔⁿda n̩zɔle ǁ/
/e nsi | kuːⁿda tukuːⁿdaːŋa bana baku/
/baziːᵐbana mu djaᵐbu dja kimpwaːⁿza kʲetɔ ǁ/

𝄆 /zitisa tuzitisaːŋa maʋjɔka je kinkulu kʲetɔ |/
/mu salu kʲetɔ | tuŋa tutuŋaːŋa muntuwa mpa ǁ/ 𝄇

/ŋɔla | ⁿda kuntwala ǁ/
/nsɔbɔlɔ muna leⁿdɔ kʲa n̩kaŋu ǁ/
/nsija ʋukana | (muna) kimpwaⁿza ǁ/
/ŋkaŋumɔsi | n̩tɔtɔ mɔsi ǁ/

/tutuᵐbula ŋɔlɔ ⁿdiŋa zetɔ zajaᵐbulwa/
/mu djaᵐbu dja ŋkaŋu mʲa aːfrika ǁ/
/makesa ma ŋɔla | djata tudjata/
/muna kintwadi je ŋkaŋu mina mu kiᵑkɔle ǁ/

𝄆 /jiŋa | mu jadisa ŋeᵐba | nwana tunwana ᵐʋita/
/ʋamɔsi je ŋɔlɔ zawɔnsɔ za ntɔmɔsɔnɔ ja ⁿza ǁ/ 𝄇

/ŋɔla | ⁿda kuntwala ǁ/
/nsɔbɔlɔ muna leⁿdɔ kʲa n̩kaŋu ǁ/
/nsija ʋukana | (muna) kimpwaⁿza ǁ/
/ŋkaŋumɔsi | n̩tɔtɔ mɔsi ǁ/

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Hino Angolano". República de Angola Consulado Geral no Rio de Janeiro. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-29. สืบค้นเมื่อ 2019-08-23.
  2. "Anexo III – Hino Nacional, "Angola Avante"". ConstituicaoRepublicaAngola. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-29. สืบค้นเมื่อ 2019-08-23.
  3. "Angola National Anthem Lyrics". Lyrics on Demand. สืบค้นเมื่อ 2019-08-23.
  4. Transcription was derived from https://european-portuguese.info/ipa# with slight adjustments.
  5. "Hino nacional de Angola em Kikongo". Wizi-Kongo (ภาษาโปรตุเกส). 2016-10-16. สืบค้นเมื่อ 2019-08-23.