สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี

เพลงชาติของธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย
ชื่ออื่นLumbanyeni Zambia
English: Stand yet Sing of Zambia, Proud and Free
ทำนองเอนอค ซอนตอนกา, ค.ศ. 1897
รับไปใช้14 กันยายน ค.ศ. 1973
ตัวอย่างเสียง

สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี (อังกฤษ: Stand and Sing of Zambia, Proud and Free; เบ็มบา: Lumbanyeni Zambia) เป็นเพลงชาติของแซมเบีย ทำนองเพลงชาติได้ยืมดนตรีจากเพลง นุโกซี ซิเกเล อีอาฟรีกา (ขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองแอฟริกา) เรียบเรียงทำนองโดย เอนอค ซอนตอนกา เมื่อ ค.ศ. 1897 บทร้องได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในการประกาศเอกราชของชาติ บทร้องดังกล่าวมีเนื้อหาตรงข้ามกับของซอนตอนกา ที่ปรากฏในเนื้อร้องบทที่ 1 ของ เพลงชาติแอฟริกาใต้

เนื้อร้อง[แก้]

"สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"
ภาษาเบ็มบา ภาษาเชวา ตองกา ภาษาอังกฤษ คำแปล
บทที่ 1
Lumbanyeni Zambia, no kwanga,
Ne cilumba twange tuumfwane,
Mpalume sha bulwi bwa cine,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.
Imani timtamande Zambia,
Dziko la cimwemwe ndi umodzi,
Ife tinamenyera ufulu,
Tinapata ufuluwu,
Umodzi ndi mphamvu.
Atumutembaule Zambia,
mbotubelekela antoomwe,
Twakazunda akwaanguluka,
Akulilela,
Toonse Tuswangane.

Stand and sing for Zambia, proud and free,
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for the right,
We have won freedom's fight.
All one, strong and free.

แผ่นดินนี้คือแซมเบียแห่งอิสรภาพ จงลุกและขับขาน
แผ่นดินแห่งความสำเร็จและจงปิติยินดี
ชัยชนะในการต่อสู้ ความถูกต้อง
พวกเราจงได้ชนะความเป็นเสรีภาพ
ทั้งหนึ่งเดียว ความแข็งแกร่งและอิสระ

บทที่ 2
Bonse tuli bana ba Africa,
Uwasenaminwa na Lesa,
Nomba bonse twendele pamo,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.
Africa ndiye Mayi wathu,
Dzanja la Mbuye lamdalitsa
Tiyeni tonse tigwirizane
Ndife abale m'dziko:
Umodzi ndi mphamvu.
Afrika mbabaama besu,
Cisi cakalelekw' aLeza,
Toonse tobantu tuswaangane,
Mubwanabokwabo,
Zambia Omubotu.

Africa is our own motherland,
Fashion'd with and blessed by God's good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, strong and free.

มาตุภูมิแอฟริกาของเรานี้
จงอยู่อันกระจ่างและพรของพระเจ้าโดยฝีมือ
พวกเราให้ความร่วมมือเป็นเด็ดเดี่ยว
ใต้ร่มแสงของพี่น้อง
ทั้งหนึ่งเดียว ความแข็งแกร่งและอิสระ

บทที่ 3
Fwe lukuta lwa Zambia lonse,
Twikatane tubyo mutende,
Pamo nga lubambe mu mulu,
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.
Dziko limodzi, mtundu umodzi
Ndi cilakolako cathutu
Ulemu ndi mtendere m'dziko
Monga nkwazi m'mwamba:
Umodzi ndi mphamvu.
Ciinga comwe ncotulilila,
Mbulemu aluumuno mucisi,
Mbuli Sikwaze Mbwauluka,
Zambia, omubotu,
Toonse Tuswangane.

One land and one nation is our cry,
Dignity and peace 'neath Zambia's sky,
Like our noble eagle in its flight,
Zambia, praise to thee.
All one, strong and free.

หนึ่งแผ่นดิน และหนึ่งประชาชน คือเสียงเรียกร้องจากเรา
ศักดิ์ศรีและสันติภาพ ใต้นภาดินแดนแซมเบีย
คล้ายกับนกอินทรีย์โบยบินผู้สูงศักดิ์ของเรา
แซมเบีย สรรเสริญแด่พระองศ์
ร่วมกันเป็นหนึ่ง ด้วยแข็งแกร็งและเสรีภาพ

บทประสานเสียง (ร้องต่อจากบทที่ 1)
Lumbanyeni,
Lesa, Lesa, wesu,
Apale calo,
Zambia, Zambia, Zambia.
Fwe bantungwa
Mu luunga lwa calo.
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.
Timtamande,
Mlungu, Mlungu wathu,
Adalitse,
Zambia, Zambia, Zambia.
Omasuka pansi
Pa ndembela yathu.
Zambia timtamande.
Umodzi ndi mphamvu.
Atulumbe,
Leza Leza Wesu
Cisi Cesu,
Zambia, Zambia, Zambia,
Andembela,
yuunga mucisi cesu,
Zambia Omubotu,
Toonse Tuswangane.

Praise be to God,
Praise be, praise be, praise be,
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand
Under the flag of our land.

ขอสรรเสริฐแด่พระเจ้า
จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ จงสรเสริญ
อำนวยรพให้ชาติอันยิ่งใหญ่ของเรา
แซมเบีย แซมเบีย แซมเบีย
ประชาชนเป็นอิสระอย่างยั่งยืน
ใต้ร่มธงแผ่นดินของเรา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]