ข้ามไปเนื้อหา

ยาบะนีย์อัสซะฮะรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Yā Banīy As-Saharā'
ยา บะนีย์ อัส ซะฮะรา
คำแปล: โอ บุตรแห่งซาฮารา
يا بني الصحراء
เนื้อร้องไม่ทราบผู้แต่ง
ทำนองไม่ทราบผู้แต่ง
รับไปใช้พ.ศ. 2519
ตัวอย่างเสียง
ยาบะนีย์อัสซะฮะรา (บรรเลง)

"ยา บะนีย์ อัส ซะฮะรา'" (อาหรับ: يا بني الصحراء, "โอ บุตรแห่งซาฮารา") เป็นชื่อของเพลงชาติเวสเทิร์นสะฮาราอย่างเป็นทางการ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2522

บทร้อง[แก้]

เนื้อร้อง ภาษาอาหรับ ปริวรรต อักษรลาติน เนื้อร้อง ภาษาสเปน เนื้อร้อง ภาษาฝรั่งเศส English lyrics
O Sons of the Sahara
يا بني الصحراء
O hijos del Sáhara
يا بني الصحراء


يا بني الصحراء
يا بني الصحراء
يا بني الصحراء
انتم في الوغى
حاملي المشعل
في الدرب الطويل
اصنعوا الثورة
في أمتنا
واسلكوا من أجلها هذا السبيل
اقطعوا رأس الدخيل
اقطعوا رأس الدخيل
أيها الثوار
يا مجد الوطن
اقطعوا الاقطاع
في هذا الربوع
وانزعو بالحرب أسباب الفتن
ورفضوها لا خضوع لا خنوع
لا عميل لا دخيل
لا عميل لا دخيل
أيها السائل عنا إننا
من تحدى في الجهاد المستحيل
نحن من حطم ذاك الوثنا
نحن من لقنه الدرس الجليل
إننا شعب نبيل
إننا شعب نبيل
نحن من أعلناها ضد
الغزاة ثورة تحرق كل الغاصبين
إنها الحرب التي تمحو الطغات
وتقر الحق حق الكادحين
إننا شعب نبيل
إننا شعب نبيل
إنها الثورة من أجل الشعوب
وستمضي في البلاد العربية
تصنع الوحدة دوما في القلوب
وتقيم العدل والديمقراطية
كل قرن كل جيل
كل قرن كل جيل

Yā banī ṣ-ṣaḥrāʾi antam fī l-waġā ḥāmilī l-mašʿali fī d-darbi ṭ-ṭawīl
Iṣnaʿū ṯ-ṯawrata fī ummatinā w-aslukū min aǧlihā haḏā s-sabīl
Iqṭaʿū raʾsa d-daḫīl iqṭaʿū raʾsa d-daḫīl
Ayyuhā ṯ-ṯuwwāru yā maǧd al-waṭan iqṭaʿu l-iqṭāʿa fī haḏī r-rubūʿ
Wa-nzaʿū bi-l-ḥarbi asbāba l-fitan w-arfuḍūhā lā ḫuḍūʿu lā ḫunūʿ
Lā ʿamīlu lā daḫīl lā ʿamīlu lā daḫīl
Ayyuhā s-sāʾilu ʿannā innanā man taḥaddā fī l-ǧihādi l-mustaḥīl
Naḥnu man ḥaṭṭama ḏāka l-waṯanā naḥnu man laqqanahu d-darsa l-ǧalīl
Innanā šaʿbu nabīl innanā šaʿbu nabīl
Naḥnu man aʿlannāhā ḍida l-ġuzāt ṯawratu taḥriqu kulla l-ġāṣibīn
Innahā l-ḥarbu l-latī tamḥū ṭ-ṭuġāt wa-tuqirru l-ḥaqqa ḥaqqa l-kādiḥīn
Innanā šaʿbu nabīl innanā šaʿbu nabīl
Innahā ṯ-ṯawratu min aǧli š-šuʿūb wa-satamḍī fī l-bilādi l-ʿarabīya
Taṣnaʿu l-wiḥdata dawmā fī l-qulūb wa-tuqīmu l-ʿadla wa-d-dīmuqrāṭīya
Kulla qarni kulla ǧīl kulla qarni kulla ǧīl
¡Oh, hijos del Sáhara!

En el campo de batalla,

ustedes son titulares

de antorcha en el camino largo

Haga la revolución en nuestra nación y siga este camino por ella.

Corte la cabeza del invasor.

Corte la cabeza del invasor.

O revolucionarios, la patria será gloriosa.

Corte los estados en esta región. Quite con la guerra las causas para la protesta y abandónelo;

ninguna sumisión, ningún ceder.

Ningún agente, ningún invasor,

ningún agente, ningún invasor.

Usted que pregunta sobre nosotros:

somos estos que conducen la lucha de transformación.

Somos estos que rompen a aquel ídolo, somos estos que entienden la lección hermosa.

Somos la gente del camino; somos la gente del camino. Somos estos que revelaron el camino contra la incursión, el que que quema encima de a los asaltantes. Esto es la guerra para borrar al opresor y establecer el derecho de los trabajadores.

Somos la gente del camino; somos la gente del camino.

El levantamiento es para la gente y avanzará en las tierras árabes.

Esto producirá la unidad siempre en los corazones y establecerá la justicia y la democracia.

Cada siglo, cada generación, cada siglo, cada generación.

O fils du Sahara!

Sur le champ de bataille, vous êtes les détenteurs de la torche sur la longue route

Faites la révolution dans notre nation et suivez cette voie pour elle.

Coupez la tête de l'envahisseur.

Coupez la tête de l'envahisseur.

Ô révolutionnaires, la patrie sera glorieuse.

Coupez les domaines dans cette région.

Enlevez dans la guerre les causes de la protestation et abandonnez-la; pas de soumission, pas de cession.

Aucun agent, aucun envahisseur, aucun agent, aucun envahisseur.

Vous qui interrogez sur nous: nous sommes ceux qui conduisent la lutte de transformation.

Nous sommes ceux qui détruisons cette idole, nous sommes ceux qui comprennent la belle leçon.

Nous sommes les gens du chemin; nous sommes les gens du chemin.

Nous sommes ceux qui ont révélé le chemin contre le raid, celui qui brûle les pillards.

C'est la guerre pour effacer l'oppresseur et établir le droit des ouvriers.

Nous sommes les gens du chemin; Nous sommes les gens du chemin.

Le soulèvement est pour le peuple et progressera dans les terres arabes.

Elle produira l'unité pour toujours dans les cœurs et instaurera la justice et la démocratie.

Chaque siècle, chaque génération, chaque siècle, chaque génération.

O sons of the Sahara! In the battlefield, you are torch holders in the long road

Make revolution in our nation and follow this path for her sake.

Cut off the head of the invader. Cut off the head of the invader.

O revolutionaries, the homeland will be glorious. Cut off the estates in this region.

Remove in war the causes for protest and abandon it; no submission, no yielding.

No agent, no invader, no agent, no invader.

You who ask about us: we are the ones who drive the transforming struggle.

We are the ones who smash that idol, we are the ones who understand the beautiful lesson.

We are the people of the path; we are the people of the path.

We are the ones who revealed the path against the raid, the one that burns up the raiders.

It is the war to erase the oppressor and establish the right of the laborers.

We are the people of the path; We are the people of the path.

The uprising is for the people and will advance in the Arab lands.

It will produce unity forever in the hearts and will establish justice and democracy.

Every century, every generation, every century, every generation.

แปลภาษาไทย
โอ บุตรแห่งซาฮารา เป็นผู้ถือคบเพลิงบนเส้นทางอันยาวไกล ในสามรบของท่าน

ทำการปฏิวัติในประเทศชาติของเรา และเดินตามเส้นทางสายนี้เพื่อประโยชน์ของเธอ

ตัดศีรษะจากผู้รุกราน ตัดศีรษะจากผู้รุกราน

โอ ปฏิวัติมาตุภูมิจงรุ่งโรจน์ ตัดออกจากดินแดนมรดกนี้ทิ้งไป

ตัดชนวนเหตุของการประท้วง และลักทิ้งในสงคราม ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมแพ้

ไม่มีตัวแทน ไม่มีผู้รุกราน ไม่มีตัวแทน ไม่มีผู้รุกราน

ท่านผู้ซึ่งไถ่ถามเกี่ยวกับเรา : เราคือผู้ที่ขับเคลื่อนการต่อสู้เพื่อปฏิรูป

เราเป็นผู้ที่ทุบทำลายเทวรูปนั้น เราเป็นผู้ที่เข้าใจในบทเรียนอันดีงาม

เราคือประเทศชาติแห่งวิถีทาง เราคือประเทศชาติแห่งวิถีทาง

เราคือผู้ที่เปิดเผยเส้นทางต่อต้าน การจู่โจม ผู้ที่คอยเผาผลาญจากผู้บุกรุก

เป็นสงครามที่จะล้มล้างผู้กดขี่ และกำหนดสิทธิของกรรมกร

เราคือประเทศชาติแห่งวิถีทาง เราคือประเทศชาติแห่งวิถีทาง

การลุกฮือเป็นของประชาชน และจะรุกคืบในดินแดนอาหรับ

จะทำให้เกิดความสามัคคีอยู่ในใจตลอดไป และจะสร้างความยุติธรรม และประชาธิปไตย

ทุกยุคสมัย ทุกศตวรรษ ทุกยุคสมัย ทุกศตวรรษ