อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา
คำแปล: ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เนื้อร้องเอนอค ซอนตองา, ค.ศ. 1897
ทำนองเอนอค ซอนตองา, ค.ศ. 1897
รับไปใช้10 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 (1994-05-10) (แอฟริกาใต้)
21 มีนาคม ค.ศ. 1990 (1990-03-21) (นามิเบีย)
24 ตุลาคม ค.ศ. 1964 (1964-10-24) (แซมเบีย)
เลิกใช้10 ตุลาคม ค.ศ. 1997 (1997-10-10) (แอฟริกาใต้)
17 ธันวาคม ค.ศ. 1991 (1991-12-17) (นามิเบีย)
14 กันยายน ค.ศ. 1973 (1973-09-14) (แซมเบีย)
ตัวอย่างเสียง

อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา (คอซา: Nkosi Sikelel' iAfrika, ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา) เป็นเพลงสวดสรรเสริญ ประพันธ์เนื้อร้องและเรียบเรียงทำนองโดยเอนอค ซอนตองา เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนสอนศาสนา ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ก่อนหน้านั้น โจเซฟ แพรรี นี้ผู้เรียบเรียงทำนองฉบับเดิมในปี ค.ศ. 1879

ประวัติ[แก้]

อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา ประพันธ์เนื้อร้อง และ เรียบเรียงทำนองโดยเอนอค ซอนตองา เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนสอนศาสนา ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ก่อนหน้านี้ โจเซฟ แพรรี เป็นผู้เรียบเรียงทำนองฉบับเดิม ในปี ค.ศ. 1879. เนื้อร้องในบทที่ 1 ประพันธ์ในภาษาคอซา ในฐานะเพลงสวดสรรเสริญ ในปี ค.ศ. 1927 ซามูเอล มักส์ยี ได้ประพันธ์บทกวีเพิ่มอีก 7 วรรค.[1]

บทร้อง[แก้]

ต้นฉบับภาษาคอซา[แก้]

ภาษาคอซา[2] คำแปลภาษาแอฟริคานส์ คำแปลภาษาไทย

: Nkosi Sikelel’ iAfrika : Maluphakamis’ uphondo lwayo : Yizwa imithandazo yethu : Nkosi sikelela, Thina lusapho lwayo

: Chorus : Yehla Moya, Yehla Moya : Yehla Moya Oyingcwele!

:Sikelela iNkosi zetu; :Zimkumbule umDali wazo; :Zimoyike zezimhlouele, :Azisikelele.

:Sikelel' amadol' esizwe, :Sikelela kwa nomlisela :Ulitwal' ilizwe ngomonde, :Uwusikilele.

:Sikelel' amakosikazi; :Nawo onk'amanenekazi; :Pakamisa wonk'umtinjana :Uwusikilele.

:Sikelela abafundisi :Bemvaba zonke zelilizwe; :Ubatwese ngoMoya Wako :Ubasikelele.

:Sikelel' ulimo nemfuyo; :Gzota zonk'indlala nezifo; :Zalisa ilizwe nempilo :Ulisikelele.

:Sikelel' amalinga etu :Awomanyana nokuzaka, :Awemfundo nemvisiswano :Uwasikele

:Nkosi Sikelel, Afrika; :Cima bonk' ubugwenza bayo :Neziggito, Nezono zayo :Uwazikelele.

:Here, seën Afrika :Mag haar gees opstyg, :Hoor ons gebede aan, :Here, seën ons, haar kinders.

: Chorus :

:

ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์
ประสานเสียง
Yehla Moya, Yehla Moya
Yehla Moya Oyingcwele!


ภาษาคอซา-เซโซโท[แก้]

ภาษาคอซา-เซโซโท คำแปลภาษาแอฟริคานส์ คำแปลภาษาไทย

: Nkosi Sikelel’ iAfrika : Maluphakamis’ uphondo lwayo : Yizwa imithandazo yethu : Usisikelele, usisikele

: Nkosi Sikelel’ iAfrika : Maluphakmis’ uphondo lwayo : Yizwa imithandazo yethu : Nkosi sikelela, Thina lusapho Iwayo

: Woza Moya (woza, woza) : Woza Moya (Woza, woza) : Woza Moya, oyingcwele : Nkosi sikelela, Thina lusapho lwayo

: Morena boloka Sechaba sa heso : O fedise dintwa le matswenyeho : Morena boloka sechaba sa heso : O fedise dintwa le matswenyeho

: O se boloke, o se boloke : O se boloke, o se boloke : Sechaba sa heso, Sechaba sa Afrika : O se boloke Morena, o se boloke : O se boloke Sechaba, o se boloke : Sechaba sa heso, se Sechaba sa Afrika

: Ma kube njalo! Ma kube njalo! : Kude kube ngunaphakade : Kude kube ngunaphakade!

:Here, seën Afrika :Mag haar gees opstyg, :Hoor ons gebede aan, :Seën ons, seën ons.

:Here, seën Afrika :Mag haar gees opstyg, :Hoor ons gebede aan, :Here, seën ons, haar kinders.

:Kom Gees (kom kom) :Kom Gees (Kom Kom) :Kom, die Heilige Gees :Here, seën ons, haar kinders.

:God, ons vra U ons nasie te beskerm, :Ingryp en die einde alle konflikte. :God, ons vra U ons nasie te beskerm, :Ingryp en die einde alle konflikte.

:Beskerm ons, beskerm ons :Beskerm ons, beskerm ons :beskerm ons nasie, ons nasie Afrika. :Beskerm ons, beskerm ons :Beskerm ons, beskerm ons :beskerm ons nasie, ons nasie Afrika.

: :

: :.

ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา พระโปรดคุ้มครองเรา.
ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งแอฟริกา
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์
ข้าแต่พระองค์ ขอได้โปรดพิทักษ์แผ่นดินของเรา
ขอโปรดเข้าแทรกแซงและยุติความขัดแย้งทั้งมวล
ข้าแต่พระองค์ ขอได้โปรดพิทักษ์แผ่นดินของเรา
ขอโปรดเข้าแทรกแซงและยุติความขัดแย้งทั้งมวล
ขอจงทรงปกป้องเรา ขอจงทรงปกป้องเรา
ขอจงทรงปกป้องเรา ขอจงทรงปกป้องเรา
แดนดินของเรา, แดนดินแอฟริกา
ขอจงทรงปกป้องเรา ขอจงทรงปกป้องเรา
ขอจงทรงปกป้องเรา ขอจงทรงปกป้องเรา
แดนดินของเรา, แดนดินแอฟริกา


ภาษาคอซา-ซูลู[แก้]

ภาษาคอซา-ซูลู[3] คำแปลภาษาแอฟริคานส์ คำแปลภาษาไทย

:Nkosi sikelel' iAfrika :Maluphakanyisw' uphondo lwayo :Yiva imathandazo yethu :Nkosi Sikelela Nkosi Sikelela

:Nkosi sikelel' iAfrika :Maluphakanyisw' uphondo lwayo. :Yiva imathandazo yethu :Nkosi Sikelela, Thina lusapho lwayo.

:Refrein :Yihla moya, yihla moya :Yihla moya oyingcwele :Nkosi Sikelela :Thina lusapho lwayo.

:(Herhaal)

:Seen ons Here God, seen Afrika, :Laat sy mag tot in die hemel reik, :Hoor ons as ons in gebede vra, :Seen ons God, Seen ons God

:Seen ons Here God, seen Afrika, :Laat sy mag tot in die hemel reik, :Hoor ons as ons in gebede vra, :Seen ons in Afrika, Kinders van Afrika.

:Chorus :Daal neer o Gees, Heilige Gees, :Daal neer o Gees, Heilige Gees, :Kom woon in ons, :Lei ons, O Heilige Gees.

:(Repeat)

ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา ขอพระเจ้าคุ้มครองเรา.
ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์
ประสานเสียง
(ร้องซ้ำ)


เพลงชาติในปัจจุบัน[แก้]

แทนซาเนีย[แก้]

ภาษาสวาฮีลี ปรากฏใน (มุงกูอีบารีกีอาฟรีกา) เป็นเพลงชาติแทนซาเนีย.

แซมเบีย[แก้]

ยืมทำนองซึ่งปรากฏในเพลงชาติที่มีชื่อว่า สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี.

แอฟริกาใต้[แก้]

เพลงชาติในอดีต[แก้]

นามิเบีย[แก้]

ในนามิเบีย "อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา" ได้ใช้เป็นเพลงชาติทางพฤตินัย ช่วงระหว่างการประกาศเอกราชในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990. ภายหลัง ได้มีการประกวดเพลงชาติฉบับใหม่. อาซาลี โดเซ็บ, เขาได้การคัดเลือกให้ประพันธ์เนื้อเพลงที่มีชื่อว่า "นามิเบีย แลนด์ออฟเดอะเบรฟ" และ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน การฉลองการประกาศเอกราชครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1991.

ซิมบับเว[แก้]

'อิเช คอมโบเรรา อาฟรีกา' เป็นเพลงชาติซิมบับเว ยืมทำนองมาจากเพลง โดยขับร้องใน ภาษาโชนา และ ภาษานาเดเบเลในบทที่ 1, ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากการประกาศเอกราช เมื่อปี ค.ศ. 1980.

ค.ศ. 1994 ได้เปลี่ยนไปใช้เพลง Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว ), แต่เพลงนี้ได้รับความนิยมในซิมบับเว.

ประเทศอิ่น ๆ และองค์กร[แก้]

การบันทึกเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Bennetta Jules-Rosette. ""Nkosi Sikelel' iAfrika"". Etudesafricaines.revues.org. doi:10.4000/etudesafricaines.4631. สืบค้นเมื่อ 2013-05-27.
  2. "Enoch Sontonga – Composer of Nkosi Sikelel' iAfrica". SouthAfrica.com Official Website. สืบค้นเมื่อ 2014-05-07.
  3. "National Anthem[,] Republic of South Africa: Other Versions". Kwanzaa Web. 1995. สืบค้นเมื่อ 2014-05-07.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]