สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันทดสอบทางศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สทศ.jpg
ที่ทำการ
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2548
สืบทอดจาก สำนักทดสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(พ.ศ. 2546-2548)
สำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย(พ.ศ. 2520-2545)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 807.1085 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล, รองผู้อำนวยการ
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ, รองผู้อำนวยการ (รักษาการ)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
www.niets.or.th

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน สทศ. มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติ[แก้]

สทศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548[2] เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรกลางในการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

วัตถุประสงค์[แก้]

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการทดสอบ เครื่องมือ นวัตกรรม เกี่ยวกับการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ประเทศ และให้บริการการทดสอบตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน[แก้]

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับ และการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียกับ หรือการศึกษาผ่านระบบ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
 7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การจัดสอบ[แก้]

สทศ. มีการจัดสอบหลายประเภท อาทิ

 1. GAT : General Appitude Test (ความถนัดทั่วไป) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 2. PAT : Professinal Appitude Test (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 3. O-NET : Ordinary National Educational Test (การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน) เป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นที่ 1 - 4 (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป. 3 ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
 4. V-NET : Vocational National Educational Test (การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา) ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
 5. I-NET: Islamic National Educational Test (การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
 6. N-NET:
 7. การสอบ IT สำหรับครู
 8. การสอบ 7 วิชาสามัญเพื่อรองรับการรับตรงร่วมกัน

การบริหารงาน[แก้]

สทศ. มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รายชื่อต่อไปนี้มีผลตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

 1. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[3]
 2. รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
 3. ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
 4. รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร
 5. ดร.วราภรณ์ สีหนาท
 6. ศ.สุรพล นิติไกรพจน์
 7. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการและเลขานุการ

อดีตคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[แก้]

 1. ดร.สงบ ลักษณะ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 2. รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ดร.วาสนา ประวาลพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีดังนี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง 3 กันยายน พ.ศ. 2548 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (รักษาการ)
2. ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน 3 กันยายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วาระแรก)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (วาระที่สอง)[4]

ศูนย์เครือข่าย[แก้]

พื้นที่รับผิดชอบและดูแล ประธานศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย
พื้นที่ภาคกลางตอนบน อ.สุรชัย ภิญโญชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พื้นที่ภาคเหนือ อ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผศ.พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พื้นที่ภาคตะวันออก ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พื้นที่ภาคตะวันตก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พื้นที่ภาคใต้และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]