สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สทศ.jpg
ที่ทำการ
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2548
สืบทอดจาก สำนักทดสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(พ.ศ. 2546-2548)
สำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย(พ.ศ. 2520-2545)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 807,108,500 บาท
(พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล, รองผู้อำนวยการ
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ, รองผู้อำนวยการ (รักษาการ)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
www.niets.or.th

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน สทศ. มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติ[แก้]

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "สทศ" ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)" เรียกโดยย่อว่า "NIETS" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระและหน้าด้าที่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการศึกษาจึงมีความเป็นกลาง เป็นสถาบันที่มีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และให้บริการ ทางด้านการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์[แก้]

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทำลายการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับ และการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียกับ หรือการศึกษาผ่านระบบ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทำลายการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
 7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน[แก้]

1. จัดการบริหารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้ได้มาตรฐาน 2. พัฒนาข้อสอบให้สามารถวัดได้ทุกมาตรฐานการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 3. ดำเนินการให้มีการนำผลการทดสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. วิจัยและพัฒนาให้มีระบบการทดสอบทางการศึกษาให้ครบทุกมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 5. ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบข้อสอบและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรม และเทคนิคการสร้างข้อสอบและมาตรฐานการวัดรูปแบบต่าง ๆ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและข้อความรู้ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน 7. ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับและมติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง ทันสมัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาและทุกระดับสถานศึกษาและต้นสังกัดมีโปรแกรมการทดสอบและประเมินผลผู้เรียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 9. ให้บริการการทดสอบแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ 10. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา สนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล


การจัดสอบ[แก้]

 1. GAT : General Appitude Test (ความถนัดทั่วไป) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเชื่อมโยง และส่วนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 2. PAT : Professinal Appitude Test (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรายวิชาทั้งหมด 12 วิชา[2][3] ดังนี้
 1. 9 วิชาสามัญ หรือเดิม 7 วิชาสามัญ เป็นข้อสอบสำหรับเข้าคณะแพทยศาสตร์ ในระบบ กสพท. และการสอบรับตรงร่วมกันสำหรับคณะทั่วไปในสถาบันส่วนใหญ่[4] ข้อสอบประกอบด้วยรายวิชาทั้ง 9 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและ สังคมศึกษา
 2. O-NET : Ordinary National Educational Test (การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน) เป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นที่ 1 - 4 (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป. 3 ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยเดิมมี 8 วิชา แต่ต่อมาในปีการศึกษา 2558 ได้ลดลงเหลือ 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ[5]
 3. V-NET : Vocational National Educational Test (การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา) ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
 4. I-NET: Islamic National Educational Test (การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
 5. N-NET : Non-Formal National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน[6]
 6. B-NET : Buddhism National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา[7]
 7. การทดสอบสมรรถนะครู สำหรับครู

การบริหารงาน[แก้]

สทศ. มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รายชื่อต่อไปนี้มีผลตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

 1. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[8]
 2. รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
 3. ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
 4. รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร
 5. ดร.วราภรณ์ สีหนาท
 6. ศ.สุรพล นิติไกรพจน์
 7. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการและเลขานุการ

อดีตคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[แก้]

 1. ดร.สงบ ลักษณะ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 2. รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ดร.วาสนา ประวาลพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีดังนี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง 3 กันยายน พ.ศ. 2548 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (รักษาการ)
2. ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน 3 กันยายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วาระแรก)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (วาระที่สอง)[9]

ศูนย์เครือข่าย[แก้]

พื้นที่รับผิดชอบและดูแล ประธานศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย
พื้นที่ภาคกลางตอนบน อ.สุรชัย ภิญโญชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พื้นที่ภาคเหนือ อ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผศ.พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พื้นที่ภาคตะวันออก ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พื้นที่ภาคตะวันตก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พื้นที่ภาคใต้และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อวิจารณ์[แก้]

ข้อสอบโอเน็ต[แก้]

สทศ. ได้รับการวิจารณ์เป็นวงกว้างเกี่ยวกับการออกข้อสอบผิดทุกปี รวมไปถึงการทำข้อสอบกำกวมในบทวิเคราะห์ หรือออกข้อสอบที่คำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้น ม.6 ที่ต้องใช้เป็นคะแนน 30% หรือคิดเป็น 9,000 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด 30,000 คะแนน ที่ทำให้นักเรียนบางส่วนไม่พอใจ และเกือบทุกปีข้อสอบโอเน็ตมักถูกนำเสนอแบบรายข้อผ่านทางรายการ เรื่องเช้านี้[10][11][12] นอกจากนี้ยังมีกรณีข้อสอบโอเน็ตวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2553 ที่ตั้งคำถามเชิงคำถามเปิดเกี่ยวกับ นก นพวรรณ เลิศชีวกานต์ จนภายหลังมีคนไปโพสต์คำถามนี้ในเฟสบุ๊คของ นก นพวรรณ ปรากฎว่าเจ้าตัวตอบไม่ตรงเฉลยกับ สทศ. ทั้งหมด[13] กรณีตรวจข้อสอบผิดชุดในปีการศึกษา 2556 (โอเน็ตมีข้อสอบ 2 ชุดต่อหนึ่งวิชา) จนทำให้ต้องแจกคะแนนฟรีให้กับคนที่สอบอีกชุด แต่อีกกลุ่มกลับไม่ได้คะแนนฟรี[14]

ในโอเน็ตปีการศึกษา 2558 ได้มีการเฉลยข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษาผิด 1 ข้อ จนทำให้ผู้มีสิทธิ์สอบ 423,519 คน มีผู้ที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น จำนวน 135,514 คน ได้คะแนนลดลง 131,292 คน และคะแนนคงเดิม 156,713 คน[15] แต่ถึงอย่างไรก็ดีมีนักวิการบางส่วนรวมถึงครูกวดวิชาชื่อดัง ได้ออกมาวิจารณ์ สทศ.เพิ่มเติม ว่ายังมีข้อสอบผิดอีกหลายข้อ เช่น อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ออกมาตำหนิข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา ม.6 ผ่านเฟซบุ๊กว่ามีความกำกวมและขาดมาตรฐาน[16] รวมถึง อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ ครูกวดวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาจากสถาบันกวดวิชาดาว้องก์ ที่ได้ออกมาโพสต์วิจารณ์ข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษาผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ความยาวกว่า 1 ชั่วโมง โดยได้นำเอกสารของกระทรวงเข้ามาประกอบในข้อที่ อ.ปิง อ้างว่า สทศ.เฉลยผิดอีกด้วย โดย อ.ปิงได้กล่าวว่าข้อที่ผิดทั้งหมด 5 ข้อคิดเป็นคะแนนถึง 90 คะแนน[17][18] แอนดรูว์ บิ๊กส์ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังที่ได้ทำการตรวจคำตอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 แล้วพบว่าข้อสอบพาร์ทวิเคราะห์และพาร์ทบทสนทนา (Conversation) มีข้อที่คำตอบถูกมากกว่า 1 และมีข้อที่ สทศ.เฉลยผิด รวมทั้งหมด 4 ข้อด้วยกัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของทั้งหมด[19]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. Gat Pat คณะไหน ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?, .tlcthai.com .สืบค้นเมื่อ 08/06/2559
 3. คณะไหนต้องสอบอะไร ข้อมูล GAT PAT, regsappha.moe.go.th .สืบค้นเมื่อ 08/06/2559
 4. Gat Pat คณะไหน ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?, tlcthai.com .สืบค้นเมื่อ 08/06/2559
 5. นักเรียนเฮ กระทรวงศึกษาฯ ปรับลดวิชาสอบโอเน็ต เหลือ 5 วิชา, ผู้จัดการออนไลน์ .วันที่ 27 มิถุนายน 2558
 6. N-NET คืออะไร (มีด้วยเหรอ??), archive.wunjun.com .สืบค้นเมื่อ 08/06/2559
 7. B-NET, niets.or.th .สืบค้นเมื่อ 08/06/2559
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/284/2.PDF
 9. สัมพันธ์ นั่งผอ.สทศ.อีกสมัย ,dailynews.co.th
 10. เมื่อ "ลุงสรยุทธ" ช่อง 3 ทำข้อสอบ O-NET 54, ยูทูป .วันที่ 20 ก.พ. 2012
 11. ความอนาถของ ข้อสอบ O net 1 avi, ยูทูป . 24 ก.พ. 2010
 12. O-net 56 ถามแบบนี้คุณจะตอบยังไง??, ยูทูป .วันที่ 10 ก.พ. 2013
 13. เมื่อนก นพวรรณมาตอบข้อสอบ ONET ด้วยตัวเอง (ข้อเทนนิส ), Unigang .สืบค้นเมื่อ 10/06/2559
 14. สทศ.ให้คะแนน O-Net วิทย์ฟรี 24 คะแนน โบ้ยความผิดคอมพ์, ผู้จัดการ .วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
 15. ข้อสอบโอเน็ตผิดไม่กระทบแอดมิชชัน, ครูวันดี .วันที่ 3 มิถุนายน 2559
 16. อ.ธรรมศาสตร์ เผย สทศ.เฉลยข้อสอบ O-NET ผิด ชี้คำถามขาดมาตรฐาน, กระปุก .สืบค้นเมื่อ 10/06/2559
 17. ติวเตอร์ชื่อดังตรวจข้อสอบสังคมโอเน็ตม. 6 เผยมีเฉลยผิด-ตั้งคำถามกำกวม ชี้อาจส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับความยุติธรรม 90 คะแนน, โพสต์ทูเดย์ .วันที่ 6 มิถุนายน 2559
 18. อ.ปิงแฉ! ข้อสอบโอเน็ตม.6 ผิดเพิ่ม 5 ข้อ-กำกวมเพียบ, nationtv .สืบค้นเมื่อ 10/06/2559
 19. แอนดรูว์ บิ๊กส์ เปิดเฉลยข้อสอบ O-net อังกฤษ ม.3 พบผิดร้อยละ 8 ถือว่าเยอะมาก, กระปุก .สืบค้นเมื่อ 10/06/2559

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]