ชีวเภสัชกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ชีวเภสัชศาสตร์)

ชีวเภสัชกรรม (อังกฤษ: Biopharmacy) เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยากับกระบวนการในร่างกาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างยากับกระบวนการเชิงเภสัชวิทยา[แก้]

  1. เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) เป็นการศึกษากลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงของยาในร่างกาย
  2. เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เป็นการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย เช่น การดูดซึมยา การกระจายยา การแปรสภาพยา และ การขับยา

ความสัมพันธ์ระหว่างยากับกระบวนการเชิงปริมาณ[แก้]

  1. ชีวสมมูล (Bioequivalence) เป็นการศึกษาปริมาณยาในร่างกายกับเวลาภายใต้ปัจจัยต่างๆเพื่อเปรียบเทียบยาสามัญกับยาต้นแบบ
  2. ชีวประสิทธิผล (Bioavailability) เป็นการศึกษาปริมาณยาที่ให้กับปริมาณยาที่เข้าสู่ร่างกายภายใต้ปัจจัยต่างๆ