ทัศนมาตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เริ่มก่อร่างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 13 จากกลุ่มของผู้ประกอบแว่นสายตาซึ่งในระยะเริ่มแรกมีลักษณะเป็นองค์กรทางการค้าและธุรกิจ การรวมตัวในลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้เกิดขึ้น จนกระทั่งประมาณปลายศตวรรษที่ 18 ที่เริ่มมีการรวมตัวและจัดระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของวิชาชีพนี้อย่างชัดเจน จนมีการจัดระบบขึ้นทะเบิยนบุคลากรในวิชาชีพนี้ในฐานะผู้ประกอบโรคศิลปะทั้งในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในประเทศที่พัฒนาแล้วบุคลากรในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ยังมีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขการแพทย์ในลักษณะหน่วยการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Health Care)

"ทัศนมาตรศาสตร์" หรือ " นักทัศนมาตร " คืออะไร ?? ทำอะไรได้บ้าง ???

  นักทัศนมาตร (optometrist) หรือเรียกง่ายๆ ว่า " หมอสายตา " เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้น ยาว เอียง สายตาผู้สูงอายุ ตาเหล่ตาเข ด้วยแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นอื่นๆ สามารถตรวจวัดสายตาทั่วไป หรือวัดสายตาร่วมกับยาหยอดขยายม่านตา ( อยู่ภายใต้การควบคุม ) และออกใบสั่งขนาดแว่นตาและคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถตรวจระบบกล้ามเนื้อตา ( Ocular Motility) การฝึกกล้ามเนื้อตา ( Visual Training) พร้อมทั้ง ตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพ ( Disease ) และสุขภาพดวงตา ( Primary Care ) ตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถใช้ยาชาชนิดหยอด และสารเรืองแสงย้อมกระจกตาในการตรวจสุขภาพของดวงตา แนะนำและส่งต่อให้กับ แพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน เช่น จักษุแพทย์ หรือประสาทอายุรแพทย์เป็นต้น 
  สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางด้านคลินิกสายตาและระบบการเห็นที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และฟิสิกส์ด้านแสง-เลนส์สายตามาใช้ในการตรวจ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาของระบบการเห็นของมนุษย์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์มี "ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry,O.D.)" เป็นปริญญาโดยตรงสำหรับผู้ประสงค์จะประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ปริญญาที่มีคุณวุฒิทางการวิจัยเทียบเท่าปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.) ตามปกติแล้วนักศึกษาต้องใช้เวลาในการศึกษาหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา หลังได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตแล้ว บุคลากรเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์เป็นผู้กำหนด ผู้ที่ได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตและผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะอย่างถูกต้อง เรียกว่า นักทัศนมาตร (Optometrist) 
  ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , คณะสหเวชศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ขณะนี้นักทัศนมาตรยังมีจำนวนไม่มาก และกำลังเป็นที่นิยม ในปัจจุบัน ซึ่งในต่างประเทศสาขาวิชาชีพนี้ ได้พัฒนาครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยไปมากแล้ว ส่วนในประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ สาขาวิชาชีพทัศนมาตรจะเปิด หลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อผลิตบุคลากรนักทัศนมาตรให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น และเพื่อให้วิชาชีพได้พัฒนาเทียบเท่ากับทัศนมาตรศาสตร์ในต่างประเทศต่อไป.
  สภาทัศนมาตรศาสตร์โลก (World Council of Optometry) ได้ให้คำจำกัดความของการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

"Optometry is a healthcare profession that is autonomous, educated, and regulated (licensed/registered), and optometrists are the primary healthcare practitioners of the eye and visual system who provide comprehensive eye and vision care, which includes refraction and dispensing, detection/diagnosis and management of disease in the eye, and the rehabilitation of conditions of the visual system."

การเรียนการสอน[แก้]

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ เกิดขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นระบบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2415 ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนและพัฒนาเรื่อยมาจนเป็น Illinois College of Optometry ใน สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการประสิทธิ์ประสาทปริญญาเฉพาะของสาขาวิชานี้ เมื่อปี พ.ศ. 2432 ที่ Philadelphia Optical College [1]

สำหรับในประเทศไทย มี สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขานี้ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry, O.D.) ซึ่งได้เปิดดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Institute of Health Science) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana University)[2] ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้ยกฐานะของสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ขึ้นเป็น คณะทัศนมาตรศาสตร์ หรือ Faculty of Optometry เพื่อเป็นการรองรับบทบาทที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นของสาขาวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ในการให้บริการทางการแพทย์ด้านสายตาและสุขภาพของประชาชน

ในปี พ.ศ. 2549 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2553 โดยเชิญ ผศ.นพ.ธวัชชัย ปานเสถียรกุล ประธานคณะอนุกรรมการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ของกองประกอบโรคศิลป์กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นคณบดี และเชิญ พญ. วัฒนีย์ เย็นจิตร ผู้อำนวยการศูนย์จักษุ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มาเป็นรองคณบดี เพื่อดำเนินการ

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี โดยดำริของท่านอธิการบดีศาสตรจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งได้มอบหมายให้ท่านคณบดี รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย (ในขณะนั้น)ได้ร่างและจัดทำหลักสูตรจนสำเร็จ ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และได้ผ่านการรับรองสถาบัน จากกองประกอบโรคศิลปะเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการรับศึกษารุ่นแรก (ปี 55)จำนวน 35 คน รุ่นปี 56 มี 28 คน รุ่นปี 57 มี 28 คน ในสังกัดของภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปัจจุบันมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน คณบดี(่ท่านปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการศึกษา สาขาทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. อะไรที่ Optometry ต่างจาก Medicine จากอดีตถึงวันนี้[ลิงก์เสีย]
 2. Institute of Health Science Indiana University USA