สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.)
Office of the Non-Formal and Informal Education
Nfe.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กองการศึกษาผู้ใหญ่
 • กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานใหญ่ไทย
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • วัลลพ สงวนนาม, เลขาธิการ
 • ว่าง, รองเลขาธิการ
 • รองเลขาธิการ
 • รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์NFE.go.th

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (อังกฤษ: Office of the Non-Formal and Informal Education : NFE) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

การศึกษาผู้ใหญ่ เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี 2483 โดยรัฐบาลในขณะนั้น ได้ให้มีการจัดตั้ง "กองการศึกษาผู้ใหญ่" สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง และได้ริเริ่มโครงการรณรงค์การรู้หนังสือทั่วประเทศ พร้อมกับประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปี เสียค่าเล่าเรียนเป็นรายปี จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้รู้หนังสือแล้ว ซึ่งโครงการรณรงค์ดังกล่าวประสบความสำเร็จพอสมควร แต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ต่อมา ได้มีการขยายโอกาสการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวางในช่วงปี 2513-2523 รัฐบาลจึงได้ยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ ขึ้นเป็น "กรมการศึกษานอกโรงเรียน" ขึ้น เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนในวันที่ 24 มีนาคม 2522[1]

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง 5 สำนักงาน ทำให้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สำนักฯ จึงปรับภารกิจเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กระทั่งวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... พร้อมกับ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญในการยกฐานะสำนักงาน กศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้[2] ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยคะแนน 532-38 เสียง[3]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ตะวันออก, ใต้) และกรุงเทพมหานคร (สถาบัน กศน. ภาค/สถาบัน กศน. กทม. ทุกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2555)
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 77 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. จังหวัด/สำนักงาน กศน. กทม.)
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต (/เขต)
   • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล/แขวง (กศน. ตำบล/แขวง)
    • ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
    • ห้องสมุดประชาชน (อำเภอ/ตำบล/จังหวัด/เทศบาล
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
  • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) (จังหวัดชุมพร เชียงราย ปัตตานี มุกดาหาร สระแก้ว สุรินทร์ อุตรดิตถ์)
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
 • สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]