สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สภาพัฒน์)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economics and Social Development Board
Nesdb.jpg
ที่ทำการ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
งบประมาณ 532.1359 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.อำพน กิตติอำพน, ประธานกรรมการ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, เลขาธิการ
วิชญายุทธ บุญชิต[2], รองเลขาธิการ
ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, รองเลขาธิการ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล[3], รองเลขาธิการ
ดนุชา พิชยนันท์[4], รองเลขาธิการ
มนตรี บุญพาณิชย์, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.nesdb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social Development Board) หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานราชการ ภายในส่วนสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่

 • จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี และวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พิจารณางบลงทุนประจำปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
 • กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทเอกชนในโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ เช่น เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ประวัติ[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยใช้ชื่อว่า สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอความเห็น คำแนะนำ ต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 มีการนำแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่เป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี [5] จนถึงปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารสุริยานุวัตร ถนนกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเดิมเป็นบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร(เกิด บุนนาค) ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สศช. ซื้ออาคารและที่ดินนี้ในปี พ.ศ. 2493 และทำการบูรณะปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2534

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 • สำนกงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[แก้]

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economics and Social Development Board - NESDB) เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานระหว่าง สศช.กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน และในด้านการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี 15 คน ประกอบด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[แก้]

รายนามเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 1. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ - พ.ศ. 2493-2499
 2. นายฉลอง ปึงตระกูล - พ.ศ. 2499-2506
 3. นายประหยัด บุรณศิริ - พ.ศ. 2506-2513
 4. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ - พ.ศ. 2513-2516
 5. นายเสนาะ อูนากูล - พ.ศ. 2516-2518
 6. นายกฤช สมบัติสิริ - พ.ศ. 2518-2523
 7. นายเสนาะ อูนากูล - พ.ศ. 2523-2532
 8. นายพิสิฏฐ ภัคเกษม - พ.ศ. 2532-2537
 9. นายสุเมธ ตันติเวชกุล - พ.ศ. 2537-2539
 10. นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม - พ.ศ. 2539-2542
 11. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - พ.ศ. 2542-2545
 12. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช - พ.ศ. 2545[6] - 2547
 13. นายอำพน กิตติอำพน - พ.ศ. 2547 - 2553
 14. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ - พ.ศ. 2553[7] - 30 กันยายน 2558[8]
 15. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[9] - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/255/20.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/7.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/008/6.PDF
 5. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง ทบวง กรม เสียใหม่) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอน ๑๔๕ ก พิเศษ หน้า ๑ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายปรเมธี วิมลศิริ)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]