ข้ามไปเนื้อหา

ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)

พิกัด: 13°48′59″N 100°34′30″E / 13.816320849745578°N 100.575010423255°E / 13.816320849745578; 100.575010423255
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ศาลแพ่ง)
ราชอาณาจักรไทย
ศาลยุติธรรม
Court of Justice
ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม
สถาปนา21 เมษายน พ.ศ. 2425
อำนาจศาลประเทศไทย
ที่ตั้งอาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พิกัด13°48′59″N 100°34′30″E / 13.816320849745578°N 100.575010423255°E / 13.816320849745578; 100.575010423255
คติพจน์ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม
วิธีได้มาคัดเลือกโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เว็บไซต์www.coj.go.th
ประธานศาลฎีกา
ปัจจุบันอโนชา ชีวิตโสภณ
ตั้งแต่1 ตุลาคม พ.ศ. 2566[1]
ประธานศาลอุทธรณ์
ปัจจุบันสุวิชา นาควัชระ
ตั้งแต่1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ภาพศาลฎีกา - ศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศไทย

ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดี ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น

โครงสร้างศาลยุติธรรม[แก้]

ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น โดยศาลยุติธรรมมีจำนวน 274 ศาล และ 9 สาขา[2]

 • ศาลชั้นต้น มีจำนวน 262 ศาล (9 สาขา) แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก คือ
  • ไม่สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประจำภาค 1 - 9 อาทิ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้น เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย
   • ศาลแพ่ง เป็นศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพ่งมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่ง ศาลแพ่งอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจ
   • ศาลอาญา เป็นศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรี แต่บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลอาญานั้นจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นก็ได้ เว้นแต่คดีนั้นจะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ที่ทำการศาลอาญา อยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประจำภาค 1 - 9
   • ศาลจังหวัด จำนวน 111 ศาล
   • ศาลแขวง จำนวน 39 ศาล
   • ศาลชำนัญพิเศษที่อยู่ในสังกัด ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จำนวน 76 ศาล
   • ศาลสาขา จำนวน 9 ได้แก่
    • ศาลจังหวัดสีคิ้ว สาขาปากช่อง
    • ศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
    • ศาลจังหวัดน่าน สาขาปัว
    • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
    • ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
    • ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
    • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี
    • ศาลแรงงานภาค 1 สาขาพระนครศรีอยุธยา
    • ศาลแรงงานภาค 2 สาขาระยอง
 • ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มีจำนวน 11 ศาล ประกอบไปด้วย
  1. ศาลอุทธรณ์
  2. ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  3. ศาลอุทธรณ์ภาค 2
  4. ศาลอุทธรณ์ภาค 3
  5. ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  6. ศาลอุทธรณ์ภาค 5
  7. ศาลอุทธรณ์ภาค 6
  8. ศาลอุทธรณ์ภาค 7
  9. ศาลอุทธรณ์ภาค 8
  10. ศาลอุทธรณ์ภาค 9
  11. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 • ศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุด
  • ศาลฎีกา ในประเทศไทยที่มีอยู่เพียงศาลเดียว

สำนักงานศาลยุติธรรม[แก้]

สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นองค์กรอิสระที่ดูแลงานธุรการของศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายธานี สิงหนาท ซึ่งโอนย้ายมาจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แทนนาย ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ที่โอนกลับไปเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ[3][4]ต่อมา นาย กอเดช เส็มหล่อได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม[5]

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 17,961.9705 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[6]

โครงสร้างสำนักงานศาลยุติธรรม[แก้]

ศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา

 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
 • สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 • สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

ศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา

 • สำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  • รองเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  • สำนักตรวจสอบภายใน
 • สำนักอำนวยการประธานศาลฎีกา
 • สำนักประธานศาลฎีกา
 • สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9
 • สำนักอำนวยการประจำศาล
 • สำนักงานประจำศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 • สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 • สำนักการเจ้าหน้าที่
 • สำนักบริหารทรัพย์สิน
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย
  • เจ้าพนักงานตำรวจศาล
 • สำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 • สำนักกิจการคดี
 • ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 • สำนักการแพทย์
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • สำนักแผนงานและงบประมาณ
 • สำนักการคลัง
 • สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 • สำนักการต่างประเทศ
  • ศูนย์วิเทศอาเซียน
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 • สำนักอนุญาโตตุลาการ (หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม)
 • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 • สำนักบริหารกลาง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา
 2. "โครงสร้างศาลยุติธรรม". oppb.coj.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-19. สืบค้นเมื่อ 2022-02-19.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]