ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Buddha Infobox
| name = พระอมิตาภพุทธเจ้าอมิตาภพุทธะ
| img = Amitabha.png
| img_size = 200px
| img_capt = พระอมิตาภพุทธเจ้าอมิตาภพุทธะ ศิลปะจีน
| landscape =
| sanskrit_name = अमिताभ (อมิตาภ)
}}
 
'''พระอมิตาภพุทธเจ้าอมิตาภพุทธะ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 35-7</ref> เป็น[[พระธยานิพุทธะ]]ที่ประทับในแดน[[สุขาวดี]] ซึ่งเป็น[[พุทธเกษตร]]แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พระองค์มีรูปกายเป็นสีแดง นับถือกันมากใน[[นิกายสุขาวดี]] ควบคู่กับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]หรือ[[เจ้าแม่กวนอิม]] แต่ไม่เป็นที่ยอมรับในนิกาย[[เถรวาท]] เพราะไม่มีกล่าวถึงใน[[พระไตรปิฏกภาษาบาลี]]
 
== ประวัติ ==
[[มหาสุขาวตีวยูหสูตร]]ระบุว่าก่อนจะตรัสรู้เป็น[[พระพุทธเจ้า]] พระอมิตาภะเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อ "พระเจ้าธรรมกร" ต่อมาทรงผนวช และได้แสดง[[ปณิธาน]] 48 ประการเฉพาะพระพักตร์[[พระโลเกศวรราชพุทธะ]]<ref>[http://www.mahaparamita.com/?p=534 มหาปณิธาน ๔๘ ประการ ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า]</ref> ว่าขอให้มีพระองค์ได้มีพุทธเกษตรแห่งหนึ่งเป็นโลกธาตุดินแดนบริสุทธิ์ไว้เหลือช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ มีชื่อว่า[[สุขาวดี]] เมื่อ[[อมิตาพุทธสูตร]]ยังระบุว่าพระอมิตาภะได้ตรัสรู้เป็นพระอมิตาภพุทธะพระพุทธเจ้าเมื่อสิบกัปที่แล้ว<ref>[http://www.mahaparamita.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=30 อมิตาพุทธสูตร], หน้า 6</ref> หลังจากปรินิพพานจึงประทับในสุขาวตีพุทธเกษตรนั้น ซึ่งเป็นที่ใช้ในประกาศพระธรรม ไม่มีอบายภูมิ มีแต่โพธิสัตวภูมิ เพื่อเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้เข้าสู่นิพพานต่อไป เชื่อกันว่า เมื่อพระอมิตาภพุทธเจ้าพุทธะเสด็จปรินิพพานแล้ว พระอวโลกิเตศวรจะทรงบรรลุเข้าเป็นพระพุทธเจ้าในแดนสุขาวดีแทน
 
== ความเชื่อ ==
พระองค์มีหลายพระนาม เช่น '''อมิตายุส''' แปลว่า พระผู้มีอายุกาลไม่มีประมาณ และ'''อมิตาภะ''' แปลว่า พระผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณ เป็น[[พระธยานิพุทธะ]] 1 ใน 5 องค์ ประทับอยู่ทางตะวันตกของพุทธมณฑล พระกายสีแดงก่ำ เป็นต้นตระกูลของพระโพธิสัตว์ตระกูลปัทมะ หมายถึงปัญญาที่ทำให้มนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดี และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูก สัญญลักษณ์คือดอกบัว พระพุทธเจ้าในตระกูลนี้ทั่วไปใช้บัวแดง พระโพธิสัตว์ปางดุใช้บัวขาว ภาพวาดของพระองค์มักวาดให้พระหัตถ์ยาวหมายถึงความสามารถที่จะเอื้อมพาสรรพสัตว์เข้าสู่แดนสุขาวดี มีพระชิวหายาวตระหวัดได้รอบโลกหมายถึงความสามารถในการแสดงธรรมได้ทั่วโลก ทรงนกยูงเป็นพาหนะนับถือส่วนใหญ่ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ควบคู่กับพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมในภาษาไทย
 
ท่านเป็นพระพุทธเจ้าในสุขาวดีพุทธภูมิห่างจากโลกมนุษย์ ทางทิศตะวันตกสิบล้านล้านกิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง 5 กัป จึงสำเร็จเป็นอาณาจักรหนึ่ง ชื่อ แดน[[สุขาวดี]] (เก็กลกซือไก) จุดประสงค์ในการสร้าง เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกที่สำเร็จธรรม ขอเพียงมีปณิธานแน่วแน่จริงใจและสวดคำว่า อามีทอฝอ (แต้จิ๋ว: อานีทอฮุก) อยู่เสมอ ยามใกล้จะสิ้นใจพระอมิตาภพุทธเจ้าอมิตาภพุทธะ [[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] และ[[พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์]] จะเสด็จมารับไปยังแดนสุขาวดี ดังเช่นหลวงจีนในนิกายมหายานนิยมท่องกัน เพราะเป็นความเชื่อส่วนนิกาย ไม่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก
 
== อ้างอิง ==