พระสุชาตพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสุชาตพุทธเจ้า
สันสกฤตसुजात
บาลีसुजात
พม่าသုဇာတဘုရား
จีน善生佛
เกาหลี선생불
เวียดนามThiện Sanh Phật
ข้อมูล
นับถือในเถรวาท
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

หลังจากศาสนาของพระสุเมธพุทธเจ้า ล่วงไปแล้ว ในมัณฑกัป เดียวกัน พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นอีกพระองค์ทรงพระนามว่า พระสุชาตพุทธเจ้า

พระประวัติ[แก้]

พระสุชาตพุทธเจ้า ประสูติเป็นสุชาตะราชกุมาร แห่งวงศ์กษัตริย์เมืองสุมงคล พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าอุคคตะ พระราชมารดาทรงพระนามว่า พระนางปภาวดี สุชาตะราชกุมารทรงเกษมสำราญ ในปราสาท ๓ หลังได้ ๙,๐๐๐ ปี อันได้แก่ สิรี อุปสิรี และสิรินันทะ ทรงมีพระอัครมเหสีพระนามว่า พระนางสิรินันเทวี และทรงมีพระสนมนารีแวดล้อม ๒๓,๐๐๐ นาง วันหนึ่งพระสุชาตะราชกุมารทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ จึงทรงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา เมื่อพระนางสิรินันทเทวีประสูติพระโอรสพระนามว่า อุปเสนกุมาร จึงทรงเสด็จออกบรรพชาโดยประทับม้าต้น นามว่า หังสวหัง มีผู้ออกบรรพชาตามพระองค์ ๑ โกฏิ พระสุชาตะราชกุมารทรงบำเพ็ญเพียรเป็นเวลา ๙ เดือน ทรงรับข้าวปายาสจากธิดาของสิรินันทนเศรษฐี แห่งสิรินันทนนคร และทรงรับหญ้าคา ๘ กำจาก สุนันทอาชีวก ปูลาดใต้ต้นมหาเวฬุ (ต้นไผ่ใหญ่) เป็นโพธิบัลลังก์ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระสุชาตพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่พระสุทัสสนกุมาร และเทวกุมารพร้อมทั้งบริวาร ณ สุมังคลราชอุทยาน กรุงสุมงคล

ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระสุชาตพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือ[แก้]

  • วาระที่ ๑ แสดงปฐมเทศนา

ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์ ๘๐ โกฏิ

  • วาระที่ ๒ แสดงธรรมครั้งจำพรรษา ณ เทวโลก

ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐

  • วาระที่ ๓ แสดงธรรมเสด็จไปโปรดพระราชบิดา

ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐

พระสุชาตพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง[แก้]

  • ครั้งที่ ๑ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๖ ล้าน ณ สุธรรมราชอุทยาน กรุงสุธรรมวดี
  • ครั้งที่ ๒ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๕ ล้าน ที่ประชุมกันครั้งพระสุชาตพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
  • ครั้งที่ ๓ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๔ แสน ครั้งที่พระสุทัสนะเถระเข้าเฝ้าพระสุชาตพุทธเจ้า

พระสุเมธะพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ[แก้]

  • พระอัครสาวก คือ พระสุทัสสนเถระ และพระสุเทวเถระ
  • พระอัครสาวิกา คือ พระนาคาเถรี และพระนาคสมาลาเถรี
  • พระอุปัฏฐาก คือ พระนารทะ

พระสุชาตพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง ๕๐ ศอก มีพระรัศมีแผ่ไปไม่มีประมาณ เมื่อพระชนมายุได้ ๙๐,๐๐๐ ปี จึงปรินิพพาน

ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธโคดม[แก้]

ครั้งนั้นพระโคตมสัมมามัมพุทธเจ้า ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ได้ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติในโลกแล้ว ก็ได้รับฟังพระธรรมคำสอนจากพระสุชาตพุทธเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิเกิดความเลื่อมใส จึงได้ถวายทวีปทั้ง ๔ และรัตนะ ๗ ประการแก่คณะพระภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประทาน และได้บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ครั้งนั้น พระสุชาตสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพุทธพยากรณ์ว่า

  "ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้า ในที่สุดสามหมื่นกัป ทรงพระนามว่า พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า"

พระภิกษุจักรพรรดิได้ฟังดังนั้น จึงตั้งมั่นในความเพียร ศึกษาคำสั่งสอนของพระศาสดาจนสิ้นอายุขัย

ข้อมูลจากพระไตรปิฎก[แก้]

ก่อนหน้า พระสุชาตพุทธเจ้า ถัดไป
พระสุเมธะพุทธเจ้า
90,000 ปี
พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๑๕
(90,000 ปี)
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
(90,000 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]