ข้ามไปเนื้อหา

พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ประสูติสรณะราชอุทยาน กรุงสรณะ
สถานที่บรรลุธรรมโคนต้นพิมพิชาละ (ต้นมะกล่ำเครือ)
ตำแหน่งพระพุทธเจ้า
ก่อนหน้าพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
ถัดไปพระสิทธัตถพุทธเจ้า
สถานที่ปรินิพพานพระวิหารเกสาราม กรุงสาลวดี
ฐานะเดิม
พระราชบิดาพระเจ้าสรณะ
พระราชมารดาพระนางสุนันทา
วรรณะเดิมกษัตริย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เมื่อศาสนาพระอัตถทัสสีพุทธเจ้าอันตรธานไปแล้ว ในวรกัปเดียวกันนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของกัปนี้ได้อุบัติขึ้น ทรงมีพระนามว่า พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า

พระประวัติ

[แก้]

พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ทรงประสูติในราชตระกูลกษัตริย์แห่งกรุงสรณะ ทรงมีพระราชบิดาพระนามว่า พระเจ้าสรณะ พระราชมารดาพระนามว่า พระนางสุนันทาราชเทวี ขณะที่ทรงประสูติกล่าวกันว่า ความ ไม่ชอบธรรมในการตัดสินคดีขณะนั้นต่างเสื่อมหายไปหมด เหลือไว้เพียงความยุติธรรม พระราชบิดาและพระราชมารดา พระธรรมทัสสีกุมาร

พระธรรมทัสสีกุมาร ทรงเจริญพระชันษาขึ้นตามลำดับ พระองค์ทรงครองปราสาท ๓ หลัง ชื่อ อรชะ วิรชะ และสุทัสสนะ มีพระนางวิจิโกฬิราชเทวี เป็นพระอัครมเหสี ทรงมีนางสนมนารีแวดล้อม ๒๒๐,๐๐๐ นาง ทรงครองราชสมบัติอยู่ ๘,๐๐๐ ปี เมื่อพระนางวิจิโกฬิราชเทวี ทรงประสูติพระโอรส พระนามว่า ปุญญวัฒนกุมาร พระธรรมทัสสีกุมารทรงทอดพระเนตร เทวทูต ๔ จึงได้อธิษฐานเสด็จออกบรรพชา ปราสาทสุทัสสนะของพระองค์จึงลอยขึ้นไปกลางอากาศ มีมนุษย์ออกบวชตามเสด็จ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ

พระธรรมทัสสีกุมารทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ ๗ วัน ได้รับข้าวมธุปายาสที่ พระนางวิจิโกฬิ ถวายและทรงรับหญ้าคา ๘ กำ ที่ สิริวัฒนมานพ นำมาถวาย ทรงปูลาดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ชื่อ ต้นพิมพิชาละ ต้นมะกล่ำเครือ เป็นโพธิบัลลังก์ กว้าง ๕๓ ศอก และได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเที่นั้น

หลังจากนั้น พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ทรงยั้งอยู่ ณ พระมหาโพธิ์เป็นเวลา ๗ สัปดาห์ จึงทรงเสด็จไปที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระสงฆ์ที่บวชตามพระองค์พำนักอยู่ ทรงประกาศพระธรรมจักร พระภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรมทั้งหมดในคราวนั้น

ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระธรรมทัสสีพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือ

 • ครั้งที่ ๑ แสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่พระภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
 • ครั้งที่ ๒ แสดงธรรมครั้งทรงสั่งสอนสัญชัยฤษีและบริวาร ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่เทวดา ๙๐ โกฏิ
 • ครั้งที่ ๓ แสดงธรรมครั้งท้าวสักกเทวราชพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้า ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์ ๘๐ โกฏิ

พระสาวกและบุคคลสำคัญ

[แก้]

พระอัครสาวก

[แก้]
 • ปทุมเถระ
 • พระปุสสเทวเถระ

พระอัครสาวิกา

[แก้]
 • พระเขมาเถรี
 • พระสัจจนามาเถรี

พระอุปัฐาก

[แก้]
 • พระสุเนตตะ

อัครอุบาสก

[แก้]
 • สุภัททอุบาสก
 • กฎิสสหอุบาสก

อัครอุบาสิกา

[แก้]
 • สาฬิสาอุบาสิกา
 • กฬิสสาอุบาสิกา

พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ทรงมีพระวรการสูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุ ทรงดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี ณ วิหารเกสาราม กรุงสาลวดี พระธาตุของพระองค์บรรจุในเจดีย์ สูง ๓ โยชน์ ณ เกสาราม ศาสนาของพระองค์ดำรงค์อยู่ได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี จึงอันตรธานสิ้น


ความเกี่ยวข้องกับพระศรีศากยมุนีโคตมพุทธเจ้า

[แก้]

ในยุคของพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์โคตมะได้เป็น ท้าวสักกเทวราชนามว่า " ท้าวสักกปุรินททะ" ได้บูชาพระพุทธเจ้าธรรมทัสสีด้วยดอกไม้และของหอมจากสวรรค์ และบรรเลงทิพยดนตรีถวายพระพุทธองค์ พระธรรมทัสสีพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่า

ล่วงไป ๑,๘๐๐ กัป ท้าวสักกปุรินททะ ผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้า พระนามว่า โคตมะ

อ้างอิง

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]
ก่อนหน้า พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ถัดไป


พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
100,000 ปี
พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๑๗
(100,000 ปี)
พระสิทธัตถพุทธเจ้า
(100,000 ปี)