พระธยานิพุทธะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระธยานิพุทธะ ศิลปะทิเบต

พระธยานิพุทธะ หรือ พระฌานิพุทธะ (บางแห่งเรียกพระชินพุทธะ) เป็นพระพุทธเจ้าในคติความเชื่อของมหายาน เชื่อว่าอวตารมาจากพระอาทิพุทธะ สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจฌานของอาทิพุทธะ ไม่ได้ลงมาสร้างบารมีเหมือนพระมานุสสพุทธะ (พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์) ดำรงในสภาวะสัมโภคกาย มีแต่พระโพธิสัตว์ที่เห็นพระองค์ได้ในคัมภีร์​มหาไวโรจนสูตรมีพระธารณีมนตร์ว่า​โอม​ อโฆมะ​ ไวโรจนะ​ มหามุทรา มณี​ ปัทมะ​ ชวล ประ​ วะ​ รัตน ยะ​ หูม​ อักษพีชะ​ อา[1]


จำนวน[แก้]

พระธยานิพุทธะโดยทั่วไปมี 5 พระองค์ ได้แก่

พระธยานิพุทธะทั้ง 5 องค์นี้ได้สร้างพระธยานิโพธิสัตว์ขึ้นด้วยอำนาจฌานของตนอีก 5 องค์ ได้แก่

พระอโมฆสิทธิพุทธะ

(เหนือ)

พระอมิตาภพุทธะ

(ตะวันตก)

พระไวโรจนพุทธะ

(ศูนย์กลาง)

พระอักโษภยพุทธะ

(ตะวันออก)

พระรัตนสัมภวพุทธะ

(ใต้)

ชื่อในภาษาต่าง ๆ ได้แก่:

พุทธะ ภาษาสันสกฤต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
พระไวโรจนพุทธะ वैरोचन 大日如来, Dainichi Nyorai 毘盧如來, Pilu Rulai
พระอักโษภยพุทธะ अक्षोभ्य 阿閦如来, Ashuku Nyorai 阿閦如來, Achu Rulai
พระอมิตาภพุทธะ अमिताभ 阿弥陀如来, Amida Nyorai 彌陀如來, Mituo Rulai
พระรัตนสัมภวพุทธะ रत्नसंभव 宝生如来, Hōshō Nyorai 寳生如來, Baosheng Rulai
พระอโมฆสิทธิพุทธะ अमोघसिद्धि 不空成就如来, Fukūjōju Nyorai 成就如來, Chengjiu Rulai

ลักษณะของแต่ละพระองค์[แก้]

โคตร พุทธะ ปัญญาญาณ กิเลส ขันธ์ ปฏิกิริยา สัญลักษณ์ ธาตุ สี ฤดูกาล ทิศทาง มุทรา
พุทธะ พระไวโรจนพุทธะ ปัญญาอันสูงสุด ความหลง วิญญาณขันธ์ (รูปขันธ์) หมุนธรรมจักร (การสอน) ธรรมจักร อากาศธาตุ สีขาว ไม่มี ศูนย์กลาง ธรรมจักรมุทรา
รัตนะ พระรัตนสัมภวพุทธะ เท่าเทียม ความเย่อหยิ่ง (มานะ) เวทนาขันธ์ ความร่ำรวย รัตนมณี ธาตุดิน สืทอง สีเหลือง ฤดูใบไม้ร่วง ใต้ วรท

มุทรา

ปัทมะ พระอมิตาภพุทธะ ปัญญาที่ทำให้มนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดี ความปรารถนา (โลภะ) สัญญาขันธ์ เสน่ห์ดึงดูด, การเอาชนะ ดอกบัว ธาตุไฟ สีแดง ฤดูร้อน ตะวันตก ธยานมุทรา
กรรมะ พระอโมฆสิทธิพุทธะ แบบสำเร็จทุกอย่าง ความอิจฉา สังขารขันธ์ ความสงบระงับ วัชระแฝด ธาตุลม สีเขียว ฤดูหนาว เหนือ อภยมุทรา
วัชระ พระอักโษภยพุทธะ แบบกระจกเงา ความโกรธ (โทสะ) รูปขันธ์ การปกป้องและการทำลาย สายฟ้า, วัชระ ธาตุน้ำ สีน้ำเงิน ฤดูใบไม้ผลิ ตะวันออก ภูมิผัสมุทรา

การนับถือในประเทศต่าง ๆ[แก้]

  • เนปาลและทิเบต นับถือพระธยานิพุทธะทั้ง 5 องค์ข้างต้น โดยถือว่าพระธยานิพุทธะเป็นตัวแทนของอายตนะภายใน 5 และพระธยานิโพธิสัตว์เป็นตัวแทนของอายตนะภายนอก 5 ซึ่งประกอบเป็นร่างกายของสรรพสัตว์ มีการกำหนดตำแหน่งของพระธยานิพุทธะแต่ละองค์ในพุทธมณฑลซึ่งใช้ในการประกอบพิธ๊กรรมทางศาสนานิกายวัชรยาน รวมทั้งการกำหนดตำแหน่งของการประดิษฐานพระพุทธะเหล่านี้ไว้ในเจดีย์ในประเทศเนปาล
  • จีนและญี่ปุ่น ชาวพุทธนิกายสุขาวดี นับถือพระอมิตาภพุทธะเพียงองค์เดียว ในญี่ปุ่นได้เพิ่มพระธยานิพุทธะอีกองค์คือ พระวัชรสัตว์ ถือว่าเป็นหัวหน้าของพุทธะทั้งหมด หรือเป็นอาทิพุทธะ การนับถือพระธยานิพุทธะในญี่ปุ่นพบในนิกายชินกอนเป็นส่วนใหญ่ นิกายอื่นพบน้อย

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 《大毘盧遮那成佛神變加持經》CBETA 電子版No. 848 入真言門 ...buddhism.lib.ntu.edu.tw › sutra › chi_pdf › sutra10

บรรณานุกรม[แก้]

  • ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. กทม. ศูนย์ไทยทิเบต. 2538
  • ประสงค์ แสนบุราณ. พระพุทธศาสนามหายาน. กทม. โอเดียนสโตร์. 2548