ข้ามไปเนื้อหา

พระโกณฑัญญพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระโกณฑัญญพุทธเจ้า
สันสกฤตKauṇḍinya
บาลีKoṇḍañña
พม่าကောဏ္ဍညဘုရား
จีน智调佛
เกาหลี교진여불
ไทยพระโกณฑัญญพุทธเจ้า
เวียดนามKiều Trần Như Phật
ข้อมูล
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

หลังจากพระศาสนาพระทีปังกรพุทธเจ้าอันตรธานไป เกิดแผ่นดินใหม่ที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิเลยอยู่ถึง 1 อสงไขยสุญกัป เรียกว่า เสละอสงไขย จากนั้นเกิดแผ่นดินใหม่ มีชื่อว่า สารกัป มีพระพุทธเจ้ามาเกิด 1 พระองค์ ชื่อ พระโกณฑัญญพุทธเจ้า

พระประวัติ[แก้]

พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า ประสูติเป็นโกณฑัญญะราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งรัมมวดีนคร พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุนันทะ และพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุชาดา โกณฑัญญะราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่ 10,000 ปี ในปราสาท 3 หลัง ชื่อ รุจิปราสาท สุรุจิปราสาท และสุภะปราสาท มีพระมเหสีพระนามว่า รุจิเทวี และทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีก 300,000 นาง วันหนึ่ง โกณฑัญญะราชกุมารทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา เมื่อพระนางรุจิเทวีประสูติพระโอรส พระนามว่า วิชิตเสนะกุมาร จึงได้เสด็จออกบรรพชาด้วยราชรถเทียมม้า มีผู้ออกบรรพชาตามจำนวน 10 โกฏิ


โกณฑัญญะราชกุมารบำเพ็ญความเพียรอยู่ ณ บ้านสุนันทคาม เป็นเวลา 10 เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนางยโสธราธิดาเศรษฐี และรับหญ้า 8 กำจากสุนันทะอาชีวก ปูลาดใต้ต้นสาละกัลยาณี (ต้นขานาง) เป็นโพธิบัลลังก์ ทรงชนะพระยามารและพลยักษ์นับอสงไขย และได้ตรัสรู้เป็นพระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้น พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวน 10 โกฏิ ที่เทววัน กรุงอรุนธวดี ทำให้พระภิกษุ 10 โกฏินั้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคล


ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 3 วาระ คือ

  • วาระที่ 1 แสดงปฐมเทศนา ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา 100,000 โกฏิ
  • วาระที่ 2 แสดงธรรมแก่เทพบุตรในมหามงคลสมาคม ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่เทวดา 90,000 โกฏิ
  • วาระที่ 3 แสดงธรรมย่ำยีพวกเดียรถีย์ ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา 80,000 โกฏิ


พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 100,000 โกฏิ มีภัททมาณพ และสุภัททมาณพ ซึ่งบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นประธาน
  • ครั้งที่ 2 ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 1,000 โกฏิ มีวิชิตเสนะกุมารราชโอรส ซึ่งออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นประธาน
  • ครั้งที่ 3 ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 90 โกฏิ มีพระเจ้าอุเทนซึ่งออกบวช และสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นประธาน


พระโกณฑัญญะพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือ

  • พระอัครสาวก คือ พระภัททะเถระ และพระสุภัททะเถระ
  • พระอัครสาวิกา คือ พระติสสาเถรี และพระสุอุปติสสาเถรี
  • พระอุปัฏฐาก คือ พระอนุรุทธะ


พระโกณฑัญญะพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง 88 ศอก ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 100,000 ปี ที่พระวิหารจันทาราม หลังจากนั้นพุทธศาสนาของพระองค์ก็ดำรงอยู่ต่อมานานถึง 100,000 ปี จึงอันตรธานไป

ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธโคดม[แก้]

ในสมัยของพระโกณฑัญญะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็น พระเจ้าวิชิตาวีบรมจักรพรรดิ เมื่อพระจักรพรรดิได้พบพระพุทธเจ้า พระจักรพรรดิทรงศรัทธาเลื่อมใสกระทำการต้อนรับ แล้วได้ทรงบำเพ็ญมหาทานแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ เป็นเวลาตลอดไตรมาส พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า ทรงกระทำพุทธพยากรณ์ว่า


"พระวิชิตาวีจักรพรรดิ์ ต่อไปในอนาคตจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนดั่งตถาคต ทรงพระนามว่า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นที่เที่ยงแท้"


พระจักรพรรดิ์ทรงศรัทธาเลื่อมใส จึงทรงสละราชสมบัติ และทรงบรรพชาในสำนักของพุทธองค์ ทรงเล่าเรียนพระไตรปีฏก และทรงบำเพ็ญกรรมฐาน จนสำเร็จอภิญญา ครั้นเมื่อพระองค์สวรรคต ก็ทรงอุบัติเกิดเป็นพระพรหมบนพรหมโลก

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระโกณฑัญญพุทธเจ้า ถัดไป
พระทีปังกรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในอดีต
(100,000 ปี)
พระมังคลพุทธเจ้า
(90,000 ปี)