พระปิยทัสสีพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
ข้อมูล
นับถือในเถรวาท
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

หลังจากศาสนาของพระสุชาตพุทธเจ้าได้อันตรธานไปแล้ว เป็นเวลาเนิ่นนาน จนกระทั่งในกัปหน่ึงเมื่อ 1,800 กัปนับจากกัปนี้ จึงเกิดกับใหม่เรียกว่า วรกัป ซึ่งเป็นกัปที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ๓ พระองค์ พระองค์แรกคือ พระปิยทัสสีพุทธเจ้า

พระประวัติ[แก้]

พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ประสูติเป็นพระปิยทัสสีราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งนครสุธัญญวดี พระราชบิดาทรงพระนามว่า พระเจ้าสุทัตตะ พระราชมารดาทรงพระนามว่า พระนางจันทาเทวี

พระปิยทัสสีราชกุมาร ทรงพระเกษมสำราญอยู่ในปราสาท ๓ หลัง คือ สุนิมมละ วิมละ และคิริพรหา มีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่า พระนางวิมลามหาเทวี และทรงมีนางสนมนารีแวดล้อม ๓๓,๐๐๐ นาง

วันหนึ่งทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ จึงทรงมีพระหทัยน้อมไปทางบรรพชา

เมื่อพระนางวิมลามหาเทวีทรงประสูติพระโอรส พระนามว่า กัญจนเวฬะ พระปิยทัสสีราชกุมารจึงทรงเสด็จออกบรรพชาด้วยราชรถเทียมม้า มีผู้ออกบรรพชาตาม ๑ โกฏิ

พระปิยทัสสีราชกุมารทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ณ หมู่บ้านวรุณพราหมณ์ เป็นเวลา ๖ เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จีงได้รับการถวายข้าวมธุปายาสจาก ธิดาของวสภพราหมณ์ แห่งหมู่บ้านบ้านวรุณพราหมณ์ และรับหญ้าคา ๘ กำ ที่สุชาตะอาชีวกถวาย ทรงปูลาดได้กว้าง ๕๓ ศอก ใต้ต้นกกุธะ(ต้นกุ่ม)เป็นโพธิบัลลังก์ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนนั้น

พระปิยทัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ภิกษุ ๑ โกฏิ ทำให้พระภิกษุเหล่านั้นบรรลุธรรม

ธรรมาภิสมัยในยุคพุทธกาลของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า เกิดขึ้น ๓ วาระ คือ[แก้]

 • วาระที่ ๑ แสดงปฐมเทศนา ณ อุสภวดีราชอุทยาน อุสภวดีนคร

ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่พระภิกษุ ๑ โกฏิ และสัตว์ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ

 • วาระที่ ๒ แสดงธรรมโปรดท้าวสุทัสสนเทวราช

ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์ ๙๐,๐๐๐ โกฏิ

 • วาระที่ ๓ แสดงธรรมโปรดพญาช้างโทณมุขะ

ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์ ๘๐,๐๐๐ โกฏิ

พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง[แก้]

 • ครั้งที่ ๑ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
 • ครั้งที่ ๒ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๙๐,๐๐๐ โกฏิ ครั้งโปรดท้าวสุทัสสนเทวราช
 • ครั้งที่ ๓ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๘๐,๐๐๐ โกฏิ ครั้งทรงแนะนำพญาช้างโทณมุขะ

พระสาวกและบุคคลสำคัญ[แก้]

พระอัครสาวก[แก้]

 • พระปาลิตะเถระ
 • พระสัพพทัสสีเถระ

พระอัครสาวก[แก้]

 • พระสุชาดาเถรี
 • พระธัมมทินนาเถรี

พระอุปัฐาก[แก้]

 • พระโสภิตะ

อัครอุบาสก[แก้]

 • สันทกอุบาสก
 • ธรรมิกอุบาสก

อัครอุบาสิกา[แก้]

 • วิสาขาอุบาสิกา
 • ธรรมทินนาอุบาสิกา

พระพุทธเจ้าปิยทัสสี มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุไม่มีประมาณ เมื่อพระชนมายุได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี จึงเสด็จปรินิพพาน ณ ณ อัสสัตถาราม พระสถูปของพระองค์สูง ๓ โยชน์ ประดิษฐาน ณ อัสสัตถาราม [1]

ความเกี่ยวข้องกับพระศรีศากยมุนีโคตมพุทธเจ้า[แก้]

ในสมัยพุทธกาลของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์โคตมได้บังเกิดเป็นมาณพพราหมณ์ ชื่อว่ากัสสปะ ผู้คงแก่เรียนและจบไตรเภท ได้ฟังธรรมจากพระปิยทัสสีพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมนั้น จึงได้สละทรัพย์ของตนสร้างวัดสังฆารามด้วยทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ และรักษาศีล ๕ เป็นวัตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระปิยทัสสีพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธพยากรณ์ถึงกัสสปมาณพว่า

"ล่วงไป ๑,๘๐๐ กัปนับแต่กัปนี้ มาณพผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก พระนามว่าโคตมะ "

กัสสปมาณพได้ฟังดังนั้น ก็เกิดความปีติยินดี ตั้งใจประกอบบารมีทั้ง ๑๐ ให้มากยิ่งขึ้น

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ถัดไป
พระสุชาตพุทธเจ้า
90,000 ปี
พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๑๖
(100,000 ปี)
พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
(100,000 ปี)
 1. [http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7901&Z=7950 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก]