จิระ บุญพจนสุนทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จิระ บุญพจนสุนทร เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง

การศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนสงครามจิตวิทยา กองบัญชาการทหารสูงสุด รุ่นที่ ๑๙
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๒) รุ่นที ๑๕ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ ๕ (ปปร.๕) สถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน[แก้]

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • หัวหน้ากองดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา กรมบังคับคดี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน
 • ผู้พิพากษาศาลอาญา
 • ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • อธิบดีกรมบังคับคดี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลในศาลฎีกา
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (เกษียณ 30 กันยายน 2540)
 • กรรมการ ป.ป.ป. (พ.ศ. 2540 - 2542)
 • กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
 • กรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2540 - 2544)
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ (แทนนายประเสริฐ นาสกุล)
 • กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๒๒, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗