โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suksanaree Wittaya School
อักษรย่อ ศ.ว.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คติพจน์ หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 16 มีนาคม 2521
ศึกษานารีวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ใน Bangkok
ศึกษานารีวิทยา
ศึกษานารีวิทยา
ศึกษานารีวิทยา (Bangkok)

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนศึกษานารี 2 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมชานเมือง ในปี พ.ศ. 2521 มีนางสาวพยอม อ่อนอุดม และนางพงษ์ศรี วิทยานนท์ เป็นผู้เตรียมเรื่องเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารี 2 ต่อมานายดรุณ ศุภาหาร บริจาคที่ดินรูปชายธงเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวางขึ้น สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ซื้อเพิ่มอีก 154 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียน 14 ไร่ 56 ตารางวา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2521 เป็นปีการศึกษาแรก โรงเรียนเปิดสอน 6 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนมาจากโรงเรียนศึกษานารี 4 ห้องและฝากเรียนไว้ที่ศึกษานารี ส่วนอีก 2 ห้อง เปิดรับสมัครที่วัดบางบอนโดยใช้อาคารไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนวัดบางบอนเป็นที่เรียนมีครูอาจารย์ทั้งสิ้น 9 คน ทุกคนต้องสอนทั้งที่ศึกษานารี และวัดบางบอน
 • ปีการศึกษา 2522 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 414 คน 10 ห้องเรียนและย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่โรงเรียนวัดบางบอน มีครู-อาจารย์ 31 คน นักการภารโรง 2 คน
 • ปีการศึกษา 2523 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ใช้อักษรย่อ "ศ.ว." มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 21 ห้องเรียน รับนักเรียนม.1 เพิ่มขึ้นเป็น 8 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนห้องเรียนรวม 23 ห้องเรียน นักเรียน 924 คน ครู-อาจารย์ 50 คน นักการภารโรง 5 คน


 • ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 29 ห้องเรียน มีนักเรียน 1160 คน ครู-อาจารย์ 50นักการภารโรง 5 คน
 • ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้เช่าที่ 11 ไร่ เพื่อทำเป็นลานกีฬาและเกษตรผสมผสาน ในราคาเช่าปีละ 5000 บาท
 • ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ทุกระดับชั้น มีจำนวนห้องเรียน 65 ห้อง มีนักเรียน 3162 คน ครู-อาจารย์ 109 คน นักการภารโรง 14 คน ผอ.สุธน เรืองเดช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
 • ปีการศึกษา 2548 มีจำนวน 64 ห้องเรียน มีนักเรียน 3042 คน ครูจำนวน 111 คน
 • ปีการศึกษา 2549 มีจำนวน 61 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2932 คน ครูจำนวน 114 คน
 • ปีการศึกษา 2550 มีจำนวน 60 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 2864 คน ครู 112 คน ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ผอ.สุธน เรืองเดช ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยาแทน

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ธมฺโม จ ปญฺญา จ เสฏฐา ปณฺฑิตา วทนฺติ

คุณธรรมและปัญญา เป็นสิ่งประเสริฐสุด

คุณธรรม เป็นสิ่งนำบุคคลไปสู่ความสุข ทำให้บุคคลมีคุณค่า

ปัญญา เป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา นำบุคคลไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธธรรมนาถนิมิตร >> ได้รับพระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสถาบันจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ธงประจำโรงเรียน[แก้]

ประกอบด้วยผ้า 2 สี คือสีฟ้า และสีม่วง กลางผืนมีเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลดุจดั่งท้องฟ้า ความเกรียงไกร ███ สีฟ้า สีม่วง หมายถึง ความเด่งชัด ล้ำเลิศ ความเป็นอัจฉริยะ ███ สีม่วง


ฟ้า-ม่วง หมายถึง สถาบันแห่งนี้แวดล้อมด้วยสีฟ้าครามเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่แผ่รังศรีรุ่งอันเด่งชัด ด้วยแสงสีม่วงเปรียบด้วยความรุ่งโรจน์แห่งความเป็นอัจฉริยะ มีความแข็มแข็งเด่งชัด เป็นเอกลักษณ์แห่ง "ศึกษานารีวิทยา"

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • มาร์ช ศ.ว.
 • ศึกษานารีวิทยา

เครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

ซุ้มเรือนแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองแห่งพุทธปัญญา อันประกอบด้วยคุณธรรม

เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษา ผู้ใฝ่หาความรู้

ศ.ว.ในรัศมีวงกลม หมายถึงความกลมเกลียวสามัคคีของชาวศึกษานารีวิทยา

เครื่องหมายประจำโรงเรียน จึงมีความหมายว่า "ชาวศึกษานารีวิทยา ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญา สามัคคี กลมเกลียว"

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นอินทนิล

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้วทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่

 • ผอ.พยอม อ่อนอุดม พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2529
 • ผอ.สุมาลี รัตนปราการ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2531
 • ผอ.เจริญ ทั่งทอง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534
 • ผอ.พะนอ จันทวงศ์ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2535
 • ผอ.จงอาง กล้องเจริญ พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539
 • ผอ.ทม กุสุมา ณ อยุธยา พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
 • ผอ.ชวาล ศรีพลาย พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2542
 • ผอ.สุธน เรืองเดช พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547
 • ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550
 • ผอ.สุธน เรืองเดช พ.ศ. 2550 ถึง 2552
 • ผอ.ไพโรจน์ สุวรณภัคดี พ.ศ. 2552 ถึง 2554
 • ผอ.ประเสริฐ ผุดผ่อง พ.ศ. 2554 ถึง 2555
 • ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม พ.ศ. 2555 ถึง 2558
 • ผอ.ปรีชา ชูเชิด พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศึกษานารีวิทยาประกอบไปด้วยอาคารเรียน 5 อาคาร และ 1 อาคารฝึกงาน และมีโรงอาหารและหอประชุมแยกออกมา


อาคาร 1[แก้]

อาคาร 1 ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 8 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องหมอภาษา ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ห้องสานฝัน และ ห้องเรียนประจำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อาคาร 2[แก้]

อาคาร 2 ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้อง Sound Lab ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ห้องโรเนียว ห้องพัสดุ ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนประจำสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ - จีนกลาง และ นักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อีกท้งยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนโครงการ STEM ศึกษา อีกด้วย

อาคาร 3[แก้]

อาคาร 3 ประกอบด้วย ห้องเรียน 8 ห้อง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องฟิสิกส์ ห้องเคมี ห้องชีวะ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสต ห้องบริหารงานวิชาการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องบริหารงานงบประมาณ ห้องบริหารงานทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอินทนิล ห้องMultimedia ห้องวิทยบริการ ห้องดนตรีสากล ศูนย์สุขศึกษา ห้องเก็บพัสดุ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องบริหารงานทั่วไป ห้องเรียนประจำสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(STEM) และศูนย์ประสานงานรักษาดินแดน

อาคาร 4[แก้]

อาคาร 4 ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 14 ห้อง ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเรียนประจำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสหกรณ์ ห้องเรียนนักเรียนเรียนร่วม ห้องอาเซียน และห้องบริหารกิจการนักเรียน(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

อาคาร 5[แก้]

อาคาร 5 ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องศูนย์สังคมศึกษา ห้องจริยธรรม และยังเป็นห้องเรียนประจำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารฝึกงาน[แก้]

>>>โรงอาหาร >>>หอประชุม

คุณภาพการศึกษา[แก้]

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ ดีและดีมาก ทุกมาตรฐาน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]