เทศบาลตำบลการะเกด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลการะเกด
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลการะเกด
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเชียรใหญ่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอภิเชฐ พรัดชู
พื้นที่
 • ทั้งหมด60.28 ตร.กม. (23.27 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,054 คน
 • ความหนาแน่น115.44 คน/ตร.กม. (299.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800602
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์0 7535 4222
เว็บไซต์www.karaked.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลการะเกด เป็นหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 60.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,675.58 ไร่ การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลการะเกดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว โดยเฉพาะการทำนาข้าว นับได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลการะเกด นอกจากนี้มีการทำปศุสัตว์ การประมง การทำไร่นาสวนผสม เช่น พริก กระท้อนห่อ ชมพู่ หมาก มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น สำหรับอาชีพนอกภาคการเกษตร คือ การรับจ้างเป็นการรับจ้างทั่วไป และรับจ้างทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการค้าขาย

ประวัติ[แก้]

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลการะเกดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด เป็นอบต. ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไป[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลการะเกด เป็นที่ราบลุ่มใช้เป็นพื้นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมมีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล นอกจากนี้ยังมีคลองบางแก้ว – เกาะทวด คลองเตยไหลผ่านในตำบลนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว เหมาะแก่การทำนา เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และดินเปรี้ยว เป็นที่ว่างเปล่า เป็นป่าพรุ และต้นกระจูดขึ้นเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 37.732 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,583 ไร่

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลการะเกด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ตำบลท่าขนาน และ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลการะเกดประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน

 • ชุมชนบ้านเกาะทวด
 • ชุมชนบ้านพระหัก
 • ชุมชนบ้านท่าวา
 • ชุมชนบ้านถาวร
 • ชุมชนบ้านการะเกด
 • ชุมชนบ้านหัวถนนการะเกด
 • ชุมชนบ้านในอ่าว
 • ชุมชนบ้านนานอก
 • ชุมชนบ้านนา
 • ชุมชนบ้านหนองช้างเล่น
 • ชุมชนบ้านศาลาตะเคียน
 • ชุมชนบ้านท้ายทะเล

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยตำบลการะเกดบ้านหัวถนนการะเกด

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านเกาะทวด
 • โรงเรียนวัดบางยิ่ว
 • โรงเรียนวัดทายิการาม
 • โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
 • โรงเรียนบ้านนา
 • โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
 • โรงเรียนวัดท้ายทะเล
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวถนนการะเกด

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลการะเกด มีทั้งหมด 7 วัด คือ

 • วัดทายิการาม
 • วัดไทรทอง
 • วัดทาลิพง
 • วัดแจ้ง
 • วัดวังพระบาทโพธิธาราม
 • วัดศาลาตะเคียน
 • วัดท้ายทะเล

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • โบราณสถานวัดพระหัก
 • โบราณสถานทวดการะเกด
 • คลองพระราชดำริชะอวด-แพรกเมือง
 • ทุ่งกระจูด
 • สถานีตำรวจตำบลการะเกด