เทศบาลตำบลหนองบัวบาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
ถนนรอบเขื่อนห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน
ถนนรอบเขื่อนห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองบัวบาน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอหนองวัวซอ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีไพบูรณ์ สังทอง
ประชากร
 (2548)
 • ทั้งหมด6,017 คน
รหัส อปท.05410309
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์0 4228 5561
เว็บไซต์www.nongbuaban-ud.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองบัวบาน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากพื้นที่อื่นในอำเภอหนองวัวซอ เช่น ภาษาในการพูด จะพูดสำเนียงภาษาคล้ายทางภาคเหนือของประเทศลาว จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

ตำบลหนองบัวบาน บ้านหนองบัวบาน มีบรรพบุรุษอยู่ที่แขวงไชยบุรีและแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านผาน้อย - บ้านโคกมน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ทำการเดินทางมาค้าขายระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย มาพบลำห้วยซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ในช่วงเวลานั้นจังหวัดเลยเกิดความแห้งแล้งมากมาเป็นเวลา 7 ปี ผู้คนอดอยากกินหัวมันหัวกลอยแทนข้าว ขุนศรีวงษาบ้านโคกมน จึงได้ชวนลูกหลานอพยพเดินทางมาอยู่ที่หนองบัวบาน เป็นหนองน้ำที่มีดอกบัวบานสพรั่งจึงตั้งชื่อว่า "บ้านหนองบัวบาน" ในปี พ.ศ. 2462 บ้านหนองบัวบานในอดีตเป็นป่าดงพงลึกมากมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย บ้านหนองบัวบาน ในอดีตนั้นเคยมีกลุ่มแนวร่วมคอมมิวนิสต์ด้วย

รายนามตระกูลผู้ร่วมก่อตั้งบ้านหนองบัวบาน[แก้]

 • 1. เวชบรรพต
 • 2. ศรีบุญเรือง
 • 3. มีจินดา
 • 4. ยอดคีรี

สภาพทั่วไป[แก้]

เขตเทศบาลตำบลหนองบัวบาน จำนวน 9 หมู่บ้าน (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีเนื้อที่ 78,368 ตารารกิโลเมตร หรือ 48,980 ไร่)

พื้นที่สภาตำบลหนองวัวซอ (ยุบรวม 5 หมู่บ้าน) มีเนื้อที่ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,500 ไร่ รวมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน (เดิม) ทั้งหมด 106,368 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,480 ไร่ (ในปี พ.ศ. 2548)

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มลักษณะเป็นเอ่งน้ำ เนื่องจากมีคูเขื่อนห้วยหลวงล้อม หน้าฝนมีน้ำท่วมขัง เหมาะแก่ทำการประมง และการเกษตร ส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือดอนติดเขตทหาร

อาณาเขตตำบล[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านโคกก่อง ต.หนองวัวซอ, หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ ต.หนองไฮ, ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ข้อมูลการปกครอง[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวบาน ทั้งหมดจำนวน 14 หมู่บ้าน

 • ในเขตตำบลหนองบัวบาน มี 9 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-9)
 • นอกเขตตำบลหนองบัวบาน มี 5 หมู่บ้าน (สภาตำบลหนองวัวซอ หมู่ที่ 1, 3, 4, 7 และ 8)

จำนวนครัวเรือนและประชากร[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวบาน จำนวน 14 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน มีประชากร 882 คน
 • หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน มีประชากร 931 คน
 • หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 130 ครัวเรือน มีประชากร 665 คน
 • หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 87 ครัวเรือน มีประชากร 390 คน
 • หมู่ที่ 5 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 102 ครัวเรือน มีประชากร 542 คน
 • หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน มีประชากร 405 คน
 • หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน มีประชากร 914 คน
 • หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 119 ครัวเรือน มีประชากร 513 คน
 • หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 158 ครัวเรือน มีประชากร 807 คน
 • หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน มีประชากร 12 คน
 • หมู่ที่ 3 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน มีประชากร 25 คน
 • หมู่ที่ 4 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน มีประชากร 198 คน
 • หมู่ที่ 7 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 3 ครัวเรือน มีประชากร 12 คน
 • หมู่ที่ 8 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 54 ครัวเรือน มีประชากร 400 คน
  • รวม จำนวนครัวเรือน 1,789 ครัวเรือน จำนวนประชากร 7,004 คน

สภาพสังคม[แก้]

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ปลูกสวนยางพารา ปลูกบวบหอม ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ประมง เป็นหลัก

 • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
  • ธนาคาร - แห่ง
  • โรงแรม - แห่ง
  • รีสอร์ท 1 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมันหลอด 6 แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
  • โรงสีข้าว 6 แห่ง
  • โรงเรือนอื่น ๆ (ไก่เห็ด) 11 แห่ง
 • สภาพทางสังคม
  • การศึกษา
   • โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
   • โรงเรียนมัธยม - แห่ง
   • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
   • ห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
   • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
   • ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล 1 แห่ง
 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  • วัด 7 แห่ง
 • ข้อมูลอื่น ๆ
  • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - แห่ง
  • มวลชนจัดตั้ง
   • ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 60 คน
   • ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 100 คน
   • กลุ่มยุว อปพร. 1 รุ่น 16 คน
   • อาสาพัฒนาชุมชน 1 รุ่น 16 คน
   • อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น 131 คน

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล[แก้]

สามารถเดินทางจากตัวจังหวัดอุดรธานี โดยเส้นทางอุดรธานี - หนองบัวลำภู ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ระยะทางประมาณ 22 กม.

สภาพถนนรอบเขื่อนห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ[แก้]

 • เขื่อนห้วยหลวง
 • วัดป่านิโครธาราม
 • วัดบ้านสามขาสันติสุข
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • แจ่วบองปลาร้าสุก
 • ไข่เค็ม
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ
 • ดอกไม้จันทน์
 • ผ้าไหม
 • ขนมเปี๊ยะ
 • กลุ่มขนมไทย
 • กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพร
 • กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน
 • กลุ่มพานบายศรีผู้สูงอายุ
 • กลุ่มเย็บผ้า
 • กลุ่มทอผ้าไหม
 • กลุ่มขนมเบเกอรี
 • กลุ่มน้ำยาล้างจานสมุนไพร
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • กลุ่มปลาร้า
 • กลุ่มหมวกรีไซเคิล
 • กลุ่มผักปลอดสารพิษ

เทศกาลสำคัญ[แก้]

 • งานประจำปีประกวดธิดาปลานิล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หลังบุญออกพรรษาปวารณา
 • บุญตักบาตรเทโวโรหณะ (ที่มีขบวนตักบาตรพระสงฆ์ยาวที่สุดในจังหวัด)
 • ประเพณีแข่งเรือ - บุญออกพรรษาปวารณา บริเวรเขื่อนห้วยหลวง
 • บุญบั้งไฟ

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค[แก้]

  • การสาธารณสุข
   • สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
   • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %
  • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   • สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
   • ศูนย์ อปพร . 2 แห่ง
  • การบริการพื้นฐาน
   • การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) ส่วนมากถนนที่ใช้ในหมู่บ้านของ ตำบลหนองบัวบาน จะเป็นคอนกรีต
   • การโทรคมนาคม
    • ที่ทำการไปรษณีย์ - แห่ง
    • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง
   • การไฟฟ้า
    • ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีเพียงส่วนน้อยตามชอยต่าง ๆ ที่ยังไม่ถึง
   • แหล่งน้ำธรรมชาติ
    • ลำน้ำ ลำห้วย 5 แห่ง
    • บึง หนองและอื่น ๆ 2 แห่ง
   • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    • ฝาย 4 แห่ง
    • บ่อน้ำตื้น 100 แห่ง
    • บ่อโยก 7 แห่ง
    • ระบบน้ำประปา 9 แห่ง

บุคคลที่สำคัญ[แก้]

 1. พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ
 2. หลวงปู่มี ปมุตโต (หลวงปู่เกล้า)
 3. หลวงปู่ลี กุสลธโร
 4. หลวงปู่เสน ปัญญาธโร
 5. หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
 6. หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปราโมชฺโช
 7. พระอาจารย์ประสิทธิ์ บุญมากโร

อ้างอิง[แก้]