โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเขลางค์นคร)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพียงแห่งหมู่ ทำให้เกิดสุข
เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triamudomsuksapattakarn khelangnakorn school
อักษรย่อ ต.อ.พ.ข.น./ TUP-KLN
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (เก่า)

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (3 ปี) (ใหม่)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1052500516
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูริศ  คันธชุมภู
จำนวนนักเรียน 1,150 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เดิมชื่อ โรงเรียนเขลางค์นคร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นมัธยมศึกษาขนาดกลาง แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ถือกำเนิดจากความต้องการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตเมืองลำปาง

โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเขลางค์นคร เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และเป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ ๑๔ [1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ต.อ.พ.ข.น.
 • ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน : “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” (ความพร้อมเพียงแห่งหมู่ ทำให้เกิดสุข)
 • อัตรักษ์โรงเรียน : มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง
 • เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน  : สิ่งแวดล้อมดี
 • สีประจำโรงเรียน
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • ในปีพุทธศักราช  2514 – 2516  ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมากมีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอและต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนักความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น

 • จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้  จำนวน   522 ไร่  3  งาน  93 ตารางวา  ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9  กิโลเมตร 
 • วันที่  7  ตุลาคม  2519  ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ  คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน  278  ไร่  1 งาน  96  ตารางวา
 • แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน 

ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงมีความเห็นพ้องต้องกัน ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้  ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

 • ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม  เขมโก  ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์)  เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท  เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่  และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)   
 • วันที่ 14 มีนาคม 2517  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผน

กับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียน แห่งใหม่นี้  ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517

 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร”  เปิดรับนักเรียนทั้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ในปีการศึกษา 2517  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย   (  ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา )  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร 
 • เมื่อนางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์   มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ  รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2  กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง  , สถานีอากาศอเมริกัน  อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว

 • โรงเรียนเขลางค์นคร  ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ฯ

และในวันที่  30  พฤษภาคม 2518  โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   มาอยู่ในที่บุกเบิก และเปิดเรียน ในวันที่ 1  มิถุนายน  2518    

 • ในปีการศึกษา 2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางสาวสายสมร  เจริญจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2534  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรชาติ  ช่วงฉ่ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2535  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์  ผอ.สศจ. ลำปาง       มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2536  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ     ผอ.สศจ. แม่ฮ่องสอน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2540  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2542  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล 

ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สศจ. ลำปาง  และได้แต่งตั้งนางจุรีย์  สร้อยเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร

 • ปีการศึกษา 2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 ได้แต่งตั้งนางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง  นายบุญเรือง  ถาคำฟู  ผู้อำนวยการโรงเรียน     กิ่วลมวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้งนายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายเกตุ  เปี้ยอุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จ    วนชยางค์กูล    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายภูริต  คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร

การเปลี่ยนผ่านจากเขลางค์นคร สู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร[แก้]

นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

  

 • ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  13 โรงเรียนเป็น  14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
  • เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ นายภูริต คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู  จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  • ดังนั้น นายภูริต คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,นายสมพร  วะเท  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,นายมนัส  อินตานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเขลางค์นคร ,ผู้ปกครอง ,คณะครู ,นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน  ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 • 10  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 • 29  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร “

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนเขลางค์นคร[แก้]

 • ศาลาจริยธรรม ประดิษฐานพระพุทธเขลางค์และรูปหล่อเหมือนองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพีธีทางศาสนาเมื่อมีกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเป็นห้องเรียนของวิชาพระพุทธศาสนา
 • อาคาร 1 - พ.เกษมอุปถัมถ์ เป็นอาคารหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ห้องพักครูคณิตศาสตร์และห้องศูนย์คณิตศาสตร์(GSP)
 • อาคาร 2 - ธรรมรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ศูนย์อีริคจังหวัดลำปาง และห้องเรียน multimedia
 • อาคาร 3 - พุทธรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาสังคมศึกษาฯ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนเขลางค์นคร
 • อาคาร 4 - ก๋าสะลอง เป็นอาคารหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์และห้องศูนย์วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 5 - ซอมพอ เป็นอาคารหมวดวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยห้องเรียนวิชาภาษาไทย ห้องพักครูภาษาไทยและห้องศูนย์ภาษา
 • อาคาร 6 - เสริมสรรพวิทย์ เป็นอาคารอำนวยการ
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมเขลางค์นคร และห้องแนะแนว
  • ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์(ICT 1) และห้องประชุมทานตะวัน
 • หอประชุมพัฒนวิท เป็นอาคารหอประชุม เพิ่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
 • หอประชุมอเนกประสงค์ เป็นอาคารหอประชุมหลังเก่า
 • ห้องธเณศวร เป็นห้องประชุมเล็ก
 • ห้องเขลางค์นคร เป็นห้องประชุมเล็ก
 • ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ กรมสามัญศึกษา เป็นอาคารว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ก่อสร้างขึ้นโดย กรมสามัญศึกษา
 • อาคารศูนย์ลูกเสือ เป็นอาคารทรงไทยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและร้านค้ามินิมาร์ท
 • อุทยานการศึกษา เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • สวนป่าพระเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • อาคารชั่วคราว 1-8 เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของ หมวดวิชา ศิลปะ สุขศึกษา/พลศึกษา และหมวดวิชาคหกรรม
 • อาคารฝึกงาน 1-3 เป็นอาคารเรียนและฝึกการปฏิบัติในหมวดวิชาช่างอุตสาหกรรม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517
2. นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2524
3. น.ส.สายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2534
4. นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2535
5. นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2536
6. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2540
7. นายอาณัติ เถียรประภากุล พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
8. นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2547
9. นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2549
10. นายบุญเรือง ถาคำฟู พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553
11. นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2554
12. นายเกตุ เปี้ยอุตร พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556
13. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2557
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 1,150 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหมด 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (Smart Science)
  • ห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป 6 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมด 5 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (Smart Science)
  • ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 ห้อง

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์"[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
  • จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2558 นางแบบ และนักแสดง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]