โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเขลางค์นคร)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triamudomsuksapattakarn khelangnakorn school
อักษรย่อ ต.อ.พ.ข.น./ TUP-KLN
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (เก่า)

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (ใหม่)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1052500516
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูริศ  คันธชุมภู
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เดิมชื่อ โรงเรียนเขลางค์นคร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง ลำปาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ถือกำเนิดจากความต้องการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตเมืองลำปาง

โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเขลางค์นคร เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และเป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ ๑๔ [1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • ในปีพุทธศักราช  2514 – 2516  ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมากมีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอและต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนักความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น

 • จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้  จำนวน   522 ไร่  3  งาน  93 ตารางวา  ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9  กิโลเมตร 
 • วันที่  7  ตุลาคม  2519  ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ  คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน  278  ไร่  1 งาน  96  ตารางวา
 • แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน 

ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงมีความเห็นพ้องต้องกัน ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้  ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

 • ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม  เขมโก  ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์)  เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท  เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่  และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)   
 • วันที่ 14 มีนาคม 2517  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผน

กับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียน แห่งใหม่นี้  ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517

 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร”  เปิดรับนักเรียนทั้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ในปีการศึกษา 2517  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย   (  ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา )  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร 
 • เมื่อนางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์   มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ  รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2  กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง  , สถานีอากาศอเมริกัน  อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว

 • โรงเรียนเขลางค์นคร  ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ฯ

และในวันที่  30  พฤษภาคม 2518  โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   มาอยู่ในที่บุกเบิก และเปิดเรียน ในวันที่ 1  มิถุนายน  2518    

 • ในปีการศึกษา 2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางสาวสายสมร  เจริญจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2534  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรชาติ  ช่วงฉ่ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2535  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์  ผอ.สศจ. ลำปาง       มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2536  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ     ผอ.สศจ. แม่ฮ่องสอน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2540  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2542  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล 

ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สศจ. ลำปาง  และได้แต่งตั้งนางจุรีย์  สร้อยเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร

 • ปีการศึกษา 2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 ได้แต่งตั้งนางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง  นายบุญเรือง  ถาคำฟู  ผู้อำนวยการโรงเรียน     กิ่วลมวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้งนายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายเกตุ  เปี้ยอุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จ    วนชยางค์กูล    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
 • ปีการศึกษา 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายภูริต  คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร

การเปลี่ยนผ่านจากเขลางค์นคร สู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร[แก้]

นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

  

 • ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  13 โรงเรียนเป็น  14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
  • เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ นายภูริต คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู  จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  • ดังนั้น นายภูริต คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,  นายสมพร  วะเท  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ , นายมนัส  อินตานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ฯ   ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ , สมาคมผู้ปกครอง-ครู ฯ, สมาคมศิษย์เก่า , ผู้ปกครอง, คณะครู, นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน  ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 • 10  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 • 29  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร “

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนเขลางค์นคร[แก้]

 • ศาลาจริยธรรม ประดิษฐานพระพุทธเขลางค์และรูปหล่อเหมือนองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพีธีทางศาสนาเมื่อมีกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเป็นห้องเรียนของวิชาพระพุทธศาสนา
 • อาคาร 1 - พ.เกษมอุปถัมถ์ เป็นอาคารหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ห้องพักครูคณิตศาสตร์และห้องศูนย์คณิตศาสตร์(GSP)
 • อาคาร 2 - ธรรมรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ศูนย์อีริคจังหวัดลำปาง และห้องเรียน multimedia
 • อาคาร 3 - พุทธรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาสังคมศึกษาฯ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนเขลางค์นคร
 • อาคาร 4 - ก๋าสะลอง เป็นอาคารหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์และห้องศูนย์วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 5 - ซอมพอ เป็นอาคารหมวดวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยห้องเรียนวิชาภาษาไทย ห้องพักครูภาษาไทยและห้องศูนย์ภาษา
 • อาคาร 6 - เสริมสรรพวิทย์ เป็นอาคารอำนวยการ
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมเขลางค์นคร และห้องแนะแนว
  • ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์(ICT 1) และห้องประชุมทานตะวัน
 • หอประชุมพัฒนวิท เป็นอาคารหอประชุม เพิ่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
 • หอประชุมอเนกประสงค์ เป็นอาคารหอประชุมหลังเก่า
 • ห้องธเณศวร เป็นห้องประชุมเล็ก
 • ห้องเขลางค์นคร เป็นห้องประชุมเล็ก
 • ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ กรมสามัญศึกษา เป็นอาคารว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ก่อสร้างขึ้นโดย กรมสามัญศึกษา
 • อาคารศูนย์ลูกเสือ เป็นอาคารทรงไทยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและร้านค้ามินิมาร์ท
 • อุทยานการศึกษา เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • สวนป่าพระเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • อาคารชั่วคราว 1-8 เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของ หมวดวิชา ศิลปะ สุขศึกษา/พลศึกษา และหมวดวิชาคหกรรม
 • อาคารฝึกงาน 1-3 เป็นอาคารเรียนและฝึกการปฏิบัติในหมวดวิชาช่างอุตสาหกรรม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517
2 นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2518-2524
3 น.ส.สายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2524-2534
4 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2534-2535
5 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2535-2536
6 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2536-2540
7 นายอาณัติ เถียรประภากุล พ.ศ. 2540-2542
8 นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร พ.ศ. 2542-2547
9 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2547-2549
10 นายบุญเรือง ถาคำฟู พ.ศ. 2549-2553
11 นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ พ.ศ. 2554-2554
12 นายเกตุ เปี้ยอุตร พ.ศ. 2554-2556
13 นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2556-2557
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]