โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเขลางค์นคร)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.jpg
รักสถาบัน หมั่นศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattakarn Khelangnakorn School
อักษรย่อ ต.อ.พ.ข.น.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 2 พฤษภาคม 2517

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เดิมชื่อ โรงเรียนเขลางค์นคร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา ถือกำเนิดจากความต้องการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตเมืองลำปาง

โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน และประกาศให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[1]

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนเขลางค์นคร[แก้]

 • ศาลาจริยธรรม ประดิษฐานพระพุทธเขลางค์และรูปหล่อเหมือนองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพีธีทางศาสนาเมื่อมีกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเป็นห้องเรียนของวิชาพระพุทธศาสนา
 • อาคาร 1 - พ.เกษมอุปถัมถ์ เป็นอาคารหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ห้องพักครูคณิตศาสตร์และห้องศูนย์คณิตศาสตร์(GSP)
 • อาคาร 2 - ธรรมรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ศูนย์อีริคจังหวัดลำปาง และห้องเรียน multimedia
 • อาคาร 3 - พุทธรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาสังคมศึกษาฯ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนเขลางค์นคร
 • อาคาร 4 - ก๋าสะลอง เป็นอาคารหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์และห้องศูนย์วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 5 - ซอมพอ เป็นอาคารหมวดวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยห้องเรียนวิชาภาษาไทย ห้องพักครูภาษาไทยและห้องศูนย์ภาษา
 • อาคาร 6 - เสริมสรรพวิทย์ เป็นอาคารอำนวยการ
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมเขลางค์นคร และห้องแนะแนว
  • ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์(ICT 1) และห้องประชุมทานตะวัน
 • หอประชุมพัฒนวิท เป็นอาคารหอประชุม เพิ่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
 • หอประชุมอเนกประสงค์ เป็นอาคารหอประชุมหลังเก่า
 • ห้องธเณศวร เป็นห้องประชุมเล็ก
 • ห้องเขลางค์นคร เป็นห้องประชุมเล็ก
 • ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ กรมสามัญศึกษา เป็นอาคารว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ก่อสร้างขึ้นโดย กรมสามัญศึกษา
 • อาคารศูนย์ลูกเสือ เป็นอาคารทรงไทยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและร้านค้ามินิมาร์ท
 • อุทยานการศึกษา เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • สวนป่าพระเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • อาคารชั่วคราว 1-8 เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของ หมวดวิชา ศิลปะ สุขศึกษา/พลศึกษา และหมวดวิชาคหกรรม
 • อาคารฝึกงาน 1-3 เป็นอาคารเรียนและฝึกการปฏิบัติในหมวดวิชาช่างอุตสาหกรรม

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517
2 นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2518-2524
3 น.ส.สายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2524-2534
4 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2534-2535
5 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2535-2536
6 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2536-2540
7 นายอาณัติ เถียรประภากุล พ.ศ. 2540-2542
8 นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร พ.ศ. 2542-2547
9 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2547-2549
10 นายบุญเรือง ถาคำฟู พ.ศ. 2549-2553
11 นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ พ.ศ. 2554-2554
12 นายเกตุ เปี้ยอุตร พ.ศ. 2554-2556
13 นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]