โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริการ SET:TTA
สำนักงานใหญ่อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
(กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์http://www.thoresen.com

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TTA) [2] บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investment holding company) บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน[3]

ประวัติ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 และในปี พ.ศ. 2528 บริษัทขยายสู่การให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทได้เริ่มธุรกิจให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง และในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้ดำเนินธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับถ่านหิน

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investment holding company) บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ในเชิงรายได้ ผลกำไรและขนาดของธุรกิจ TTA เป็นเจ้าของและดำเนินงานหน่วยธุรกิจหลัก 4 หน่วยได้แก่ โทรีเซนชิปปิ้ง (กลุ่มธุรกิจขนส่ง) เมอร์เมด (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) บาคองโค (กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน) และ UMS (กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน)

โครงสร้างธุรกิจในกลุ่มบริษัท[3]

  • กลุ่มธุรกิจขนส่ง
  • กลุ่มธุรกิจพลังงาน
  • กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 100,313,700 14.17%
2 RAFFLES RESOURCES 1 LTD 35,459,400 5.01%
3 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 27,417,100 3.87%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,407,172 2.74%
5 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 15,239,400 2.15%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม