เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

หลักปฏิบัติ
ศีล · สมาธิ · ปัญญา
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์
คัมภีร์
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคม
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
คำศัพท์
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เป็นเขตการปกครองของคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด ที่เกิดขึ้นจากการจัดแบ่งตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ฉบับแก้ไข พุทธศักราช 2535 ที่จัดให้มีการปกครองในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุด มีเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสเป็นลำดับสุดท้าย ในปัจจุบันในฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายมี พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

เจ้าคณะผู้ปกครองระดับจังหวัด[แก้]

ประวัติ[แก้]

รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ของไทย มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยที่จัดรูปแบบการปกครองเป็นฝ่ายคามวาสี และอรัญวาสี ซึ่งในสมัยอยุธยาก็ยังคงรูปแบบการปกครองนั้นมา จนกระทั่ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยมาตามลำดับ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การปกครองคณะสงฆ์ก็ยังจัดโดยมีตำแหน่งเปรียบเทียบดังนี้

ดังนั้นรูปแบบการปกครองคณะสงค์แต่เดิมในระดับจังหวัด จึงมีตำแหน่งเรียกว่า “สังฆปาโมกข์” มีหน้าที่ในการปกครองคณะสงค์ในระดับจังหวัด จนกระทั่งเมื่อมีการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 พ.ศ. 2445อันกำหนดให้มีองค์กรมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535) จึงมีองค์กรมหาเถรสมาคมอันมีอำนาจในการปกครองบริการกิจการคณะสงฆ์สุด ทั้งมีตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ระดับภูมิภาคด้วย

อำนาจหน้าที่[แก้]

เจ้าคณะจังหวัด (รวมถึงเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส) มีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด ในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถรสมาคม ดังนี้

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ตามลำดับชั้นสายปกครอง (จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / เจ้าอาวาส)
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอ(ตำบล เจ้าอาวาส) ในจังหวัดเขตปกครองให้เป็นไปโดยชอบ
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไป

(อำนาจหน้าที่ เป็นทั้งในส่วนของเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสผู้ปกครองสงฆ์)

เจ้าคณะจังหวัด[แก้]

รายนามเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.5) วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2506 เป็นเจ้าคณะภาค 14
2 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.6) วัดไร่ขิง พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2516 เป็นรองเจ้าคณะภาค 14
3 พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2548 หมดวาระ/ที่ปรึกษาฯ
4 พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน
รายนามรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517 เจ้าคณะจังหวัด
2 พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2549 เจ้าคณะจังหวัด
3 พระราชปริยัติโมลี (โสภา เขมสรโณ ป.ธ. 9) วัดพระงาม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 มรณภาพ
4 พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ. 3) วัดใหม่ปิ่นเกลียว พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาฯ
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

การปกครองระดับอำเภอในจังหวัดนครปฐม[แก้]

การปกครองในระดับอำเภอในจังหวัดนครปฐม มี 7 อำเภอคือ

อำเภอเมืองนครปฐม[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ) วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง พระปลัดเฉลิมพล จารุวณฺโณ วัดพะเนียงแตก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
 • พระอุดมธรรมเมธี (ไกรวรรณ์ ชิณทตฺติโย ป.ธ.๙) วัดพระงาม รองเจ้าคณะอำเภอ พระนครินทร์ ธมฺมินฺทโชติ วัดพระงาม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ

อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม[แก้]

 • พระครูปัจฉิมทิศบริหาร (นาค) วัดห้วยจระเข้
 • พระครูสมถกิตติคุณ (กลั่น) วัดพระประโทน
 • พระครูอุตตรการบดี (สุข) วัดห้วยจระเข้
 • พระครูปัจฉิมทิศบริหาร (ฉอย) วัดโพรงมะเดื่อ
 • พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู
 • พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร) วัดลาดปลาเค้า
 • พระครูทักษิณานุกิจ (เสงี่ยม อาริโย ป.ธ.4) วัดห้วยจระเข้
 • พระราชปริยัติโมลี (โสภา เขมสรโณ ป.ธ.9) วัดพระงาม
 • พระศรีปริยัติมุนี (สมบูรณ์ ทสฺสธมฺโม ป.ธ.9) วัดพระงาม
ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระธรรมเสนี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู พ.ศ. - พ.ศ. 2516 เลื่อนเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด
2 พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร) วัดลาดปลาเค้า พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2547 ครบวาระ/เป็นที่ปรึกษา
3 พระครูทักษิณานุกิจ (เสงี่ยม อาริโย ป.ธ. 4) วัดห้วยจระเข้ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547 ครบวาระ/เป็นที่ปรึกษา
4 พระราชปริยัติโมลี (โสภา เขมสรโณ) วัดพระงาม พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551 เลื่อนเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด
4 พระศรีปริยัติมุนี (สมบูรณ์ ทสฺสธมฺโม ป.ธ. 9) วัดพระงาม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 มรณภาพ
5 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ วัดพะเนียงแตก พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน เจ้าคณะอำเภอ

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอเมืองนครปฐม
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะตำบล วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสุกิตติวราภรณ์ (กิตติพงษ์) พระปฐมเจดีย์ เขต 1 วัดวังตะกู - ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
2 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง) พระปฐมเจดีย์ เขต 2 [[วัดไร่เกาะต้นสำโรง พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
3 พระครูสุธรรมประสาท ทัพหลวง วัดทัพหลวง - ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
4 พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ) ดอนยายหอม วัดดอนยายหอม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
5 พระมหาประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.6) โพรงมะเดื่อ วัดโพรงมะเดื่อ - ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
6 พระครูสุจิตตานันท์ บางแขม วัดวังเย็น พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
7 พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.3) สระกะเทียม วัดหนองดินแดง - ปัจจุบัน อุปัชฌาย์

อำเภอสามพราน[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • เจ้าคณะอำเภอ พระพิพัฒน์ศึกษากร วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • พระปลัดการุณย์ ฐิตธมฺโฒ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

อดีตเจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • พระครูทักษิณานุกิจ (ผัน) วัดสรรเพชญ
 • พระครูไพศาลธรรมวาที (ห้อย) วัดหอมเกร็ด
 • พระครูสาครคุณาธาร (หมุด) วัดเดชานุสรณ์
 • พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส ป.ธ.3) วัดไร่ขิง
 • พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย) วัดเดชานุสรณ์ (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม)

เจ้าคณะตำบล[แก้]

 • เจ้าคณะตำบลไร่ขิง พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง จารุวณฺโณ) วัดหอมเกร็ด
 • เจ้าคณะตำบลยายชา พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ วัดทรงคนอง
 • เจ้าคณะตำบลบางช้าง พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี ครุธมฺโม) วัดจินดาราม
 • เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก) วัดท่าพูด
ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอสามพราน
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง) เจ้าคณะอำเภอ วัดเดชานุสรณ์ พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน
2 พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง) ไร่ขิง วัดหอมเกร็ด พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน
3 พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม) ยายชา วัดบางช้างเหนือ พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน
4 พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) บางช้าง วัดจินดาราม พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน
5 พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย) บ้านใหม่ วัดท่าพูด พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน