พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเทพศาสนาภิบาล
(แย้ม กิตฺตินฺธโร)
Prateapwatraikhing-1.jpg
เกิด27 มิถุนายน พ.ศ. 2498
อายุ27 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (67 ปี)
อุปสมบท30 มีนาคม พ.ศ. 2519
พรรษา46
วัดวัดไร่ขิง
จังหวัดนครปฐม
สังกัดมหานิกาย
วุฒิเปรียญธรรม 3 ประโยค, นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๔ , เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระเทพศาสนาภิบาล นามเดิม แย้ม ฉายา กิตฺตินฺธโร (เกิด: 27 มิถุนายน 2498 -) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 1

ประวัติ[แก้]

พระเทพศาสนาภิบาล เดิมชื่อ แย้ม อินทร์กรุงเก่า เป็นบุตรของนายหยวก อินทร์กรุงเก่า และนางทวี ศรีบุญรอด เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ที่ บ้านคลองรางไทร ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ขณะมีอายุได้ 12 ปี ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระปัญญาวิมลมุนี (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุได้ 21 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดไร่ขิง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีพระปฐมนคราภิรักษ์ (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูไพศาลคณารักษ์ (ปราณี อินฺทวํโส) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลสมณคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามพราน วัดไร่ขิง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุปจิตบุญวัฒน์ (บุญธรรม จารุวณฺโณ) วัดบางเลน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "กิตฺตินฺธโร"

เกียรติคุณพิเศษ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2533 เป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมในพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) สมณศักดิ์สุดท้ายที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2535 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูโสภณปัญญาวุธ[1]
 • พ.ศ. 2540 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2545 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิริยาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธำรง อุบาลีวงศพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 20
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 15 ข, 6 กรกฎาคม 2549, หน้า 10
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 6
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 33 ข, 4 ธันวาคม 2558, หน้า 1