กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industry Promotion
DIP.png
ที่ทำการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 มกราคม พ.ศ. 2479
งบประมาณ 1,461.7075 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ [2], อธิบดี
อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์
http://www.dip.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. (อังกฤษ: Department of Industry Promotion) เดิมชื่อกรมอุตสาหกรรม กองอุตสาหกรรม สังกัดอยู่ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ[3] ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 3) ตราไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2479

ปัจจุบัน กสอ. เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม[4] จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้านการส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเป็นแกนกลางในการส่งเสริมและพัฒนาด้วยรูปแบบกรอบการดำเนินงาน อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ การเชื่อมโยงธุรกิจ การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านกายภาพและเคมี การพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการ และจัดร้านแสดงสินค้าให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ พระนารายณ์ ฟันเฟือง และลูกศรสีธงชาติ ความหมายโดยรวมของสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง การบริการ การสนับสนุน การส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งกระจายไปสู่คนไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมของชาติก้าวทะยานสู่ความสำเร็จ

พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ[แก้]

พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ (อังกฤษ: Vishnu) เป็นสัญลักษณ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นองค์เทพที่ช่วยเหลือมนุษย์เมือถึงคราวยุคเข็ญ พระนารายณ์ประทับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายว่าพระนารายณ์ คือจุดกำเนิดของการก่อตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ฟันเฟือง[แก้]

ฟันเฟืองหรือเฟืองจักรอุตสาหกรรมแทนความหมายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ลูกศรสีธงชาติ[แก้]

พุ่งจากจุดกำเนิดแล้วกระจายออก แทนความหมายว่าการให้บริการและความช่วยเหลือต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งกระจายไปสู่ประชาชนในชาติ ส่วนหัวลูกศร ชี้ขึ้นแทนความหมายว่าความช่วยเหลือต่างๆ ขององค์กร มีเป้าหมายทะยานพุ่งขึ้นสู่ความสำเร็จของคนในชาติโดยส่วนรวม

หน่วยงานภายใน[แก้]

ขอบเขตการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค
 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ ตสน.กสอ. (อังกฤษ: Internal Audits Unit หรือ IAU) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ระเบียบ แบบแผนการปฏิบัติตามาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
 2. สำนักบริหารกลาง หรือ สบก.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of General Administration หรือ BOGA) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ รวมทั้งการเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกสอ.
 3. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ หรือ สบย.กสอ.] (อังกฤษ: Bureau of Strategies Management หรือ BSM) ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและบริหารการใช้ค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์ความรู้ (อังกฤษ: Knowledge Management) เพื่อการสนับสนุนให้บริการข้อมูลและคำแนะนำแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 4. สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ สพก.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Entrepreneurship Development) ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการสร้างและการพัฒนาผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่และขยายผลรูปแบบการสร้างและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจสากล เสริมสร้างให้เกิดสังคมผู้ประกอบการด้วยการกระตุ้นจิตสำนึก รวมทั้งพัฒนาระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการ
 5. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สพจ.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Industrial Management Development หรือ BIMD) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ ตลอดจนมีการเชื่อมโยง ไปสู่การค้าในระดับสากล การเพิ่มผลผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมให้แก่วิสาหกิจ ด้วยการจัดให้มีการเรียนรู้ สร้างระบบกิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อลดการสูญเสียและสามารถพัฒนาการประกอบการได้ด้วยตนเอง
 6. สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม หรือ สพบ.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Service Providers Development หรือ BSPD) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี รวมทั้งอุตสาหกรรมชุมชน พัฒนาและทดลองรูปแบบกลไกในการพัฒนาหน่วยบริการธุรกิจให้มีศักยภาพ รวมทั้งการจำทำมาตรฐานและฐานข้อมูล เกี่ยวกับหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
 7. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ สพส.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Supporting Industries Development หรือ BSID) ทำหน้าที่ในการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี (อังกฤษ: Technology) และเทคโนโลยีการผลิต (อังกฤษ: Manufacturing Technology) การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี ในอุตสาหกรรมสนับสนุนสู่ระดับสากล ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์ โลหะ พลาสติก และแม่พิมพ์ เป็นต้น
 8. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา หรือ สพข.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Industrial Sectors Development หรือ BISD) ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเทคโนโลยีในการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนังรองเท้า และเครื่องเรือน ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม สามารถนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคการผลิต สร้างความเชื่อมโยงและการร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีองค์ความรู้ ทักษะและเทคโนโลยีที่นำสมัย
 9. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ สพป.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Targeted Industries Development หรือ BTID) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการบริการจัดการทั่วทั้งองค์กรเพื่อลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมพัฒนาแนวทางและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี (อังกฤษ: Software) การพัฒนาบุคลากร (อังกฤษ: People Ware) นวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
 10. สำนักพัตนาอุตสาหกรรมชุมชน หรือ สพช.กสอ. (อังกฤษ: Bureau of Community Industries Development หรือ BCID) ทำหน้าที่วิเคราะห์นำเสนอข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ (อังกฤษ: Uniqueness) ของชุมชน ศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 11. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 (อังกฤษ: Industry Promotion Center) ทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรทในภูมิภาค ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และประสานการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๙ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2479ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 วันที่ 31 มกราคม 2479
 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99ก วันที่ 2 ตุลาคม 2545

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]