กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion
DIP.png
ที่ทำการ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 มกราคม พ.ศ. 2479
งบประมาณ 1,287.1873 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)
ผู้บริหารหลัก กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์, อธิบดี
จารุพันธุ์ จารโยภาส, รองอธิบดี
เดชา จาตุธนานันท์, รองอธิบดี
ภาสกร ชัยรัตน์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์
http://www.dip.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. (อังกฤษ: Department of Industrial Promotion) ในอดีตมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้กองอุตสาหกรรม สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกรมอุตสาหกรรม จากนั้นในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จำเป็นของประเทศ แม้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2485 แต่บทบาทด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สงครามมหาเอเชียบูรพา กำลังเริ่มต้นขึ้นก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบจากสงครามในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะขาดแคลนสินค้า เพื่อบรรเทาวิกฤตดังกล่าวรัฐบาลจึงเข้ามาส่งเสริมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตขึ้นจวบจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมา กรมส่งเสริม อุตสาหกรรมทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprise) ให้มีความเข้มแข็ง ท่ามกลางปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ มาตรการ ทางการค้า ข้อกฎหมายใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ การเคียงข้าง พัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกล สามารถแข่งขันและยืนหยัดบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

ความสำเร็จของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในวันนี้ เป็นผลจากภารกิจ “ริเริ่ม - ส่งเสริม - วิจัยและพัฒนา” ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยงานสำคัญหลายๆ งานที่ริเริ่มส่งเสริม และพัฒนาการผลิตมากมาย ยังคงเป็นรากฐานในการ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงงานด้านวิจัยพัฒนาที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ ปัจจุบันเมื่อโลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องบูรณาการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการปรับจุดยืนของอุตสาหกรรมไทยครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนผ่านก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม ยุค 4.0 จากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยใช้แรงงานไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงต้องปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้ทันสมัยเท่าทันโลกการแข่งขัน ยุคใหม่ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ SMEs ไทย ซึ่งต้องอาศัย การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะรวมพลังกันนำพาอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


ตราสัญลักษณ์[แก้]

ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ พระนารายณ์ ฟันเฟือง และลูกศรสีธงชาติ ความหมายโดยรวมของสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง การบริการ การสนับสนุน การส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งกระจายไปสู่คนไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมของชาติก้าวทะยานสู่ความสำเร็จ

พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ[แก้]

พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ (อังกฤษ: Vishnu) เป็นสัญลักษณ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นองค์เทพที่ช่วยเหลือมนุษย์เมือถึงคราวยุคเข็ญ พระนารายณ์ประทับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายว่าพระนารายณ์ คือจุดกำเนิดของการก่อตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ฟันเฟือง[แก้]

ฟันเฟืองหรือเฟืองจักรอุตสาหกรรมแทนความหมายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ลูกศรสีธงชาติ[แก้]

พุ่งจากจุดกำเนิดแล้วกระจายออก แทนความหมายว่าการให้บริการและความช่วยเหลือต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งกระจายไปสู่ประชาชนในชาติ ส่วนหัวลูกศร ชี้ขึ้นแทนความหมายว่าความช่วยเหลือต่างๆ ขององค์กร มีเป้าหมายทะยานพุ่งขึ้นสู่ความสำเร็จของคนในชาติโดยส่วนรวม


หน่วยงานภายใน[แก้]

  1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
  2. สำนักงานเลขานุการกรม
  3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  4. กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
  5. กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
  6. กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  8. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  10. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11


อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]