ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นศูนย์รวมที่ทำการของหน่วยงานราชการ 29 หน่วย เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุและทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด[1][2] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติของโครงการ[แก้]

ความเป็นมาของโครงการ[แก้]

ที่ตั้งโครงการ[แก้]

โครงการฯตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ[แก้]

หน่วยงานที่รับผิดชอบ[แก้]

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการศูนย์ราชการฯคือ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

องค์ประกอบของโครงการ[แก้]

แนวความคิดของโครงการ[แก้]

แนวความคิดในการออกแบบ[แก้]

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานทั้งระหว่างหน่วยงาน เอง และระหว่างหน่วยงานกับประชาชนได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญ คือ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเป็น อาคารประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของ การออกแบบ และการใช้ ระบบ Co-Generation

การออกแบบโครงสร้างอาคาร[แก้]

แนวความคิดในการบริหารจัดการ[แก้]

การจัดสรรพื้นที่[แก้]

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) รวมหน่วยงานยุติธรรม[แก้]

 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมคุมประพฤติ
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ศาลฎีกา
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ศาลล้มละลายกลาง
 • สำนักกิจการยุติธรรม

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) รวมหน่วยงานราชการ[แก้]

(อาคาร C) (กำลังก่อสร้าง)[แก้]

 • ศาลปกครองสูงสุด
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรมการท่องเที่ยว
 • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พื้นที่อื่น ๆ[แก้]

 • ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
 • โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 • กองบัญชาการกองทัพไทย

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.dad.co.th
 2. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) พ.ศ. 2539-2548, สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′00″N 100°34′00″E / 13.883256°N 100.566616°E / 13.883256; 100.566616