รายชื่อองค์การมหาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ดังนี้

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน[แก้]

สำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

กระทรวงการคลัง[แก้]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[แก้]

 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[แก้]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[แก้]

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[แก้]

กระทรวงพลังงาน[แก้]

กระทรวงพาณิชย์[แก้]

กระทรวงยุติธรรม[แก้]

กระทรวงแรงงาน[แก้]

กระทรวงวัฒนธรรม[แก้]

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

กระทรวงสาธารณสุข[แก้]

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ[แก้]

 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)
 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ)
 6. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 7. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
 9. คุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ)
 10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
 11. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 12. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
 14. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
 16. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กระทรวงวัฒนธรรม)
 17. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

อ้างอิง[แก้]