สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)
150
ที่ทำการ
อาคารกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สืบทอดจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
งบประมาณ 96.4669 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี, ผู้อำนวยการ
นาย โกเมธ นาควรรณกิจ, รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
เว็บไซต์
www.ha.or.th

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)) เป็นองค์การมหาชนของไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล[2]

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นองค์กรมหาชนที่ปรับเปลี่ยนมาจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อ พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนารูปแบบของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ต่อมาได้มีการผลักให้เกิดเกิดองค์กรที่มีความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวมเร็ว จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานะเป็น "สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)" หรือ สรพ.

บทบาทหน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมิน และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 • รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ
 • ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 • จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

[3]

หน่วยงานภายใน[แก้]

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 สำนัก ได้แก่

 • สำนักประเมินและรับรอง
 • สำนักพัฒนาองค์กร
 • สำนักบริหารงานทั่วไป
 • สำนักสำนักยุทธศาสตร์
 • สำนักส่งเสริมการพัฒนา

สถาบันได้พัฒนาการดำเนินงานจนได้รับการรับรอง จาก Internation Society for Quality in Healthcare หรือ “ISQua” ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ให้การรับรองหน่วยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 ด้านซึ่งทั้ง 3 ด้านจะมีระยะเวลาการรับรองครั้งละ 4 ปี สรพ.ได้รับการรับรองดังนี้

ปี พศ. 2553 ได้รับการรับรอง ด้าน Standards

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองด้าน Organization และได้รับการต่ออายุการรับรอง ในปี 2560

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับการรับรองด้าน Surveyor Training Program

นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการว่า สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบันสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบการประเมินรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ที่หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการและความก้าวหน้าของโรงพยาบาล อาทิ

การรับรอง Advanced HA หรือ A-HA การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

District Health System Accreditation หรือ DHSA การรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ

Provincial network Accreditation หรือ PNC การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด

SHA certificate หรือ การขับเคลื่อนระบบริการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง

Disease specific certification หรือ การรับรองเฉพาะโรค [4]

ที่ตั้ง[แก้]

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีที่ทำการตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผลการประเมิน[แก้]

จากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น เป็นต้นแบบทางด้านวิธีการทำงาน กลไกการทำงาน หลักการดำเนินกิจการเพื่อประสบความสำเร็จ[5]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]