ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (Public Organisation)
200
ที่ทำการ
เลขที่ 252 ชั้น 9 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
งบประมาณ 185.0203 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์​สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ​, ประธานกรรมการ
ดร.​ศิรศักดิ์ เทพาคำ, ผู้อำนวยการ
ดร.​ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์​, รองผู้อำนวยการ
ชัยรัตน์ แสงจันทร์​, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
เว็บไซต์
TCELS.or.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (อังกฤษ: Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (Public Organisation)) เป็นองค์การมหาชน มีหน้าที่ในการจัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

ประวัติ[แก้]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีชื่อว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย" ต่อมาในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นว่าชีววิทยาศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นแก่การแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554[2] มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการ[แก้]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์" ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 4 คน (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปัจจุบันมีคณะกรรมการ ดังนี้

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
  • นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
  • ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
 • กรรมการโดยตำแหน่ง
  • ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์)
  • ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงพรรณิมล วิปุลากร)
  • ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
 • กรรมการและเลขานุการ
  • ดร.นเรศ ดำรงชัย

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 42 ก หน้า 37 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554

แม่แบบ:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย