ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (Public Organisation)
200
ที่ทำการ
ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
งบประมาณ 185.0203 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, ประธานกรรมการบริหาร
นเรศ ดำรงชัย, ผู้อำนวยการ
ศิรศักดิ์ เทพาคำ, รองผู้อำนวยการ
วิภาดา พรหมมาณพ, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
เว็บไซต์
TCELS.or.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (อังกฤษ: Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (Public Organisation)) เป็นองค์การมหาชน มีหน้าที่ในการจัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

ประวัติ[แก้]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีชื่อว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย" ต่อมาในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นว่าชีววิทยาศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นแก่การแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554[2] มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการ[แก้]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์" ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 4 คน (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปัจจุบันมีคณะกรรมการ ดังนี้

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
  • นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
  • ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
 • กรรมการโดยตำแหน่ง
  • ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์)
  • ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงพรรณิมล วิปุลากร)
  • ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
 • กรรมการและเลขานุการ
  • ดร.นเรศ ดำรงชัย

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 42 ก หน้า 37 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554