ข้ามไปเนื้อหา

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (1 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
  • สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
สำนักงานใหญ่80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์https://bdi.or.th/

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (ย่อว่า สขญ.; อังกฤษ: Big Data Institute (Public Organization), BDI) เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สขญ. จัดตั้งขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยโอนภาระหน้าที่ ทรัพย์สิน และหนี้สิน จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)[1] ที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ มาเป็นของ สขญ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562[2]

ภารกิจของ สขญ. ครอบคลุมการส่งเสริมการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคเอกชน เพิ่มเติมจากภารกิจเดิมของ สวข. ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์จัดตั้ง[แก้]

  1. จัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
  2. ส่งเสริม ประสาน และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
  3. ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  4. ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานในระดับสากล
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจด้านการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานองค์ความรู้ และบุคลากรของประเทศ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  7. ดำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖
  2. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว187 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562[ระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมไม่ครบ]