ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 448 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
# [[พระลกุณฏกภัททิยเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
# [[พระทัพพมัลลบุตรเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
# [[พระพากุลเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิพยาธน้อย
# [[พระวักกลิเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้สัทธาธิมุต(หลุดพ้นกิเลสด้วยศรัทธาวิมุตติ)
# [[พระมหากัปปินเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุบริษัท
# [[พระอุปเสนเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบในหมู่ชนทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ
# [[พระเรวตขทิรวนิยเถระขทิรวนิยเรวตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า
# [[พระสุภูติเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้อรณวิหารณวิหาร(เจริญฌานประกอบด้วยเมตตา)และทักขิเณยยบุคคลทักขิไณยบุคคล
# [[พระพาหิยเถระหิยทารุจีริยเถระ]] เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา (ตรัสรู้เร็วพลัน)
# [[พระวังคีสเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญาปฏิภาณฉลาดในการผูกเป็นบทบาทคาถา
# [[พระโสณโกฬิวิสเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
# [[พระโสภิตเถระ]] เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
# [[พระนันทกเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
# [[พระกังขาเรวตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณยินดีในฌาณสมบัติ
# [[พระมหาปันถกเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
# [[พระจูฬปันถก]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
# [[พระกุณฑธานเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งปฐม
# [[พระรัฐบาลเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
# [[พระกุมารกัสสปเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
# [[พระมหาโกฏฐิตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
# [[พระสาคตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญฉลาดในเตโชกสิณสมาบัติ
# [[พระปิลินทวัจฉเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์