พระปุณณมันตานีบุตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเดิมปุณณมันตานีบุตร, ปุณณพราหมณ์
สถานที่เกิดกรุงกบิลพัสดุ์
วิธีบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เอตทัคคะผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)
ฐานะเดิม
ชาวเมืองบ้านโทณวัตถุ เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
บิดาพราหมณ์มหาศาล
วรรณะเดิมพราหมณ์
หมายเหตุ
หลานท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระปุณมันตานีบุตรเถระ เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระปุณมันตานีบุตรเถระเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ออกบวชโดยความชักชวนของพระอัญญาโกณฑัญญะ

เมื่อออกบวชท่านได้กลับไปบ้านเดิม ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ เป็นผู้ตั้งในคุณธรรม 10 ท่านเคยสนทนากับพระสารีบุตรด้วยอุปมารถ 7 ผลัด ภายหลังได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)

ชาติภูมิ[แก้]

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในบ้านโทณวัตถุ เป็นบ้านเดียวกับโกณฑัญญพราหมณ์ และท่านเป็นหลานของโกณฑัญญพราหมณ์

สาเหตุที่ออกบวช[แก้]

เมื่อท่านโกณฑัญญพราหมณ์ได้บรรลุธรรมแล้วได้กลับมาชวนท่านออกบวช เมื่อท่านออกบวชแล้ว ได้กลับไปอยู่ ณ บ้านเดิม ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรม 10 ประการ คือ

 1. มักน้อย
 2. สันโดษ
 3. ชอบสงัด
 4. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
 5. ปรารภความเพียร
 6. บริบูรณ์ด้วยศีล
 7. บริบูรณ์ด้วยสมาธิ
 8. บริบูรณ์ด้วยปัญญา
 9. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติ
 10. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ

ท่านเคยสนทนากับพระสารีบุตรด้วยอุปมารถ 7 ผลัด ภายหลังได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)

บั้นปลายชีวิต[แก้]

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2525). ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. เว็บไซต์ 84000
 2. เว็บไชต ธรรมะ เกตเวย์ เก็บถาวร 2009-04-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน