หน้าถูกกึ่งป้องกัน

กรมอนามัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กรมอนามัย
Department of Health
Amamai logo-212x300 (1).jpg
ตรากรมอนามัย
ที่ทำการ
ไทย
เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 12 มีนาคม พ.ศ. 2495
สืบทอดจาก กรมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (11 มีนาคม พ.ศ. 2495)
งบประมาณ 1,979.6572 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย, อธิบดี
นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา, รองอธิบดี
นายแพทย์ อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์, รองอธิบดี
นายแพทย์ บัญชา ค้าของ, รองอธิบดี
นายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
http://www.anamai.moph.go.th/

กรมอนามัย (อังกฤษ: Department of Health) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕ โดยเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงการสาธารณสุข เป็นกระทรวงสาธารณสุข และกรมสาธารณสุข เป็นกรมอนามัย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้กรมอนามัยจึงถือเอาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๙๕ เป็นวันสถาปนากรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการและการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือให้เท่าทันกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ จึงมีการถ่ายโอนบุคลากรและภารกิจบางส่วนของกรมอนามัยให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

หน่วยงานส่วนกลาง

 1. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
 3. สำนักงานเลขานุการกรม
 4. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 5. สำนักทันตสาธารณสุข
 6. สำนักโภชนาการ
 7. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 8. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 9. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 10. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 11. กองคลัง
 12. กองการเจ้าหน้าที่
 13. กองแผนงาน
 14. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 15. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 16. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 18. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 19. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
 20. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 21. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
 22. สขรส.

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 1. ศูนย์อนามัยที่ 1
 2. ศูนย์อนามัยที่ 2
 3. ศูนย์อนามัยที่ 3
 4. ศูนย์อนามัยที่ 4
 5. ศูนย์อนามัยที่ 5
 6. ศูนย์อนามัยที่ 6
 7. ศูนย์อนามัยที่ 7
 8. ศูนย์อนามัยที่ 8
 9. ศูนย์อนามัยที่ 9
 10. ศูนย์อนามัยที่ 10
 11. ศูนย์อนามัยที่ 11
 12. ศูนย์อนามัยที่ 12
 13. ศูนย์พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 14. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
 15. ศูนย์ความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558