โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
สามัญดี บาลีเด่น เน้นวินัย ใฝ่ความรู้ ชูคุณธรรม ค้ำจุนประชา
431 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ข้อมูล
อักษรย่อ ป.ก.ว. / p.k.v.
ประเภท โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์
สถาปนา พ.ศ. 2524
ผู้ก่อตั้ง พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)
เว็บไซต์


โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) หรือโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา[1]เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๑๑ สังกัดกองพระพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ปณิธานของ พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์[แก้]

...คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้ว หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ[2]

พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) องค์สถาปนาโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์

ประวัติโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์[แก้]

ด้วยพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายมหานิกาย และเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ พร้อมด้วยพระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ และรองเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ วัดกลางสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรทั้งฝ่ายพระปริยัติธรรมและฝ่ายปริยัติสามัญ
 2. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความสามารถ และความประพฤติที่ดีงาม
 3. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้นำความรู้ที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชสิทธิโกศล และพระครูบรรณสารโกวิท ได้ดำเนินการจัดตั้งและจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษา ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกประการ โรงเรียนมีชื่อเต็มว่า "โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา" (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตที่ ๙๖/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยมีพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ตามใบอนุญาตที่ ๙๖/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ ตั้ง ณ วัดกลางสุรินทร์ เลขที่ ๔๓๑ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และพระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตที่ ๙๖/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ดำเนินการขอขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔/๕๖๙๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้จัดตั้งมูลนิธิปริยัติธรรมโกศล ตั้งสำนักงาน ณ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง เลขที่ ๒๖๘๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาฝ่ายสงฆ์ และส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรม โดยมีพ่อเจ็ก มากทอง บริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ ดังกล่าว
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) ผู้ได้รับใบอนุญาต ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดป้ายโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สถานที่บริเวณติดกำแพงด้านหน้าวัดกลางสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์และรักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตแทน
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมใน ๔ ด้าน คือ
 1. บุคลากรที่มีคุณภาพ
 2. อาคารสถานที่มั่นคงมาตรฐาน
 3. แหล่งวิชาการรวมทั้งการเรียนการสอน
 4. งบประมาณ และได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา เป็นเจ้าภาพ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ พระมหาสมหวัง อคฺคเสโน รองเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับใบแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบแต่งตั้ง เลขที่ ๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ ในปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิมที่ พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ และ ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จัดงานครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา โดยมีนายสุทัศน์ ทิวทอง รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี และเป็นประธานเปิดป้าย “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์” เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับโล่ประทานโรงเรียนตัวอย่างดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขนาดและที่ตั้ง[แก้]

ขนาด[แก้]

ที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๓ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา

ใช้เป็นโรงเรียนจำนวน ๑ ไร่ - งาน ๘๐ ตารางวา

ที่ตั้ง[แก้]

ที่ตั้งของโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๑ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

ทำเนียบผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม / สมณศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ถึง
1 พระราชสิทธิโกศล วัดกลางสุรินทร์.jpg พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2539
2 พระครูบรรณสารโกวิท(หลวงพ่อแป).jpg พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
3 พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง).jpg พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม / สมณศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ถึง
1 พระธรรมโมลี (ทองอยู่).jpg พระเทพปัญญาเมธี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2547
2 พระมหาอนันต์ อานนฺโท.jpg พระมหาอนันต์ อานนฺโท(บุญเหมาะ) พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549
3 พระมหาเมธี วชิรเมธี.jpg พระมหาเมธี วชิรเมธี (สมพร) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
4 ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี (แสนกล้า) พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. [1].
 2. จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ ), หจก.สุรินทร์การพิมพ์ 1992,หน้าที่ 34,สืบสานความทรงจำ "คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้ว หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ ,เขียนโดย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)
 3. http://www.winyuchon.co.th/writer_profile.php?writer_id=332
 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379621068741691&set=a.141940552509755.16022.100000814323042&type=3&theater
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538078869691220&set=pcb.538078893024551&type=3&theater
 6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1437425689665793&set=pcb.1437427179665644&type=3&theater
 7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1679561345404121&set=ecnf.100000508141823&type=3&theater