พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมวชิรโมลี
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)
พระพรหมวชิรโมลี (ญาณวิสุทฺโธ).jpg
เกิด25 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
อายุ88
อุปสมบท10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
พรรษา68
วัดวัดศาลาลอย
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, พ.ม., ป.ธ.9, พธ.บ., M.A., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมวชิรโมลี นามเดิม ทองอยู่ พิศลืม ฉายา ญาณวิสุทฺโธ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทโดยตำแหน่งในระดับรองอธิการบดี และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ตราสัญญาลักษณ์พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

ชาติภูมิ[แก้]

พระพรหมวชิรโมลี นามเดิมชื่อ ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 (เดือน 8 ปีระกา) ณ หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อ นายเคล็ม มารดาชื่อ นางแคน นามสกุล พิศลืม

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ พัทธสีมา วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตฺโต) เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิทธิการโกศล (เทพ นนฺโท) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ญาณวิสุทฺโธ”

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

แผนกนักธรรม-บาลี
แผนกสามัญ

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น "รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์" (พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ|พิศลืม)
 • พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และรักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2533
 • พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัด พระอารามหลวง โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ มอบพระบัญชาแต่งตั้ง
 • พ.ศ. 2539 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2556 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[1]
 • พ.ศ. 2558 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11[2]

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ธรรมสนามหลวง ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 • พ.ศ. 2508 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ณ โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2523 - 2539 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบหมายจากพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2524-2547 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2534 เป็นประธานศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบบาลีสนามหลวง ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

งานการเผยแพร่[แก้]

 • พ.ศ. 2508 เป็นพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2535 เป็นรองประธานกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน เป็นประธานจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉพาะส่วนของวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้าบรรพชาเป็นสามเณรไม่ต่ำกว่า 100 รูป และเยาวชนสตรีร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต่ำกว่า 150 คน
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เป็นประธานกลุ่มเผยแพร่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณูปการ[แก้]

 • พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย ขนาด 16 x 32 เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง จำนวน 13,750,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการก่อสร้างศาลา “โสวภาค” วัดศาลาลอย เป็นศาลาเรือนไทยประยุกต์ ขนาด 5 x 9 เมตร เสาไม้ โครงหลังคาเป็นไม้ ใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 390,500 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2544 ดำเนินการก่อสร้างโรงครัว ขนาดกว้าง 4 x 12 เมตร ชั้นเดียว พื้นปูด้วยกระเบื้อง หลังคามุงกระเบื้อง สิ้นค่าก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2545 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลา “นิตยา” ซึ่งเป็นศาลาธรรมสังเวช ลักษณะศาลาเรือนไทยประยุกต์ ขนาด 5 X 12 เสาหินขัด หลังคามุงกระเบื้อง ใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 450,099 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมค่าสาธารณูปการทั้งสิ้น 14,840,599 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

งานปฏิสังขรณ์[แก้]

 • พ.ศ. 2543 ได้ปฏิสังขรณ์เมรุ โดยเปลี่ยนเป็นเตาปลอดมลพิษตามมาตรฐานของกรมการศาสนา เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมค่าปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น 1,800, 000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมค่าสาธารณูปการและปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น 16,640,599 บาท (สิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

งานสาธารณสงเคราะห์[แก้]

 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการสร้างโรงอบยาสมุนไพร และบริการนวดแผนโบราณ จำนวน 1 หลัง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยการดูแลของสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ราคาค่าก่อสร้าง 259,200 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2545 ดำเนินการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง หลังคามุงกระเบื้อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งสิ้น 609,200 บาท (หกแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

เกียรติประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการจัดการพระปริยัติธรรมดีเด่น
 • พ.ศ. 2539 ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง
 • พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มีมติให้ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เข้าถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2555 ได้รับธรรมบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีสังคม ดาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้นำมามอบให้ด้วยตนเอง ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์

สมณศักดิ์[แก้]

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่พระศรีธีรพงศ์
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพะราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญญาเมธี ศรีปริยัติธรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับพระราชทานโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัตบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. "แสนอแต่งตั้ง พระโสภณปริยัตยาภรณ์ วัดพรหมสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์". มหาเถรสมาคม. 30 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. "เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑" (PDF). มหาเถรสมาคม. 30 กันยายน 2556. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 119, ตอนที่ 105 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 11
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 3
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 2 ข, 12 มกราคม 2549, หน้า 3
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 138, ตอนที่ 29 ข, 6 มิถุนายน 2564, หน้า 3


ก่อนหน้า พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ถัดไป
พระมหาสุรพงษ์ เตมิโย 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
(พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2540 - 2556)
2rightarrow.png พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร)

พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่) หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย หมวดหมู่:เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ หมวดหมู่:เจ้าอาวาส หมวดหมู่:เปรียญธรรม 9 ประโยค หมวดหมู่:ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร หมวดหมู่:บุคคลจากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมวดหมู่:บุคคลจากอำเภอเมืองสุรินทร์