ข้ามไปเนื้อหา

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Faculty of Business and Industrial Service Administration
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
สถาปนาพ.ศ. 2558
คณบดีผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
ที่อยู่
129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
เว็บไซต์[1]

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และได้รับการยกฐานะเป็นคณะ ในปี พ.ศ. 2558 โดยแยกสาขาวิชาออกจาก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ประวัติ

[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ( เดิมคือ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( เดิมคือ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ) ในปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา วิชาคือ บธ.บ. ( สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ) และ บธ.บ. ( บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า )


หลักสูตรการศึกษา

[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ได้เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ภาควิชา 3 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี ต่อเนื่อง
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]