ท้าวสุยาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ท้าวสุยาม เป็นเทวราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา[1]

ในวิสุทธชนวิลาสินีระบุว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วทรงพระดำเนินไป 7 ก้าวนั้น ท้าวสุยามได้ถือพัดวาลวีชนีตามเสด็จด้วย[2] ส่วนมธุรัตถวิลาสินีระบุว่า เมื่อท้าววสวัตตียกกองทัพมารมาผจญพระองค์ขณะทรงบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ท้าวสุยามได้ถือจามรทิพย์ ซึ่งมีสิริราวกับดวงจันทร์ในฤดูสารท ยาวสามคาวุต ยืนถวายงานพัดอยู่ด้วย[3] และมโนรถปูรณีระบุว่า ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ท้าวสุยามก็ได้ถือพัดวาลวิชนีตามเสด็จอีก[4]

ในปรมัตถโชติการะบุว่า เมื่อนางสิริมาเสียชีวิตแล้วไปเกิดเป็นเทวีของท้าวสุยาม[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ยามา, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  2. อวิทูเรนิทานกถา, อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๑. พุทธวรรค ๑. พุทธาปทาน
  3. ๒๕. โคตมพุทธวงศ์, อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
  4. เอตทัคควรรคที่ ๔ ๑. วรรคที่ ๑ อรรถกถาสูตรที่ ๑, อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี
  5. อรรถกถาวิชยสูตร, อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต อุรควรรค วิชยสูตร