ท้าวสุนิมมิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ท้าวสุนิมมิต เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและเทพในชั้นนี้ทั้งหมด[1] เทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ปรารถนาสิ่งใด นิรมิตเอาได้ตามความพอใจของตน ไม่มีคู่ครองของตนเป็นประจำ แต่มีนางวิสาขาเป็นหนึ่งในนั้น[2] เมื่อใดปรารถนาใคร่เสพกามคุณ เวลานั้นก็เนรมิต เทพบุตร หรือเทพธิดาขึ้นมาตามความปรารถนา และเมื่อใดได้เพลิดเพลินกับกามคุณนั้นสมใจแล้ว กามคุณที่เนรมิตขึ้นมานั้นก็จะอันตรธานหายไป[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต ปุญญกิริยาวัตถุสูตร". 84000.org. 21 มกราคม 2550. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2561
  2. "พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา". 84000.org. 21 มกราคม 2550. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2561
  3. "อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ติกนิบาต ปัญจมวรรค อุปปัตติสูตร". 84000.org. 21 มกราคม 2550. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2561