สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of The Cabinet
CabinetOffice.jpg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476
งบประมาณ 960.0457 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส [2], เลขาธิการ
อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ[3], รองเลขาธิการ
สมโภชน์ ราชแพทยาคม[4], รองเลขาธิการ
ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์[5], รองเลขาธิการ
อุดมพร เอกเอี่ยม[6], รองเลขาธิการ
สมศรี นาคจำรัสศรี, ผู้เลขาธิการ
สาวิตรี ชำนาญกิจ, ผู้เลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.soc.go.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น การดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในเรื่องอันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร การเปิดและปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

ประวัติ[แก้]

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[7] มีฐานะเป็นกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี มีชื่อว่า "กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี[แก้]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • กองนิติธรรม
 • กองบริหารงานสารสนเทศ
 • กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
 • กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 • กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
 • กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์[8]

นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานที่จัดตั้งในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา[9]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สำนักนายกรัฐมนตรี: นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๑ หน้า ๑ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/065/36.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/172/9.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/065/36.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/308/1.PDF
 7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/092/1.PDF
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]