อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์เพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูปอนาแบปทิสต์แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์[1] (อังกฤษ: Eastern Orthodox Church) เรียกโดยย่อว่าคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ (The Orthodox Church) หรือคริสตจักรไบแซนไทน์ (The Byzantine Church) เป็นคริสตจักรที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก คริสตจักรนี้ปฏิบัติตามหลักการทางเทววิทยาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก คริสตจักรออร์ทอดอกซ์แบ่งเป็นคริสตจักรย่อย ๆ แต่ละคริสตจักรมีอัครบิดรหรือมุขนายกเป็นประมุข ผู้มีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ประเพณีของศาสนจักร และสามารถสืบสายกลับไปได้ถึงอัครทูตของพระเยซูโดยเฉพาะนักบุญอันดรูว์

คริสตจักรในกลุ่มอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์มักจะไม่เรียกตนเองว่า “อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์” แต่จะใช้ชื่อเฉพาะของกลุ่มที่บอกที่ตั้งของกลุ่มเช่น “คริสตจักรรัสเซียนออร์ทอดอกซ์” หรือ “คริสตจักรกรีกออร์ทอดอกซ์” "คริสตจักรเซอเบียร์ออร์ทอดอกซ์ หรือชาติอื่น ๆ

คริสตจักรยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันตก และทวีปแอฟริกาเหนือก็ใช้คำว่า “ออร์ทอดอกซ์” แต่ทางปฏิบัติจะแตกต่างกับ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และจะเรียกตัวเองว่า ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์

คริสตจักรในสังกัด[แก้]

นิกายออร์ทอดอกซ์ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย 14 ผู้นำคริสตจักรของแต่ละคริสตจักรทั่วโลก[2] ที่ปกครองตนเองที่เป็นอิสระของแต่ประเทศ ซึ่งมีหลักคำสอนและจุดประสงค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน พระอัครบิดรของศาสนจักรออร์ทอดอกซ์แต่ละประเทศนั้น สามารถตัดสินใจที่จะกระทำการในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แต่จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลักคำสอนของนิกายออร์ทอดอกซ์ทั้งสิ้นที่มีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องด้วยแต่ละประมุขของนิกายออร์ทอดอกซ์ของแต่ละประเทศนั้นอยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน คือรักษาหลักคำสอนของนิกายออร์ทอดอกซ์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามเหมือนกันอย่างเคร่งครัด[3]

 1. เขตอัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล (เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี)
 2. เขตอัครบิดรแห่งแอนติออกและตะวันออกทั้งมวล
 3. เขตอัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย (ประเทศอียิปต์)
 4. เขตอัครบิดรแห่งเยรูซาเลม (ประเทศอิสราเอล)
 5. เขตอัครบิดรแห่งมอสโคและรัสเซียทั้งมวล (ประเทศรัสเซีย)
 6. เขตอัครบิดรแห่งเซอร์เบีย (ประเทศเซอร์เบีย)
 7. เขตอัครบิดรแห่งโรมาเนีย (ประเทศโรมาเนีย)
 8. เขตอัครบิดรแห่งบัลกาเรีย (ประเทศบัลกาเรีย)
 9. เขตอัครบิดรแห่งจอร์เจีย (ประเทศจอร์เจีย)
 10. คริสตจักรแห่งไซปรัส (ประเทศไซปรัส)
 11. คริสตจักรแห่งกรีซ (ประเทศกรีซ)
 12. คริสตจักรพอลิชออร์ทอดอกซ์ (ประเทศโปแลนด์)
 13. คริสตจักรเชคและสโลวักออร์ทอดอกซ์ (ประเทศสาธารณเชค)
 14. คริสตจักรออร์ทอดอกซ์ในอเมริกา (สหรัฐอเมริกา)


วันสำคัญของอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์[แก้]

นิกายออร์ทอดอกซ์ มีเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ อีกหลายวันตามปฏิทินจูเลียน ดังนี้

 • 7 มกราคม - วันฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า (วันคริสต์มาส)
 • 19 มกราคม - วันฉลองวันเข้ารับบัพติศมาของพระเยซูคริสต์เจ้า (การทรงปรากฏของพระจิตเจ้า)
 • 15 กุมภาพันธ์ - วันฉลองวันเข้าสุหนัตของพระเยซูคริสต์เจ้า
 • เทศกาลฉลองวันแห่งการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เจ้า (วันอาทิตย์แห่งใบปาล์ม) วันอาทิตย์สุดท้ายก่อนวันอีสเตอร์
 • เทศกาลอีสเตอร์ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แรกของสุริยะคติ จันทรคติแรกแห่งฤดูใบไม้ผลิ จากระหว่างวันที่ 4 เมษายน จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม ของแต่ละปี
 • 7 เมษายน - วันฉลองวันแจ้งข่าวประเสริฐ คือการแจ้งข่าวประเสริฐของทูตสวรรค์ต่อพระนางมารีย์พรหมจารีย์เจ้า เกี่ยวกับการเสด็จมาจุติสมภพของพระเยซูคริสต์พระบุตรแห่งพระเจ้าในพระครรภ์ของพระนาง
 • เทศกาลฉลองวันแห่งการเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจ้าต่อเหล่าอัครสาวก หรือ วันแห่งพระตรีเอกานุภาพ (สิบวันหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า) ในวันที่ห้าสิบหลังเทศกาลอีสเตอร์
 • 19 สิงหาคม - วันฉลองแห่งวันจำแลงพระวรกายของพระเยซูคริสต์เจ้า
 • 28 สิงหาคม - เทศกาลฉลองวันแห่งการสวรรคตของพระนางมารีย์พรหมจารีย์เจ้า
 • 21 กันยายน - วันฉลองวันประสูติของพระแม่มารีย์เจ้า
 • 27 กันยายน - เทศกาลฉลองวันแห่งการค้นพบพระกางเขนที่ตรึงพระเยซูคริสต์เจ้า
 • 4 ธันวาคม - วันฉลองแห่งการนำส่งพระกุมารีมารีย์เจ้าแด่อภิสุทธิสถานแห่งพระเจ้า

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 66
 2. "Ecumenical Patriarchate". สืบค้นเมื่อ 5 March 2015. 
 3. http://www.orthodox.or.th/index.php?content=orthodox_world&lang=th

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]