ลัทธิทรูจีซัส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ลัทธิทรูจีซัส หรือ โบสถ์ทรูจีซัส (True Jesus Church - 真耶穌教會 ย่อ TJC หรือแปลว่า คริสตจักรพระเยซูพระเจ้าเที่ยงแท้) คือ กลุ่มความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ซึ่งแตกแขนงออกมาจากคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ต้นสังกัดอยู่ประเทศจีน โดยกลุ่ม เพนเทโคสต์ (Pentecost) ที่มาเผยแผ่ในประเทศจีนและตั้งขึ้นที่ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1917 ประธานของกลุ่ม TJC ที่ได้จากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือ หลวงพ่อ Yung-Ji Lin (林永基傳道,Lin Yung-Ji) กลุ่มนี้มีความเชื่อทางศาสนาหลัก ที่ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และเชื่อในคำสอนของพระเยซู ในปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 2.5 ล้านคนใน 48 ประเทศและ 6 ทวีป ในปี 1953 ได้มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายคือเผยแพร่คำสอนแก่ทุกชนชาติก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู

คำสอนหลัก 10 ประการ[แก้]

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์[แก้]

"การพูดที่แจ่มแจ้งแสดงถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการรับรอง ที่พวกเราสืบทอดกันมาบนอาณาจักรแห่งสวรรค์"
(โรม 8:16; เอเฟซัส 1:13-14)

พีธีล้างบาป[แก้]

"พิธีศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม เป็นการให้สัตยาบาน เพื่อลบล้างบาป และเริ่มต้นชีวิตใหม่พิธีศีลล้างบาป ต้องทำในสถานที่ที่มีน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือน้ำพุตามธรรมชาติ ผู้ที่ทำพิธีนี้แล้ว คือผู้ที่ได้รับ วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสื่อ ระหว่างผู้ทำพิธี และ พระเยซู คริสต์ ในการทำพิธี ผู้ที่ได้รับการทำพิธีต้องดำลงในน้ำให้มิด ตั้งแต่หัวจรดเท้า"
(ยอห์น 3:5; มัทธิว 3:16; กิจการ 2:38, 10:48)

พิธีล้างเท้า[แก้]

"พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนแห่งการชำระเท้า สามารถทำให้คนผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูเจ้า แล้วยังถือเป็นการรับใช้ประดุจสิ่งซึ่งอยู่เป็นนิรันดร์ที่ควรมีไว้ซึ่ง ความรัก, ความศักดิ์สิทธิ์, ความอ่อนน้อมถ่อมตน, การให้อภัย และ การรับใช้ ทุกคนที่ได้รับน้ำใน พิธีชำระบาป ให้เท้าของเขาเหล่านั้นถูกชำระในนามของพระคริสต์ การชำระล้างเท้าซึ่งกันและกันนั้นไม่ว่าเมื่อไรก็ถือเป็นสิ่งสมควร"
(ยอห์น 13:1-7)

ศีลมหาสนิท[แก้]

"ศึลมหาสนิท เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการระลึกถึงการสิ้นพรชนม์ของพระเยซู เพื่อทำให้เราได้มีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า และอยู่กับพระองค์เพื่อให้เรามีชีวิตชั่วนิรันดร และอยู่จนถึงวันสุดท้าย ซึ่งพิธีนี้ควรจัดขึ้นบ่อยเท่าที่จะทำได้ โดยใช้เพียงแค่ปังและน้ำองุ่น"
(1 เธสะโลนิกา 10:17, 11:26; ยอห์น 6:53)

วันบริสุทธิ์[แก้]

"วันบริสุทธิ์, วันที่ 7 ของสัปดาห์ (วันเสาร์), เป็นวันศักดิ์สิทธิ์, ได้รับพรและช่วยให้พ้นจากบาปโดยพระผู้เป็นเจ้า จะถูกเฝ้าดูภายใต้การเฉลิมฉลองแห่งการดลบันดาล และการไถ่บาปจากพระผู้เป็นเจ้าผู้งามสง่า และด้วยความหวังแห่งการได้พักอย่างเป็นนิรันดร์ของชีวิตที่เข้ามา"
(ปฐมกาล 2:2-3; ฮีบรู 4:9-11)

พระเยซู[แก้]

"พระเยซู คือพระวจนะที่บังเกิดขึ้นเป็นเนื้อหนัง สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อการไถ่บาป และกลับคืนชีพในวันที่สาม แล้วแสด็จขึ้นสวรรค์ ทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ ทรงเป็นผู้สร้างสวรรค์และโลก และเป็นพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น"
(ยอห์น 3:16;1 โครินธ์ 15:3-4; กิจการ 4:12)

พระคัมภีร์[แก้]

"พระคัมภีร์ (ซึ่งประกอบด้วย พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นคัมภีร์แห่งสัจจธรรม และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของชาวคริสต์"
(2 ทิโมธี 3:16)

การช่วยให้พ้นบาป[แก้]

"ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ โดยที่พระเจ้าทรงเมตตาประทานให้ เราต้องเชื่อมั่นในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชักนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ในการเทิดทูนพระเจ้า และ ในการรักเหล่ามนุษยชาติ"
(เอเฟซัส 2:8)

โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง[แก้]

"โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระเยซู ผ่านวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในช่วงแห่งฝน เป็นการบูรณะกลับคืนมา ของโบสถ์ที่แท้จริง ในยุคแห่งอัครทูต"
(โยเอล 2:23; อาโมส 9:11)

การตัดสินครั้งสุดท้าย หรือการพิพากษาครั้งสุดท้าย[แก้]

"การกลับมาครั้งที่สองของพระเจ้า พระเจ้าจะลงมาจากสวรรค์ในวันสุดท้าย เพื่อพิพากษา: คนดีจะมีชีวิตนิรันดร์ ส่วนคนเลวจะถูกลงโทษตลอดกาล"
(มัทธิว 25:31-34; 1เธสะโลนิกา 4:16-17)

อ้างอิง[แก้]

  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย